Gå til indhold

Sundhed og livsstil

Det globale sygdomsbillede er under forandring. Antallet af kronisk syge, overvægtige og ældre stiger. Der er store udfordringer forbundet med at få skabt anbefalinger, der både er målrettet sundhed og livskvalitet og som er mulige at implementere i patienternes hverdag.

Indsendt af

Københavns Universitet

Resumé

Det globale sygdomsbillede er under forandring. Antallet af kronisk syge, overvægtige og ældre stiger. Dette udfordrer sygdomssystemet, som mødes af en ny type patienter. Disse patienter skal i lige så grad hjælpes af livsstil og ændringer i hverdagen som af medicin. Potentialet i dette arbejde er stort – målt såvel i livskvalitet, i sparede samfundsomkostninger, og i øget fortjeneste for virksomheder. 

Udfordring og muligheder

Det globale sygdomsbillede er under forandring. Med et stigende antal overvægtige og ældre følger også en stigning i antallet af personer med en eller flere kroniske sygdomme. Alene i Danmark ser antallet af ældre over 65 år til at forøges med op mod 50%.

I dette nye sygdomsbillede gøres individer ansvarlige for deres sundhed og overvågningen af deres sygdom. Dette medfører en række nye udfordringer både indenfor sundhedssystemet, der møder en ny type ansvarliggjorte patienter, og for det enkelte individ med kronisk sygdom.

Vigtigheden af at sikre en god sundhedstilstand og høj livskvalitet ældre, kronikkere og overvægtige bliver derfor stadig større, og der er et betydeligt innovationspotentiale i at udvikle teknologier og services målrettet denne del af befolkningen.

Der er dog store udfordringer forbundet med at få skabt anbefalinger, der både er målrettet sundhed og livskvalitet og som er mulige at implementere i de ældres, kronikeres og overvægtiges hverdag. Et etnologisk bidrag i forsknings- og innovationsprojekter vil afdække de barrierer i hverdagslivet, samfundet og sociale institutioner, som kan modvirke at ældre vil tage nye sundhedsteknologier, anbefalinger og livsstilsændringer til sig.

Målsætning

Bedre livskvalitet i befolkningen
Samfundsmæssige besparelser på behandling af kronisk syge
Øget eksport af forebyggelsesløsninger.

Innovationsbehov

Et hverdagsperspektiv i forsknings- og innovationsprojekter kan afdække patienternes sygdomspraksisser; deres måder at håndtere sygdom på i hverdagen som individer og i fællesskaber og deres brudflader med sundhedssystemet og alternative behandlingsmuligheder. Dermed kan det etnologiske bidrag pege på innovationspotentialer inden for hverdagslivet (kost, motion), indenfor pleje- og sundhedssektoren og for fødevare- og medicinal-industrien.

De danske forudsætninger

Danmark har et godt udgangspunkt for at skabe innovation i måden patient og system mødes. Dels findes der vigtige tværfaglige forskningsmiljøer (fx KUs Sund Aldring og Food, Pharma & Fitness), dels har Danmark nogen af de fremmeste virksomheder på området – og måske vigtigst eksisterer der allerede udbredt samarbejde mellem universiteter, regioner, hospitaler, læger, patientforeninger, medicinalbranche, etc. Oplagte samarbejdspartnere vil således være Region Hovedstaden, Foreningen af praktiserende læger, Ældresagen, Diabetikerforeninger, NovoNordisk.

Effekter og potentialer

Potentialet i at fokusere på kronisk syges, overvægtiges og ældres livsstil og kultur – i kombination med traditionel behandling – kan ikke overdrives. Potentialet er både samfundsrettet, og omhandler livskvaliteten for de mange kronisk syge, dels erhvervsrettet, idet det rummer et stort potentiale for erhvervsrettet innovation.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013