Gå til indhold

Grønt byggeri

En fokuseret forsknings- og innovationsindsats skal medvirke til at øge produktivitet og innovation i dansk byggeri og samtidig udvikle økonomisk og miljømæssigt effektive løsninger til at implementere bæredygtighedsparametre i produktionen af byggematerialer og i selve byggeprocessen.

Indsendt af

Klima-, Energi og Bygningsministeriet

Resumé

En fokuseret forsknings- og innovationsindsats skal medvirke til at øge produktivitet og innovation i dansk byggeri og samtidig udvikle økonomisk og miljømæssigt effektive løsninger til at implementere bæredygtighedsparametre i produktionen af byggematerialer og i selve byggeprocessen.

Indsatsen skal bidrage til at styrke dansk byggeris konkurrenceevne og skabe nye markedsmuligheder, hvor forskningsindsatsen blandt andet medvirker til, at Danmark kan udnytte de vækstmuligheder, der ligger i at være blandt de første, der definerer bæredygtighedskrav, som kan implementeres på en omkostningseffektiv måde.
Udfordring og muligheder
To væsentlige indsatsområder i regeringens kommende byggepolitiske strategi er fremme af produktivitet og innovation i byggeriet samt fokus på bæredygtigt byggeri,

Helt generelt er den danske byggesektor præget af lav produktivitetsudvikling og lav innovationsgrad. Byggesektoren udgør omkring 5 pct. af økonomien, og der er således et væsentligt samfundsøkonomisk potentiale ved en effektivisering af branchen.

Branchen er kendetegnet ved en ringe grad af samarbejde med forskningsinstitutionerne på området, hvilket betyder, at branchen kun i ringe grad tilegner sig og bruger ny viden og nye forskningsresultater både i forhold til produktudvikling og tilrettelæggelse af processer.

Der mangler således en forskningsbaseret indsats, hvor branchen i samarbejde med vidensinstitutioner m.v. fokuserer på forskning og innovation i nye, effektive processer, nye arbejdsgange og nye samarbejdsformer, der kan medvirke til at øge både produktivitet og innovation i byggeriet. 

Hertil kommer et behov for en særlig indsats vedrørende bæredygtigt byggeri. Der mangler i dag viden om, hvordan bæredygtighedsparametre som genanvendelse, holdbarhed og miljøvenlige råstoffer indtænkes i produktionen af byggematerialer, ligesom der mangler viden om, hvordan bæredygtighed implementeres i byggeprocessen og det færdige byggeri, herunder særligt hvordan energiforbruget i byggeprocessen kan reduceres, uden at det får konsekvenser for f.eks. indeklimaet i det færdige byggeri

Der er således behov for en målrettet forsknings- og innovationsindsats, som skal medvirke til at tilvejebringe den fornødne viden om bæredygtigt byggeri. Blandt andet vurderes det, at der vil være et stort potentiale i strategiske samarbejder mellem forskningsinstitutioner og virksomheder i branchen, som kan bidrage til at skabe forudsætninger for produktudvikling af bæredygtige byggematerialer og tilvejebringe viden om mulighederne for at reducere energiforbruget i byggeprocessen.

I de kommende år skal EU-landende udmønte lovgivning om bæredygtige byggematerialer. Der vil komme et væsentligt europæisk og globalt markedspotentiale for bæredygtige byggematerialer og bæredygtigt byggeri i de næste mange år. Hvis danske virksomheder skal kunne udnytte dette og dermed skabe vækst og beskæftigelse, er der behov for en massiv indsats for at fremme forskning og innovation på området.

Målsætning

Målet er, at dansk byggeri i fremtiden bliver mere produktivt og opnår en højere innovationsgrad, samt at Danmark bliver blandt de første EU-lande, der opstiller krav til byggematerialers bæredygtighed, herunder at danske virksomheder gennem en fokuseret forsknings- og innovationsindsats kan udnytte de muligheder, der ligger i reguleringen, til at oparbejde en styrkeposition på markedet for bæredygtige byggematerialer og viden om bæredygtigt byggeri.

Den samme effekt søgte man også med de frivillige lavenergiklasser i bygningsreglementet, der har medvirket til at give Danmark en styrkeposition på markedet for energieffektive materialer og løsninger. 

Innovationsbehov

Der er behov for en række samtidige indsatser fra både offentlige som private interessenter.

Indsatsen for produktivitet og innovation i byggeriet vil kunne organiseres som et partnerskab med en tidshorisont på 3 til 4 år. Centrale aktører vil være brancheorganisationer, virksomheder og videnindstitutioner inden for byggeriet. Endvidere vil en række offentlige aktører med relation til byggeriet og dets rammevilkår (fx. KEBMIN, MIM og KL) være relevante parter.
Herudover kan forskning og innovation styrkes gennem vidensnetværk og innovationsprojekter mellem vidensinstitutioner og virksomheder i branchen, som skal fremme produktudvikling og etablering af nye processer m.v.

Hvad angår bæredygtighed i byggeriet kan indsatsen organiseres ved, at der opbygges en række netværk med deltagelse af videnindstitutioner, myndigheder, virksomheder og brancheorganisationer på en række centrale områder som:

  • Byggematerialers genanvendelse og holdbarhed
  • Miljøvenlige råstoffer
  • Reduktion af energiforbruget i byggeprocessen
  • Øget kendskab til bæredygtige metoder m.v. 

De danske forudsætninger

Byggebranchen er hårdt presset af den økonomiske krise, og der er i branchen en klar opfattelse af, at der er behov for en ekstra indsats, hvis dansk byggeri i fremtiden skal kunne klare sig i den internationale konkurrence.

Der er således et stort potentiale for en indsats, der gennem forskningssamarbejder skal medvirke til en mere effektiv byggebranche. 

Hertil kommer, at Danmark i kraft af en styrkeposition i forhold til energirigtigt byggeri har gode forudsætninger for at kunne opbygge en tilsvarende styrkeposition på markedet for bæredygtigt byggeri. Der eksisterer allerede i dag forskning på området, men der er behov for en systematisering af forskningsindsatsen kombineret med et samarbejde med branchen for at kunne opnå det fulde potentiale.

Effekter og potentialer

Der er store perspektiver ved en forsknings- og innovationsindsats for byggeriet generelt samt en særlig indsats for  bæredygtigt byggeri og bæredygtige materialer. Der er således et væsentligt potentiale for at skabe vækst og øget beskæftigelse på længere sigt.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013