Gå til indhold

Ren luft-løsninger

I Danmark, EU og globalt er særligt byområderne udfordret på ønsket om ren luft. Der er behov for bedre viden om rammerne for hvordan ren luft sikres, samt udvikling af nye og mere omkostningseffektive løsninger til de enkelte kilder til luftforurening.

Indsendt af

Miljøministeriet

Resumé

I Danmark, EU og globalt er lande, særligt i byområderne, udfordret på ønsket om rent luft og dette giver samtidigt en række sundhedsproblemer. Et særligt indsatsområde på ren luft skal skabe en mere koncentreret indsats for udviklingen af løsninger og bidrage til et øget samarbejde mellem aktørerne på området, så der er bedre mulighed for at Danmark kan udnytte sin nuværende styrkeposition på området til at sikre bedre løsninger og samtidigt danne grundlag for eksport af disse til andre lande.  Der er behov for bedre viden om rammerne for hvordan ren luft sikres, samt udvikling af nye og mere omkostningseffektive løsninger til de enkelte kilder til luftforurening inkl. vejgående køretøjer, skibe, fly, brændeovne, entreprenørmaskiner, den tunge industri, el-produktion, opvarmning – brændeovne og landbrug.

Udfordring og muligheder

”Ren luft” i det daglige miljø er ikke kun et velfærdsgode, der efterspørges af borgere verden over. Ren luft giver flere leveår og mindre sygdom – i Danmark, i EU og globalt og er med til at forebygge tab af biodiversitet og naturværdier. Indsatsen for ren luft er tæt knyttet til indsatsen for at begrænse den globale opvarmning, nedbrydningen af ozonlaget, forsuringen af oceanerne samt den fortsatte spredning af svært nedbrydelige bioakkumulerbare miljøgifte som kviksølv og dioxin.

Forudsætningen for ren luft hænger tæt sammen med for eksempel produktionen, transportstruktur, urbanisering og organisering af samfundet i det hele taget. Derfor skal flere aktører være med til at finde løsninger, der også handler om de samfundsmæssige rammer. Der er samtidigt behov en god sammenhæng med indsatsen for et bedre klima og der bør derfor udvikles helhedsorienterede løsninger for de to områder.
 
I Danmark er vi nået relativt langt med indsatsen for ren luft for at undgå en direkte belastning af sundheden. Men selv i Danmark er koncentrationen af fine partikler (PM2,5) fortsat dobbelt så høj som WHO’s anbefalinger – og det er stadigt en udfordring for Danmark at overholde sit nationale loft for udledning af kvælstofoxider. Det er samtidigt opfattelsen at der er ikke flere lette eller billige løsninger, og at der derfor er behov for en særlig indsats for at sikre at Danmark når sine mål og at danske virksomheder fortsat ligger i front på området.

Danske løsninger har samtidigt et stort eksportpotentiale. F.eks. har Kina i starten af 2013 haft en episode med meget høje koncentrationer af sundhedsskadelig luftforurening i nogle af de tættest befolkede dele af landet, inkl. hovedstaden Beijing, hvor koncentrationen af luftforurening var mere en 40 gange højere end WHO’s sundhedsrelaterede anbefalinger. Hvis denne del af verden skal have mere ren luft, kræver det massive investeringer i ren luft løsninger de kommende år.

Målsætning

Det langsigtede mål for indsatsen er, at luftkvaliteten i vore byer lever op til WHO’s sundhedsrelaterede anbefalinger, og at de løsninger der udvikles samtidigt kan eksporteres til andre lande og bidrage til at løse de globale udfordringer med urbanisering og luftforurening.   Samtidigt vil de løsninger, der reducerer den sundhedsskadelige luftforurening, ofte i praksis også bidrage til at reducere den del af luftforureningen, der belaster biodiversitet og natur.

Innovationsbehov

Hvis målsætningen om ren luft til borgerne skal realiseres, er der behov for bedre viden om rammerne for hvordan ren luft sikres, samt udvikling af nye og mere omkostningseffektive løsninger til de enkelte kilder til luftforurening inkl. vejgående køretøjer, skibe, fly, brændeovne, entreprenørmaskiner, den tunge industri, el-produktion, opvarmning – brændeovne og landbrug.

