Gå til indhold

Styrket viden om træ som bæredygtigt byggemateriale

Bæredygtigt produceret træ er et klimavenligt, miljøvenligt og samtidig billigt byggemateriale. Det er baseret på vedvarende skovproduktion, som binder CO2 under væksten og lagrer CO2 i træmaterialet. Nye teknologier giver nye perspektiver for bedre måder at bygge med træ.

Indsendt af

Miljøministeriet

Resumé

Bæredygtigt produceret træ er et klimavenligt, miljøvenligt og samtidig billigt byggemateriale. Det er baseret på vedvarende skovproduktion, som binder CO2 under væksten og lagrer CO2 i træmaterialet. Samtidig er energiforbruget til fremstilling af byggematerialerne lavt i forhold til produktion af andre materialer som stål og beton. Træ er samtidig billigt og qua sin lave vægt i forhold til styrken velegnet til en omkostningseffektiv kvalitetsproduktion i moduler, som fremstilles med stor præcision under gode og sikre arbejdsforhold fjernt fra byggepladsen. Øget brug af bæredygtigt træ i byggeri vil derfor kunne bidrage til en mere bæredygtig vækst, billigere og bedre byggeri og mere beskæftigelse i et bedre og sikrere arbejdsmiljø. Der er behov for at at se på og dokumentere, hvordan træbyggeri kan udbredes og innoveres samtidig med, at hensynene og kravene i bygningsreglementet om sikre og sunde konstruktioner, overholdes.  Samtidig giver nye teknologier og anvendelsesmuligheder nye perspektiver for nye og bedre måder at bygge med træ. Ved at styrke innovation og viden om træ og brug af træ i byggeri kan Danmark blive et grønt demonstrationsland for nye teknologier og nye metoder, og dermed få mulighed for eksport af moderne løsninger i træbyggeri af arkitektonisk og designmæssig særklasse.

Udfordring og muligheder

 • Byggeaktiviteten i Danmark er lav og omkostningerne til byggeri stigende
 • Krav til mere bæredygtigt byggeri vinder frem og er dagsordenssættende både internationalt og i Danmark
 • Rigtigt anvendt har bæredygtigt træ potentiale til at sikre
  • mere bæredygtigt, miljøvenligt og klimavenligt byggeri
  • billigere og bedre byggeri
  • bedre arbejdsmiljø og mere vækst og beskæftigelse

Målsætning

Formålet med projektet er at styrke eksisterende viden og udvikle ny viden om fordele og ulemper ved brug af træ i byggeri, herunder mht. virkning på klima, miljø og arbejdsmiljø samt vækst og beskæftigelse. Projektet kan samtidig bidrage til at:

 • nedbryde eksisterende barrierer for øget brug af bæredygtigt træ i byggeri
 • styrke grundlaget for at indtænke bæredygtigt træ i fremtidens løsninger og incitamenter for mere bæredygtigt og innovativt byggeri i Danmark, herunder i regeringens kommende byggepolitiske strategi og evt. iværksættelse af et træbyggeprogram som foreslået af Skovpolitisk udvalg.

Skovpolitisk Udvalg anbefalede i enighed i 2011 ”at incitamenterne til øget brug af bæredygtigt producerede træprodukter fremmes, herunder at der igangsættes et træbyggeprogram”.
Programmet bør ifølge Skovpolitisk Udvalg omfatte:

 • Forskning og udvikling i brug af træ i byggeriet og i nye produkter.
 • Forskning i den medfølgende CO2-gevinst ved lagring og substitution, samt udvikling af metoder til indregning af CO2-lagring i træprodukter.
 • Sikre uddannelse af ingeniører, arkitekter, designere mv. i brug af træ.
 • Bred information om klimafordelene ved og muligheder for brug af træ.
 • Mulighed for øget brug af træ i off. og privat byggeri og offentlige indkøb i øvrigt.
 • Mulighed for fremme af træ i kommuneplanerne.
 • Demonstrationsbyggerier

Innovationsbehov

 1. Analyse: Status for brugen af træ i dansk byggeri og den medfølgende CO2-lagring. Tallene vil være nyttige for klima- og byggeplanlægning. Projektet ligger naturligt hos Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.
 2. Beregning: Scenarier for CO2-lagring og energi- og CO2-besparelser ved øget træbyggeri og bygningsrenovering med træ. Projektet bør skabe overblik over eksisterende viden om CO2, byggematerialer og bygninger i Norden og generelt. Projektet bør også beregne konkrete byggeprojekter, fx sammenligning af et træbyggeri vs. et betonbyggeri til samme formål. Projektet bør beregne hele processen fra produktion af byggematerialer, byggeproces, bygningsdrift til nedrivning og genbrug. Disse processer bør både analyseres for deres CO2-konsekvenser og deres øvrige forbrug af ressourcer. Projektet vil samtidig kunne styrke beslutningsgrundlaget for nye politiske initiativer til fremme af bæredygtigt byggeri, og i den sammenhæng bidrage til arbejdet med Regeringens kommende Byggepolitiske Strategi.  Projektet kunne være et samarbejde mellem Ålborg Universitet (Statens Byggeforsknings¬institut), DTU (Institut for Byggeri og Anlæg) og Københavns Universitet (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning).
 3. Udvikling: CO2-beregner for byggeriet ved forskellige valg af bygge-materialer og –teknikker. Dette projekt bygger videre på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets og KLs CO2-beregner fra 2009 for kommuners generelle udledning. Der bør udvikles et beslutningsstøttesystem til byggeriets aktører, herunder den lille tømrermester, både til deklaration af bygninger og til at pege på muligheder for substitution med træ og dermed energi- og CO2-besparelser i byggeriet. Projektet kunne være et samarbejde mellem Ålborg Universitet (Statens Byggeforskningsinstitut), DTU (Institut for Byggeri og Anlæg) og Københavns Universitet (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning).
 4. Uddannelse og information: kompetanceløft for rådgivere såvel som for udøvende byggefag (ingeniører, arkitekter, designere, håndværkere mv). i brug af træ. Information til befolkningen om klimafordelene ved og muligheder for brug af træ.

Gennemførelsen af disse indsatser forudsætter tæt koordinering med KEBMIN.

De danske forudsætninger

Denne indsats kan iværksættes umiddelbart i Danmark. Området vil involvere både private, offentlige, kommunale aktører og videninstitutionerne.
Der vil være mulighed for internationalt samarbejde med træinnovationsmiljøer fx i Sverige, Norge og Finland.
Danmarks særlige styrke på området vil tilføre de arkitektoniske og designmæssige kvaliteter der gør træbyggeri til et attraktivt element i en grøn omstilling.

Effekter og potentialer

 • Reduceret CO2-udslip qua lagring af kulstof i konstruktioner og lavt energiforbrug til fremstilling af byggematerialer.
 • Reduktion af konstruktionstid - og bedre og mere omkostningseffektivt byggeri i bedre arbejdsmiljøer (konstruktion kan flyttes fra byggeplads til montagestedet hvilket giver højere nøjagtighed - med industrielle tolerancer og færre fejl og skader som i sidste ende fører til lavere boligudgifter.)
 • Mere vækst og beskæftigelse
 • Fremme af bæredygtig skovdrift gennem krav om bæredygtigt produceret træ.
 • Mulighed for eksport af moderne løsninger i træbyggeri af arkitektonisk og design¬mæssig særklasse.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013