Gå til indhold

Vandressourcer og vandteknologi

En fokuseret forsknings- og innovationsindsats vil kunne føre til udvikling af innovative og konkurrencedygtige vandteknologier, som vil kunne medvirke til at løse de store vandressource- og miljøproblemer, som en stigende befolkning og øget velfærd har foranlediget

Indsendt af

Københavns Universitet

Resumé

En fokuseret forsknings- og innovationsindsats indenfor vandressourcer og vandteknologi vil kunne føre til udvikling af innovative og konkurrencedygtige vandteknologier, som vil kunne medvirke til at løse de store vandressource- og miljøproblemer, som en stigende befolkning, øget velfærd og klimaforandringer har foranlediget. Danmark har over en årrække opbygget internationalt stærke forskningsmiljøer, som har medvirket til at give dansk know-how og rådgivning en stærk international position. En strategisk investering indenfor området vil kunne udbygge denne position og give Danmark en global førerstilling indenfor et område, hvor der foretages meget store globale investeringer.

Udfordring og muligheder

De globale vandressourcer er under stadig større pres fra øget befolknings-tilvækst, økonomisk vækst og øget velfærd specielt i vækstlande i Asien og Sydamerika, omfattende vandforurening, dårlig vandforvaltning, natur-katastrofer og klimaforandringer. Der ligger store udfordringer i at forvalte vandressourcerne på en bæredygtig måde under hensyntagen til de forskellige interessenters behov. Den stadig voksende befolkning har krav på drikkevand i tilstrækkelige mængder og af en kvalitet, som opfylder kravene til sundhed. For at kunne brødføde befolkningerne skal der også skaffes vand til produktion af fødevarer. Industri- og energiproduktion kræver også vand. Disse vandbehov skal afvejes mod ønsket om at sikre en acceptabel tilstand i de forskellige terrestriske og akvatiske økosystemer. Øget vandbehov, forurening af vandmiljøet, øget urbanisering samt oversvømmelser og tørke som følge af klimaændringer og den globale opvarmning har skabt et stort behov for udvikling af nye bæredygtige teknologier og forvaltningsmetoder for at sikre den øgede efterspørgsel. Der er også behov for at udvikle nye metoder og miljøteknologier til at beskytte vandmiljøet og til at rense forurenet vand. Industrien, ikke mindst fødevareindustrien, har et stort forbrug af vand og teknologier der kan reducere forbruget af vand og muliggøre genbrug af vand er efterspurgt. Nye løsninger efterspørges både nationalt, i EU og ikke mindst i udviklings- og vækstlande. Disse udviklingsbehov kræver ny viden og innovation. Indenfor vandområdet har der traditionelt været kort afstand mellem forskningsinstitutioner (viden) og virksomheder (innovation). Denne gunstige infrastruktur betyder, at der er særdeles gode muligheder for at realisere udviklingsbehovene og skabe vækst på kort sigt.

Målsætning

Det er målet via en målrettet tværdisciplinær forsknings- og innovationsindsats at udvikle nye effektive og bæredygtige vandteknologiske løsninger, som kan bidrage til at løse de globale vandproblemer. Udviklingen af nye innovative metoder skal ske i et forpligtende samarbejde mellem forskningsinstitutioner, virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer og forsyningsselskaber. Med de nødvendige investeringer er det muligt at accelerere forskningen og innovationen indenfor vandressourcer og vandteknologi og dermed realisere det potentiale dansk know-how har til at være frontløber indenfor det globale vandmarked.

Innovationsbehov

Der knytter sig en række tværdisciplinære forsknings- og innovationsbehov for at realisere målet om at gøre Danmark til en international frontløber indenfor vand. Disse behov omfatter:

1. en øget viden om samspillet mellem de hydrologiske, vandkvalitetsmæssige og økologiske processer og vandets kredsløb på en skala, som er relevant for integreret vandressourceforvaltning.

2. udvikling af integrerede og multidisciplinære modelsystemer til simulering og prædiktion af vandressourcens kvantitet og kvalitet under foranderlige arealanvendelser, landskabs-, økonomiske, antropologiske og klimaforhold

3. metoder til beskrivelse af effekt af oversvømmelse, tørke og saltvands-indtrængning på vandressourcer, arealanvendelse og afgrødeproduktion

4. udvikling af jordbaserede, fly- og satellitbårne sensorsystemer til overvågning og forvaltning af andanvendelsen samt vandressourcens kvantitet og kvalitet

5. intelligente styringssystemer og prioriteringsværktøjer til integreret forvaltning og beskyttelse af vandressourcer under hensyntagen til helheden i vandets kredsløb indenfor oplande og internationale flodbassiner

6. vandforsyningsteknologier

7. teknologier til rensning, afledning og genanvendelse af regnvand og spildevand

8. teknologier til reduktion og oprensning af næringsstoffer, forureningsstoffer og patogener i vandmiljø og naturområder

9. vand som et politisk middel og et økonomisk gode

10. vand og menneskers levevilkår og sociale udvikling 

Mulige aktørgrupper omfatter universiteter (KU, DTU, AU, AAU, SDU, RUC), nationale forskningsinstitutioner (GEUS, DMI, DIIS), private forskningsinstitu-tioner (DHI), producenter af vandteknologi (Grundfos, Danfoss samt en række mindre firmaer), rådgivende virksomheder (COWI, Rambøll, Grontmij, NIRAS, Krüger, ALECTIA, Orbicon) offentlige myndigheder (stat, regioner, kommuner), brancheorganisationer (DANVA, Danish Water Forum, Landbrug og Fødevarer, Videnscenter for Landbrug) og forsyningsselskaber.

De danske forudsætninger

Danmark har opbygget internationalt stærke forskningsmiljøer indenfor vandområdet via en række målrettede forskningsprogrammer de sidste 20-30 år. Endvidere er Danmark et foregangsland indenfor vidensbaseret forvaltning og beskyttelse af vandressourcer. Som følge af en højt prioriteret miljøpolitik er der etableret et hjemmemarked, som stiller store krav til videns- og teknologi-indholdet for serviceydelser. Det har medvirket til, at der er opbygget en ekspertise hos danske virksomheder og rådgivere, som har givet dansk know-how en frontlinieposition på det internationale marked. En målrettet strategisk forsknings- og innovationsinvestering indenfor vandområdet vil kunne give en platform for at Danmark kan udvikle en global styrkeposition.

Effekter og potentialer

Markedet for vandteknologi vurderes i dag at udgøre mellem 2.000 og 3.000 milliarder kroner om året og er i stadig vækst. I dag omfatter vandbranchen i Danmark ca. 200 virksomheder, beskæftiger ca. 35.000 personer og omsætter for ca. 30 mia. kr., hvoraf 50 procent er eksport. Rethink Water og Danish Water Forum har vurderet, at det er realistisk at tredoble eksporten på vandområdet til ca. 50 mia. kr. og at skabe yderligere 10.000 arbejdspladser på kort til mellemlangt sigt.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013