Gå til indhold

Bæredygtig produktion af energi, vand og fødevarer (WWF)

Innovationsindsatsen skal skabe grundlag for bæredygtig produktion af energi, vand og fødevarer. Fokus er på ressourcernes gensidige afhængighed, herunder energieffektivitet i rensning af vand og vandeffektivitet i produktion af energi og fødevarer.

Indsendt af

Miljøministeriet

Resumé

Dansk erhverv og forskning har produkter og viden, der kan imødekomme globale behov for mere bæredygtig produktion af energi, vand og fødevarer.

Som et væsentligt input i regeringens grøn vækst dagsorden overvejes på det grundlag dansk værtskab for World Water Forum (WWF) 2015-2018. Innovationspartnerskabet skal facilitere forskning og teknologiudvikling samt regionale spor i relation til World Water Forum.

Dermed skal partnerskabet skabe synlighed om løsninger på de væsentligste problemstillinger med henblik på at fremme bæredygtig produktion af energi, vand og fødevarer.

Udfordring og muligheder

Med den stigende ressourceknaphed i verden vil behovet for effektiv produktion af energi, vand og fødevarer blive kraftigt forøget. World Ressource Institute anslår, at der inden for energi, vand og fødevarer alene i udviklingslandene findes et udækket markedsbehov på 5,3 trillioner USS.

Efter anbefaling fra en række virksomheder, herunder regeringens vækstteam for Vand, Bio og Miljøløsninger tager regeringen i marts 2013 stilling til, om Danmark skal ansøge om værtskab for World Water Forum i 2015-2018.

Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe om WWF med ekstern deltagelse, som har besluttet at bæredygtig produktion af energi, vand og fødevarer skal være omdrejningspunkt for et eventuelt dansk værtskab for WWF. Arrangementet vurderes at kunne danne rammen om en massiv dansk satsning på at fremme løsninger inden for energi, vand og fødevarer.

Som led i afviklingen af et evt. dansk værtskab for World Water Forum 2015-2018 vil der være behov for iværksættelse af en koordineret indsats, som kobler forskning, erhvervsudvikling og regulering mhp at fremme mere sammenhængende løsninger inden for produktion af energi, vand og fødevarer.

Målsætning

Innovationsindsatsen skal skabe grundlag for bæredygtig produktion af energi, vand og fødevarer. Fokus er på ressourcernes gensidige afhængighed, herunder energieffektivitet i rensning af vand og vandeffektivitet i produktion af energi og fødevarer. Emnerne adresseres gennem fokusering på følgende områder:

  • Kortlægning af politiske udfordringer og behov. Gennem regionale spor frem mod World Water Forum kortlægges og prioriteres de væsentligste udfordringer i relation til bæredygtig produktion af energi, vand og fødevarer.
  • Forskningssamarbejde mellem danske og udenlandske institutioner med henblik på kapacitetsopbygning i forhold til udfordringsbilledet og potentielle løsninger.
  • Teknologitilpasning og erhvervsmæssige løsninger. Der etableres i forbindelse med World Water Forum et spor med henblik på at understøtte kommercielle partnerskaber, der adresserer de væsentligste politiske udfordringer og behov.

Innovationsbehov

Innovationspartnerskabet skal i 2016, 2017 og 2018 arrangere regionale og teknologiske spor, der understøtter det danske værtskab for World Water Forum.

Innovationsindsatsen skal bygge videre på teknologiudviklingen i regi af GUDP, EUDP og Grøn Teknologimidlerne i MIM. Det er afgørende, at indsatsen sikrer øget koordination og sammenhæng mellem de sektorvise teknologiinitiativer.

Det forventes at aktiviteterne vil kunne holdes inden for en ramme på 30 mio. kr.

De danske forudsætningerDanmark har et godt udgangspunkt med en høj grad af specialisering inden for grønne løsninger. Vareeksporten fra den grønne produktion var i 2011 64 mia. kr. svarende til 10,5 pct. af den samlede eksport. Men potentialet er endnu højere.

Danske løsninger vil være et stærkt udgangspunkt, som f.eks. eksempler på hvordan danske virksomheder reducerer deres ”footprints”, både på vand og energi, såvel i den hjemlige produktion som i udlandet, og dermed bringer sig foran til en fremtid, hvor ”vandmærke” og ”energimærke” kan blive afgørende kommercielle parametre og elementer af virksomhedernes CSR. 

Danmark står i dag stærkt inden for hvert af de tre hjørner af bæredygtig produktion af energi, vand og fødevarer. Samtidigt er der en stigende international opmærksomhed og efterspørgsel på teknologier, der løser flere udfordringer på én gang. Danmark er i en god position til at imødekomme denne efterspørgsel, dog er udfordringen i dag, at der ikke er en ramme for arbejdet i dansk regi.

Effekter og potentialer

Initiativet vil yde et substantielt bidrag til regeringens ’grøn vækst’ dagsorden, hvor Danmark såvel internationalt som i EU og nationalt i flere sammenhænge netop har adresseret bæredygtig produktion af energi, vand og fødevarer.

Danske forsyninger er energieffektive og har med et gennemsnitligt vandtab på 7 % i distributionen et meget lille tab sammenlignet med forsyninger i andre lande. Men der er stadig muligheder for at spare energi i vandforsyninger og behandling.

Der er brug for, at optimere de danske vand- og kloakforsyninger endnu mere, hvis forsyningerne skal leve op til de stigende politiske krav om energibesparelser, lavere CO2-udledning, rent drikkevand og leveringssikkerhed.

For mange energiselskaber og virksomheder vil der herudover som led i virksomheders arbejde med strategier for socialt ansvar (CSR) være en interesse i at reducere vandforbruget i energiproduktionen.

Som eksempel har virksomheder som Arla og Danish Crown i deres CSR strategi således stort fokus på bæredygtighed og på at reducere den samlede miljø- og klimapåvirkning i hele produktionskæden. Arlas nye miljøstrategi sætter også mål for reduktion af koncernens forbrug af vand og energi på tre procent om året indtil 2020.

Ligeledes er Carlsberg blandt verdens mest vandeffektive fødevarevirksomheder, godt hjulpet af danske rådgivere og teknologileverandører. En dansk virksomhed som Carlsberg bruger kun 3,3 liter vand til at producere 1 liter øl, hvilket ingen andre globale bryggerier har rapporteret før.
 
Et eventuelt dansk værtskab for WWF finder sted i 2018. Værtskabet rummer gode muligheder for opbygning, udvikling og profilering af området, såvel i den fire-årige forberedelsesproces, som under selve afviklingen af arrangementet.

WWF kan på den måde være et væsentligt redskab til at opbygge innovation inden for området og positionere Danmark som ét af de lande, der er allerbedst til at finde integrerede løsninger.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. april 2013