Gå til indhold

Velfærdsteknologi/medicotekniske løsninger i rehabilitering

Rehabilitering er en væsentlig opgave af stigende betydning i det danske velfærdssamfund. Såvel den enkelte borger som samfundet som helhed har behov for adgang til effektive, individualiserede og adaptive tilbud, der gør overgangen mellem mellem sundhedsvæsen og privatliv så god som mulig.

Indsendt af

Københavns Universitet

Resumé

Rehabilitering er en væsentlig opgave af stigende betydning i det danske velfærdssamfund. Såvel den enkelte borger som samfundet som helhed har behov for adgang til effektive, individualiserede og adaptive tilbud, der gør overgangen mellem sygdom og sundhed, mellem sundhedsvæsen og privatliv og mellem sektorer så god som mulighed. Her vil forskning i innovative medicotekniske løsninger som telerehabilitering, personlig assisterende teknologier og telesundhed være af afgørende betydning. Løsningerne vil sigte på en omkostnings-neutral organisering af indsatsen på tværs af sektorer og på at minimere social ulighed i sundhed.

De beskrevne medicotekniske løsninger kan nationalt og international bidrage til økonomisk holdbare og socialt tilgængelige ydelser til det stigende antal borgere med livsstilsrelateret rehabiliteringsbehov. Samarbejder mellem private virksomheder og offentlige institutioner vil være afgørende og kunne understøtte udviklingen af nye danske velfærdsteknologiske løsninger og generere et stort eksport potentiale til gavn for dansk erhvervsliv og økonomi.

Udfordring og muligheder

Presset på velfærdsstatens sundhedstilbud øges stadig med den stigende andel af ældre og kronisk syge borgere. I tillæg øges forventninger til behandlingskvalitet, til sammenhæng mellem ydelser og til muligheden for at få indflydelse på egen behandling.

De seneste år har den teknologiske udvikling inden for innovative medicotekniske løsninger som telemedicin, personlig assisterende teknologier og telesundhed-teknologi åbnet for nye måder at behandle og organisere behandlingen og rehabiliteringen af borgerne og patienterne, der trods behandlingskrævende lidelse har mulighed for at være i eget hjem. Undersøgelser har vist, at borgerne forbliver mere aktive, når indlæggelse undgås. Dette har særligt vist sig relevant i forbindelse med rehabiliteringsindsatsen, som i forvejen sigter på at skabe gode overgange mellem indlæggelse og tilbagevenden til hverdags-/arbejdslivet; mellem det sekundære og det primære/kommunale sundhedsvæsen samt mellem (akut) sygdom og sundhed. I tillæg har disse løsninger vist at medføre væsentlige besparelser på sundhedsudgifterne.

Målsætning

For at borgere med kronisk sygdom hurtigst muligt kan bringes tilbage til et aktivt og selvhjulpent liv, skal der skabes gode overgange mellem indlæggelse og tilbagevenden til hverdags-/arbejdslivet; mellem det sekundære og det primære/kommunale sundhedsvæsen og mellem (akut) sygdom og sundhed.
Der er behov for en mere individualiseret tilgang; en øget opmærksomhed på at undgå social ulighed i sundhed; bedre fastholdelse af nødvendige livsstilsændringer m.m. For at disse løsninger for alvor kan gøres til en holdbar del af organiseringen af rehabiliteringsindsatsen på tværs af sektorer og sociale forskelle er der brug for videreudvikling af eksisterende teknologier, udvikling og afprøvning af nye koncepter samt videre forskning i tilsigtede og utilsigtede effekter af brugen i daglig rehabiliteringspraksis.
Innovationsbehov
Der er et stort behov for at udvikle og tilpasse medicotekniske løsninger til det danske sundhedsvæsen. Aktuelt findes der få løsninger og disse er kun sparsomt testet trods det store potentiale.

Det er væsentligt, at forskning og udvikling af de medicotekniske løsninger foregår i samarbejde med brugeren af systemerne såvel patienter som sundhedspersonale og udgår fra en nuanceret forståelse af forholdet mellem de pågældende teknologier og de praksisser og organisatoriske sammenhænge, hvori de skal anvendes. Teknologierne bør ses som en del af en socio-teknisk infrastruktur, der skal etableres under hensyntagen til og i samspil med eksisterende socio-kulturelle og materielle strukturer – såvel i sundhedsvæsenet som i borgernes hjem og hverdagsliv. Desuden er det også afgørende, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af nye teknologier for herigennem at begrænse den sociale ulighed i sundhed bl.a. gennem udvikling af nye brugerflader og funktionaliteter.
Endelig bør løsningerne adressere de globale velfærdsudfordringer, ved at undersøge muligheder og udfordringer i at eksportere sådanne løsninger til andre lande og nødvendigheden af også at forske i innovative medicotekniske løsninger og rehabilitering i sammenhænge hvor velfærdsstatens strukturer er fraværende eller kun under opbygning.

De danske forudsætninger

Danmark har særlige forudsætninger for at udvikle medicotekniske løsninger gennem et tæt samarbejde mellem eksisterende vidensmiljøer på universiteterne og tekniske innovationsmiljøer i erhvervslivet. Et tæt samarbejde mellem de forskellige sektorer i sundhedssystemet, universiteter og brugere vil gøre det muligt at teste nye løsninger i relation til patienter og borgere og på tværs af organisationer i et populations laboratorium - ”living lab”. De veludviklede sundhedsregistre gør det muligt at samkøre data fra afprøvning af tekniske og organisatoriske løsninger med data på forbrug af sundhedsydelser til beregning af sundhedseffekter og samfundsøkonomisk cost-benefit.

Effekter og potentialer

Det danske sundhedsvæsen går i retning af opbygning af færre, større og mere specialiserede hospitaler og med en væsentlig del af sundhedsopgaven placeret i kommunalt regi. Dette kræver udvikling af medicotekniske løsninger der kan understøtte denne proces. Udvikling af og forskning i innovative medicotekniske løsninger i rehabilitering har til formål at skabe mere effektive, mere individualiserede og mere adaptive løsninger, der formår at indgå på tværs af organisatoriske grænser og grænser mellem privatsfære og offentlige institutioner. Både for eksisterende og fremtidige velfærdssystemer kan sådanne løsninger bidrage til at skabe mere økonomisk holdbare og socialt tilgængelige ydelser til et stigende antal borgere med rehabiliteringsbehov. De tekniske og organisatoriske løsninger, der udvikles og testes i dette regi, vil have store eksport potentialer til gavn for dansk økonomi.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013