Gå til indhold

Smart vækst i små og mellemstore virksomheder

Der skal med udgangspunkt i videnbaseret innovation udvikles nye anvendelsesorienterede værktøjer, der tilpasses SMV’ernes ledelseskapacitet og virksomhedskultur, og herved opnå en reel effekt på TFP i SMV’erne.

Indsendt af

Håndværksrådet

Resumé

Danske virksomheders produktivitetsudvikling er for lav. Specielt har bidraget til produktivitetsvæksten fra totalfaktorproduktiviteten (TFP) været aftagende.  Flere analyser peger endvidere på, at der er en særlig udfordring i forhold til at øge produktivitetsvæksten i små og mellemstore virksomheder. Der er derfor et stort behov for at skabe grundlag for mere smart vækst i den private sektor i Danmark. Der skal med udgangspunkt i videnbaseret innovation udvikles nye anvendelsesorienterede værktøjer, der tilpasses SMV’ernes ledelseskapacitet og virksomhedskultur, og herved opnå en reel effekt på TFP i SMV’erne. Vækst i SMV’erne er afgørende for at skabe nye fremtidige private arbejdspladser og afgørende for understøttelsen af det danske velfærdssamfund.

Udfordring og muligheder

Effektiviteten i den private sektor har udviklet sig svagt i de senere år. Regeringen har derfor nedsat en Produktivitetskommission, der bl.a. skal kortlægge årsager og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten. Der er et stort behov for at supplere kommissionens mere overordnede fokus med en konkret udviklingsindsats, som kan bidrage til at udvikle initiativer, der kan styrke SMV’ernes produktivitet.

I forlængelse af denne samfundsmæssige udfordring har FORSK2020 sat fokus på, hvordan man kan udvikle produktionssystemer og erhvervslivets innovationskapacitet herunder også de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer samt hvordan man højner effektivitet og skaber bedre konkurrenceevne og vækst. De økonomiske vismænd har i en af deres analyser peget på, at der er en særlig udfordring i forhold til at sikre et produktivitetsløft i små og mellemstore virksomheder. Derudover har en ERAC evaluering af det danske innovationssystem påpeget, at der er et efterslæb i både forskning af SMV’ers innovationsbehov og tiltag der støtter SMV’ers vækst og innovationskapacitet. Da SMV’erne udgør en stor del af dansk erhvervsliv, er det vigtigt at øge produktiviteten i denne virksomhedsgruppe via deres innovationsevne.

Totalfaktorproduktivitetens bidrag til produktivitetsvæksten udgør en særlig udfordring i forhold til at øge produktiviteten. TFP dækker bl.a. over teknologiske fremskridt, optimering af forretningsgange, evnen til at være innovativ men også over nye ledelsesformer herunder inddragelse af medarbejdernes kompetencer. Det er store samfundsmæssige perspektiver i at udvikle redskaber og initiativer, der er målrettet SMV’ernes særlige styrker og udfordringer.

Højere vækst i TFP eller mere ”smart vækst” er vigtig, hvis SMV’erne skal kunne bidrage til, at Danmark skal tilbage på velstandssporet. For at øge TFP og skabe mere smart vækst i den private sektor i Danmark er det essentielt at se på nye måder at organisere arbejdet på. Det er ikke nok at øge TFP inden for de sektorer i økonomien, hvor produktiviteten i forvejen er stærkest.

Indsatsen for at øge produktiviteten skal ske i relation til SMV’ere på tværs af brancher, dvs. at man skal forholde til både ’within’ effekten, produktivitetsvækst inden for de enkelte brancher og ’between’ effekten.

Små og mellemstore virksomheder står over for store udfordringer. Forandringspresset er kraftigt stigende. Den skærpede konkurrencesituation stiller alle virksomheder over for krav om i større udstrækning at kunne efterkomme kundens ønsker på en ny og anderledes måde og dermed adskille sig fra konkurrenterne.  Det er en vigtig konkurrenceparameter at kunne anvende den nyeste viden og nye teknologiske muligheder i produkter og ydelser, udnytte virksomhedens ressourcer på en ny og mere optimal måde - og at gøre det hele til en konkurrencedygtig pris. Der er derfor behov for at udvikle initiativer, der kan øge TFP i SMV’erne.

Målsætning

Det er målet, at indsatsområdet skal skabe smart vækst i SMVerne, der får væksten i totalfaktorproduktiviteten til gå fra negativ vækst (jvf. perioden 1995-2009) til at stige med 1 % for perioden 2010-2015.

Innovationsbehov

Der er et stort behov for at udvikle vidensbaseret innovation med udgangspunkt i SMV’ernes særlige styrker og udfordringer. Teknologiske fremskridt skal videreudvikles, så de kan fungere i en småskala sammenhæng. Hvis nye forretningsgange skal kunne øge produktiviteten i mindre virksomheder skal de tilpasses SMV’ernes ledelseskapacitet og virksomhedskultur. SMV’erne udøver dagligt hverdagsinnovation, men hvis innovationen skal styrkes og have en større udbredelse skal nye innovationsformer tage udgangspunkt i hverdagsinnovationens særlige anvendelsesorienterede karakter og potentialer. På samme vis skal nye digitale løsninger understøtte SMV’ernes forretningsgange, og en udvikling af nye ledelsesformer skal tage udgangspunkt i den særlige kultur i mindre virksomheder omkring fx medarbejderinddragelse.

Der er således et stort behov for med udgangspunkt i en vidensbaseret innovation at retænke innovative løsninger, så de tager udgangspunkt i og bygger videre på SMV-kulturen og at udvikle anvendelsesorienterede værktøjer, der vil få en reel effekt på TFP i  SMV’erne.

Der skal med udgangspunkt i den udviklede innovation udvikles en målrettet videnspredningsplan på området. Dette skal ske i samarbejde med organisationer, der har indgående kendskab til SMV’er, herunder Håndværksrådet. 

De danske forudsætninger

Danmark er et videnssamfund med både anerkendt forskning i forhold til totalfaktorproduktivitet og en højt kvalificeret og omstillingsparat arbejdsstyrke. Det er derfor paradoksalt, at totalfaktorproduktivitet ikke er stigende. Ved at inddrage erhvervslivets aktører og vidensinstitutioner, burde man kunne udvikle anvendelige innovative tværfaglige løsninger, der er tilpasset til og tager udgangspunkt i SMV’ernes særlige behov.

Effekter og potentialer

En øget produktivitet i private SMV’er vil give en øget generel konkurrenceevne, og igen sætte Danmark i top 10 på internationale konkurrenceevneliste.

Der vil ske øgede investeringer i kapitalapparatet og i kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i SMV’er.

Derudover vil man kunne se en øget beskæftigelse af videnmedarbejdere i SMV’er, der kan understøtte fokus på produktivitet, udvikling og eksportmuligheder.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013