Der er i vidt omfang brug for mange af de samme kompetencer og metoder inden for alle områderne – men de skal tilpasses og videreudvikles til de konkrete anvendelsesområder. Desuden skal nye, dansk-udviklede miljøteknologier i højere grad opnå international konkurrencedygtighed for at få del i væksten på de store eksportmarkeder, der må forventes i de kommende år i forbindelse med løsningen af disse problemer. Konkret er der behov for samspil i forskningen samt udvikling, demonstration og videndeling for:

 • Nye løsninger baseret på avancerede teknologier, der udvikles i tæt samspil med nye grundvidenskabelige landvindinger indenfor områder som bioteknologi og sensorer.
 • Processer og mekanismer, der giver anledning til luftforurening. Et eksempel er bedre styring af forbrændingsprocesser, så dannelsen af forureningskomponenter reduceres. Et andet eksempel er redesign af de måder gylle håndteres på eller håndtering af spredningen af pesticider.
 • Videreudvikling af de filtre, katalysatorer mv. der bruges til at fjerne uønskede komponenter fra røg, udstødningsgasser og staldudluftning.
 • Bedre metoder til at overvåge, monitere og modellere luftforurening. Det handler om udstyr til online realtidsmåling af udvalgte luftforureningskomponenter, metoder til bestemmelse af spredning af luftforurening, metoder til bestemmelse af effekten for forskellige luftforureningskomponenter i forhold til miljø og sundhed, særligt i forbindelse med at forbedre viden om effekt af partikelforurening.
 • Håndtering af urbanisering i forhold til ren luft, fra trafikregulering til adfærd og planlægning

For at Danmark kan leve op til WHO’s anbefalinger kræves en målrettet indsat med fokus på vejtransporten i byområderne, og en indsats for at kortlægge problemet omkring udslip relateret til danske brændeovne.

Samtidig er det nødvendigt at reducere den generelle baggrundsforurening, hvoraf en stor del transporteres til Danmark langvejs fra. Der er således behov for en international indsats, og herunder en begrænsning af luftforureningen fra den internationale transport inkl. skibe og fly. Partikelforureningen anses generelt at udgøre det største sundhedsmæssige problem, og denne forurening er dels relateret til danske kilder, ikke mindst vejtrafik og brændeovne, men også den langtransporterede forurening fra især den nordlige del af Centraleuropa.

De danske forudsætninger

Danmark har gode forudsætninger for at drage nytte af en opprioritering af indsatsen for at fremme effektive ren-luftløsninger:

 • Danmark hører til blandt de lande, der har været bedst til at reducere luftforureningen.
 • Danmark har udviklet et godt vidensmiljø, når det handler om at kvantificere luftforureningen samt vurdere de dertil knyttede sundheds- og miljøeffekter.
 • Danmark har en række virksomheder, der i betydeligt omfang har udvikling af renluftløsninger som en vigtig konkurrenceparameter og forretningsområde. Således steg eksporten af varer til at bekæmpe luftforurening med 60 % i perioden 2006-2011, hvor den nåede op på næsten 8 mia. kroner.
 • Endelig har Danmark har en række virksomheder og erhverv, hvis konkurrenceevne er afhængig af at de er i stand til at imødekomme og overholde nye internationale regler på luftforureningsområdet så omkostningseffektivt som muligt. Det handler bl.a. om rederierne, vognmandsfirmaer, landbruget og energiselskaberne.

Effekter og potentialer

 • Mere effektive ren-luft løsninger.
 • Øget dansk eksport af grøn teknologi.
 • Mere omkostningseffektiv dansk implementering af den internationale regulering af luftforurening.
 • Færre sundhedsudgifter, flere leveår og højere livskvalitet.
 • Løsninger til en bæredygtig byudvikling og transport.
 • Mindre spredning af forurening, der belaster natur og biodiversitet.
 • Bidrag til løsning af globale miljøudfordringer som urbanisering, klimaændringer, nedbrydning af ozonlager, forsuring af oceanerne og akkumulering af miljøgifte i fødekæden.
 • ”Branding” af Danmark som et grønt land.
 • Styrket grundvidenskabelig forskning inden områder som kemi, biokemi, produktionsprocesser ol.
 • Øget viden om luftforurening – årsager, spredning, effekt og løsning.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. april 2013