Gå til indhold

Øget sundhed gennem specialernæring

For at imødekomme stigende efterspørgsel efter sundhedsfremmende og -forebyggende fødevarer, foreslås et innovationspartnerskab med en målsætning om, at udvikle specialernæringsprodukter af høj kvalitet.

Indsendt af: Landbrug of Fødevarer

 

Udfordring og muligheder

Efterspørgslen efter ernæringsrigtige og sundhedsfremmende produkter vil vokse i takt med stigende velstand og større middelklasse med højere forekomst af livsstilsbetingede sygdomme til følge. Det globale marked for sundhedsfremmende produkter vokser med 15-20 % om året.
Ydermere er udfordringerne omkring underernæring (mangel på protein, vitamin og mineral) dobbelt så store på globalt plan sammenlignet med de klassiske livsstilssygdomme. Nyere forskning tyder desuden på, at visse syndromer og neuropsykiatriske lidelser til en vis grad kan afhjælpes ved indtag af special-designet kost.
Ifølge Eurostats rapport fra oktober 2012 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained) vil Europas befolkning vokse til 517 mio. frem til 2060. Gruppen af personer over 65 år vil udgøre 29,5 % af befolkningen i modsætning til 17,5% i dag, mens gruppen af personer over 80 år vil tredoble i forhold til i 2013. I løbet af samme periode antages det at andelen af den voksne befolkning, der vil udvikle diabetes, stiger til 20 %. I Danmark bruges ca. 300 mio. kr. årligt på behandling af diabetes II. Derved er der blot på baggrund af denne befolkningsgruppe et globalt marked for sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende fødevarer. 
60% af danskerne mener, at vi på sigt kan spare penge på behandling, hvis vi satser på forebyggelse (TrygFonden 2012). Med den korrekte dokumentation, vil der derfor være et stort potentiale for afsætning af specialernæringsprodukter, som kan være med til at forebygge sygdom og sikre et sundt og godt liv for både overvægtige, ældre, syge personer med nedsat næringsoptagelse, specialgrupper og underernærede borgere både herhjemme og i den 3. verden. Danmark har forudsætningerne og mulighederne for at blive fremtidens leverandør af specialernæringsprodukter med basis i både planter og animalske produkter. Der er bl.a. stort potentiale i råvarer, som i dag betragtes som restprodukter – f.eks. valle, og restprodukter fra slagteriindustrien.

Målsætning

Målet er, at den danske produktion af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende fødevarer og specialprodukter af høj kvalitet kan tage en andel i det voksende globale marked. Dansk landbrug, gartneri og fødevareindustri skal rustes til dette marked med øget indtjening og flere arbejdspladser som resultat

Mulige erhvervsmæssige bidrag: Der er allerede en del initiativer på dette område på universiteterne, og også den danske mejeri- og kødindustri har projekter og i nogle tilfælde færdige produkter på området.

Innovationsbehov

Følgende innovationsbehov opnås gennem optimering af råvarekvalitet og -udbytte samt udvikling af ny teknologi på baggrund af et indgående kendskab til forædling, sortsegenskaber, dyrkning og dyrkningsteknik, råvarekvalitet, ernæring og sundhed, og under hensyntagen til fødevaresikkerhed og ressourceforbrug.

  • Udvikling af funktionelle fødevarer (fødevarer med særlige sundhedsfremmende eller sygdomsforebyggende egenskaber)
    Nye avancerede teknologier gør det muligt at karakterisere isolerede fødevarekomponenters kemiske og biologiske egenskaber. Denne karakterisering muliggør den videre forskning og udvikling af funktionelle fødevarer. Dog er der behov for teknikker til at isolere og teste det biologiske potentiale af disse komponenter og udvikle fødevarer med et højt indhold af disse komponenter. Dette gælder indenfor alle fødevaregrupper. Et spændende delområde indenfor funktionelle fødevarer er udvikling af designede fødevarer til afhjælpning af bestemte syndromer og lidelser (f.eks. neuropsykiatriske lidelser).
  • Udvikling af kvalitetsproteiner til bespisning af syge/underernærende
    Planter og animalske fødevarer indeholder proteiner med meget høj biologisk værdi, som har unikke funktioner i kroppen. Det være sig hydrolyserede proteiner fra kød, valleproteiner fra ostefremstilling samt bioaktive proteiner fra planter. Der er et stort potentiale i at isolere disse proteiner – ikke mindst fra restprodukter i forbindelse med fødevareproduktion – og anvende dem som proteinberigede fødevarer til bespisning af syge, gamle og underernærede grupper.
  • Udvikling af sukker- og fedtreducerede produkter:
    De fedt- og sukkerreducerede produkter, der findes på markedet i dag, er meget omdiskuterede og alt tyder på, at de nuværende fedtreducerede fødevarer eller sukkererstatninger ikke kan stoppe de nuværende fedmeproblemer. Der er derfor marked for nye teknologier og udvikling af nye produkter, der kan hjælpe med at bekæmpe de stigende problemer med fedme og følgesygdomme.

For at opnå resultater på området kræves en tværfaglig målrettet indsats som binder de danske styrkesider indenfor klinisk sundheds- og ernæringsviden, fødevareproduktion, agronomi, råvarekendskab, gastronomi, bioteknologi og molekylær biologi sammen. Det er også helt afgørende, at sundhedssektoren inddrages i samarbejdet i forbindelse med udvikling af produkterne og senere anvendelse i denne sektor. Videnspredning og samarbejde mellem forsknings- og rådgivningsinstitutioner og industri er et essentielt element.
Aktørgrupper: Sundhedsorganisationer, danske videninstitutioner, produktion og rådgivning inden for landbrug og gartneri, fødevarevirksomheder, detailhandlen, hospitals- og plejesektoren.  

De danske forudsætninger

Danmark har excellente produktions- og forskningskompetencer med potentiale for at udvikle succesfulde specialernæringsprodukter til det stigende marked.
Danmark og danske virksomheder er i dag en global spiller, når der gælder produktion af landbrugsprodukter af høj kvalitet med et minimum af input, samt udvikling og produktion af ingredienser (enzymer, kulturer mv.), som indgår i sundhedsfremmende produkter. Ligeledes er der opbygget betydelige kompetencer på det bioteknologiske område. Det kræver dog en vedholdende satsning på ny viden, nye teknologier og nye produkter at bevare denne position og få del i det betydelige vækstpotentiale.

Effekter og potentialer

15 % færre ældre og syge som lider af underernæring og dermed også en reduktion i følgesygdomme.
10 % flere sunde fødevarealternativer til overvægtige og specialgrupper.
Min. 5000 arbejdspladser i landbrug og forarbejdningssektor som følge af øget eksport af kvalitetsproteiner og specialdesignede ingredienser og fødevarer. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013