Gå til indhold

Landstrøm og ”power barge” til Krydstogtsskibe

Udvikling af løsning for etablering af landstrøm til krydstogtskibe for at sikrer en minimal CO2 og NOX udledning nær byområder. Dette vil resultere i renere luft og dermed mulighed for byudvikling når relevante havneområder.

Indsendt af:

Kommunernes Landsforening (KL)

Resumé

Udvikling af løsning for etablering af landstrøm til krydstogtskibe for at sikrer en minimal CO2 og NOX udledning nær byområder. Dette vil resultere i renere luft og dermed mulighed for byudvikling når relevante havneområder.

Udfordring og muligheder

Ifølge en rapport om kildebidraget til sundhedsskadelig luftforurening i København fra 2013, peges der på, at skibstrafikkens bidrag er til at få øje på. Bidraget fra den internationale skibstrafik i Østersøen og Nordsøen udgør tilsammen 14 % af den sundhedsskadelige luftforurening i København.

Når skibe ligger i havn udleder de luftforurening fra deres hjælpemotorer, som producerer den energi, skibene anvender under havneophold. Det medfører udslip af bl.a. partikelforurening og NOX, ligesom det medfører motorstøj. I luften over København kommer ca. 7 % af partikelforureningen fra skibsfart (2007-tal), men kun en mindre del af dette stammer fra skibe i havn.  Luftforureningen er til gengæld til gene for beboerne i lokalområdet, og her vil landstrøm til skibe kunne medvirke til at begrænse problemet.

Kraftværkernes røg renses – modsat skibenes - effektivt for luftforurening, samtidig med at energieffektiviteten er højere og der i stadig højere grad leveres el fra ved¬varende energikilder. Herved kan landstrømanlæg bidrage til at nedsæt¬te emissionen af luftforurening, samtidig med at CO2-udslippet begrænses. Til eksempel vurderes den kommende strømforsyning af flådens fartøjer i Korsør Havn at kunne reducere NOX-udledningen med 96 % og CO2-udledningen med 75 %, sammenlignet med strøm genereret af skibenes egne motorer.

Målsætning

At udvikle en strømforsyning til krydstogtterminalen i Nordhavn, med et lavt udslip af CO2, NOx og partikler, således at luftkvaliteten i nærområdet forbedres og byudvikling bliver mulig.

Landstrøm til krydstogtskibe findes kun få steder i verden. Det er et mål at udvikle en fleksibel løsning, der ikke indeholder overkapacitet, hvilket fx kan ske ved at kombinere et landstrømsanlæg med en power barge. En power barge er et flydende kraftværk, der omformer gas til strøm. Der kan anvendes LNG (flydende naturgas) eller CNG (compressed natural gas). I København kan gas måske leveres direkte fra naturgasnettet. Når der ikke er skibe der skal forsynes kan en power barge levere energi til nettet.

DONG har tidligere anslået, at etablering af et landstrømsanlæg vil tage ca. 4 år. En power barge kan etableres relativt hurtigt, indenfor ca. 1 år.

Innovationsbehov

 • Der skal designes et projekt samt afdækkes potentiale og økonomi i en kombinationsløsning (landstrøm + power barge) evt. i samarbejde med ABB.
 • Der skal udvikles på, hvorledes det er muligt at gassen kan leveres direkte fra naturgasnettet.
 • Belysning af krydstogtskibenes bidrag til partikelforurening i luften (ud over CO2 og NOX niveauer), evt. i samarbejde med Hamborg eller andre relevante samarbejdspartnere.

Organisering:

For at sikre opbakning til et landstrømsprojekt foreslås der etableret et landstrømspartnerskab, bestående af:

 • De store rederier der anvender Københavns Havn
  By & Havn
 •  Københavns Kommune
 • CMP
 • Miljøstyrelsen
 • DONG Energy
 • Dansk Rederiforening

Partnerskabet vil samle de primære interessenter og udgøre en god platform for det videre arbejde. Partnerskabet kan kobles op på KK’s ren luft plan og Miljøministeriets ren luft pakke. En forudsætning for, at der kan være økonomi i landstrøm er, at der sker en afgiftsfritagelse for landstrøm, på samme måde som det er sket i Sverige og Tyskland.

Finansiering:

Der skal findes midler til at etablere landstrømsanlæg og power barge. 
En model kunne være en ESCO-lignende tilgang, hvor KK sætter opgaven i udbud, hvorefter en privat aktør bygger og driver anlægget og beholder fortjenesten. Måske en model der kunne interessere ABB. KK skal således finde penge til at bygge anlægget.

Flere krydstogtskibe anløber mange havne, og et krav om at anvende landstrøm i København, vil derfor medføre en risiko for, at skibene ikke besøger København. Det skal derfor være frivilligt at anvende landstrøm. En gulerod til at fremme landstrøm, kunne være at indføre differentierede havneafgifter sådan, at skibe der tilslutter sig landstrømsanlægget betaler lavere havneafgift.
Samarbejde med andre krydstogtdestinationer fx Hamborg i form af fælles grøn branding.

Det skal undersøges om OPP kunne være en finansieringsmodel.

De danske forudsætninger

Danmark har en relativt stor markedsandel af den internationale krydstogtstrafik hvilket påvirker den danske økonomi positivt. Omvendt har Danmark (og særligt København) uhensigtsmæssig stor andel ad den luftforurening der følger af krydstogtsskibes anvendelse af diesel fuel når skibene er evd kaj. Regeringens vækst team for vand og bio (hedder det det) har påpeget at håndtering af luftforening er et kommende vækstområde.
Se initativ nr. 16 LNG til skibe

Effekter og potentialer

Ved at mindske bidraget til sundhedsskadelig luftforurening fra skibstrafik, herunder særligt krydstogtskibe der ligger ved kaj, kan luftkvaliteten højnes og udledningen af CO2 og NOX reduceres markant. Dette giver unikke muligheder for at byudvikle på attraktive arealer omkring havneområder. Danmark har en unik platform for at udvikle nye innovative løsninger inden for dette område, der er en international udfordring.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013