Gå til indhold

Rengørings- og hygiejneintegritet til en konkurrence- og bæredygtig dansk fødevareindustri

Målet er at optimere rengøring og hygiejne i fødevareindustrien, og som en direkte afledt effekt at forbedre fødevarekvaliteten, reducere ressource- og vandforbrug samt minimere miljøbelastninger.

Indsendt af

inSPIRe

Resumé

Målet er at optimere rengøring og hygiejne i fødevareindustrien, og som en direkte afledt effekt at forbedre fødevarekvaliteten, reducere ressource- og vandforbrug samt minimere miljøbelastninger. Med en stærk underskov af leverandører indenfor procesudstyr, rengøring, hygiejne, vand og energiforbrug vil dette initiativ kunne skabe et fundament for eksport af danske, miljøvenlige og ressourcebesparende teknologier og løsninger.

Udfordring og muligheder

Næsten 1/5 af jordens befolkning lever i dag i områder uden adgang til rent drikkevand, og det forventes, at det nuværende pres på vandressourcer stiger i takt med den demografiske og industrielle udvikling.

Tidligere opgørelser har vist at fødevaresektoren i Danmark, som helhed anvendte godt 70 mio m3 vand/år, svarende til 43% af vandforbruget i danske fremstillingsvirksomheder. Samtidig anvendes der store mængder energi, kemikalier og arbejdskraft i rengøringsprocesserne.

Alene på slagterier og mejerier udgør udgifter til rengøring ca. 20 % af driftsomkostninger. Disse omkostninger udgøres af stort vandforbrug, nedetider i produktionsapparatet (under rengøring), spildevands-udledningsomkostninger, energiforbrug, forbrug til kemikalier og rengøringsmidler samt lønomkostninger til rengøringspersonale med ”skæve” arbejdstider.

Det er prisen for en høj fødevaresikkerhed, hvor forbrugerne kan have tillid til, mejeri- og slagteriprodukters kvalitet. Men prisen er for høj, når det gælder belastningerne af miljøet og ressourceforbruget, hvad enten det handler om vand eller arbejdskraft.

Udfordringen er at sikre et fortsat højt, og i visse henseender forbedret rengørings- og hygiejne niveau i fødevareindustrien, samtidig med at fødevareproducenter og leverandører optimerer alle elementer i relation til rengøring (vand- og energiforbrug, brug af rengøringsmidler, kemikalier, lønomkostninger og miljøbelastning).

Der findes ikke et quick fix for udvikling af konkurrence- og bæredygtige rengøringsprocesser til fødevareindustrien. Derfor er en bredt anlagt innovationsindsats, der engagerer aktører på tværs fødevaresektoren - fødevareproducenter (mejerier og slagterier), operationelle serviceleverandører, producenter af rengøringsmidler og procesudstyr, forudsætningen for at lykkes.

Målsætning

Målsætningen er at reducere vandindvinding og vandforbrug relateret til rengøringsprocesser. Rengøringens indflydelse på produktionsprocessen skal minimeres med henblik på at undgå produktionsstop. Ressourceforbruget i form af rengøringsmidler, kemikalier, energi og lønomkostninger skal reduceres og endelig skal miljøbelastningen både fra spildevand og kemikalier minimeres.
I sine fulde implementering i fødevareindustrien vil denne indsats reducere driftsomkostninger og vandforbrug relateret til rengøring med 30%.

Innovationsbehov

En innovationsindsats skal føre til innovative teknologier, processer og services i fødevareindustrien, og der er innovationsbehov indenfor:

 • Kortlægning af eksisterende erfaringer og teknologier
 • Systemværktøjer som integrerer vandforbrug i livs-cyklus analyser (LCA)
 • Test- og demonstrationsfaciliteter hvor løsningsmodeller kan afprøves
 • Udviklingsaktiviteter med henblik på genbrug af vand herunder recirkulering, behandling af vandstrømme og differentiering af vandkvalitet
 • Sensorteknologi til overvågning af vandkvalitet
 • Forskningsprogrammer indenfor rensning og genbrug af vand
 • Udvikling af nye overflader og komponenter til procesudstyr
 • Rengøringsprodukter og -processer

Indsatsen bør organiseres som partnerskaber med fokus på værdikædeinnovation. Hermed tænkes samarbejder på tværs af producenter af rengøringsmidler og kemikalier, procesudstyr, rengøringsfirmaer og fødevareproducenter.
Innovationsbehovets tværgående og komplekse karakter – på tværs af værdikædens brancher og offentlige og private aktører fordrer en offentlig initiering af indsatsen i en 4-5 årig periode. 

Disse aktører vil kunne bidrage til en bredspektret tilgang med fokus på de kosteffektive og operationelle løsninger: 

 • InSPIRe Food
 • Landbrug og Fødevarer
 • Innovationsnetværk Service Platform
 • DTU: Fødevareinstituttet, og Institut for Vand og Miljøteknologi
 • Danish Meat & Research Institute (DMRI)
 • Institut for Fødevarer, Københavns Universitet
 • DI Fødevarer

De danske forudsætninger

Danmark har en unik mulighed – og en burning platform – i forhold til at arbejde strategisk med optimering af rengørings- og hygiejneniveauet i fødevareindustrien – og herved mulighed for at reducere på vand- og ressourceforbruget. Vi har et meget højt teknologisk udviklingsniveau på vores slagterier og mejerier, vi har et tæt integreret og mangeårigt samarbejde mellem underleverandører og produktionsvirksomheder indenfor produktionsudstyr, rengøring, fødevaresikkerhed og hygiejne. Endelig er Danmark et af de lande i verden som har længst erfaring med miljøledelse, samtidig med at vi har en kraftig incitamentsstruktur i kraft af, at danske vand- og spildevandsafgifter er blandt de højeste i verden.

Effekter og potentialer

Krav og muligheder til fødevaresektoren; i forhold reduceret ressourceforbrug, mindre vandforbrug samt miljøbelastning, spydspidses i dette initiativ om rengøring og hygiejne. Initiativet vil have direkte effekter i fødevareindustrien i form af reducerede driftsomkostninger og konsolidering af viden blandt værdikædens aktører med afledte effekter i form af styrket konkurrenceevne og beskæftigelse til følge.

Man vil se en stærk udvikling i en lang række teknologier og teknologiske produkter indenfor: sensorteknologi, livscyklusanalyse, rensning og genbrug af vand, konstruktion af udstyr, materialeudvikling, rengøringsprodukter, hygiejneprogrammer.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013