Gå til indhold

Vandeffektivitet i industrielle processer

Der ønskes en strategisk innovationsindsats omkring vandeffektivitet i industrielle processer, der bygger oven på det pilotpartnerskab, som omhandler bedre udnyttelse af alternative vandkilder (sekundavand) der er en del af regeringens Innovationsstrategi.

Indsendt af

Miljøministeriet

Resumé

Der ønskes en strategisk innovationsindsats omkring vandeffektivitet i industrielle processer, der bygger oven på det pilotpartnerskab, som omhandler bedre udnyttelse af alternative vandkilder (sekundavand) der er en del af regeringens Innovationsstrategi, samt Miljøministeriets innovationspartnerskab om vandeffektive teknikker i industrien,. Innovationsindsatsen skal:

 1. Styrke danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne,
 2. Bidrage til at Danmark kan leve op til kravene i vandrammedirektivet,
 3. Understøtte dansk styrkeposition hos teknologiproducenter ift. et af de største globale vækstmarkeder,
 4. Fremme teknologisk innovation til en omkostningseffektiv reduktion af miljøbelastningen fra industrivirksomheder
 5. Bygge videre på – og udbygge forskningsdelen i - pilotpartnerskab igangsat som del af regeringens Innovationsstrategi,
 6. Følge en af hovedanbefalingerne fra Vækstteam for vand, bio og miljøløsninger,
 7. Bidrage til arbejdet i det Europæiske Innovationspartnerskab på vand, hvor emnet er højt prioriteret
 8. Bidrage til at der i de europæiske BAT-standarder stilles krav, der fremmer miljøet og danske vandforbrugende industriers og miljøteknologileverandørers konkurrenceevne
 9. Stille Danmark stærkt ift. indflydelse på den regulering EU-kommissionens har foreslået af området fra 2015.
  Udfordring og muligheder

Danske produktionsvirksomheder er udfordret på konkurrenceevnen på grund af høje vandpriser. Vandpriserne forventes at stige de kommende år på grund af initiativer i forhold til klimatilpasning, samt initiativer i forhold til efterlevelse af kravene i vandrammedirektivet.

Det vil lette Danmarks overholdelse af EU's vandrammedirektiv, hvis vi bruger mindre vand og dermed trækker mindre på vores grundvandsressourcer.

Der er store globale markedsmuligheder i teknologier der er vandeffektive og muliggør brug af renset vand, både på grund af at det for det første kan sænke omkostningsniveauet for produktionsvirksomheder og for det andet fordi det kan bidrage til at afbøde den stigende vandmangel i flere af verdens regioner.

Målsætning

Innovationsindsatsen skal medvirke til at styrke danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne ved at nedbringe vandforbruget hos produktionsvirksomhederne med mindst 10 pct.  Samtidig skal innovationsindsatsen medvirke til at give danske teknologiproducenter en konkurrencemæssig fordel samt skabe fokus på eventuelle reguleringsmæssige barrierer.
Innovationsbehov
Innovationsindsatsen skal bygge oven på resultater og innovationsaktiviteter fra det igangsatte pilotpartnerskab om bedre udnyttelse af alternative vandkilder (sekundavand). I pilotpartnerskabet vil der blive foretaget en kortlægning af de nationale potentialer for at vand af sekundær kvalitet, der kan erstatte anvendelsen af vand med drikkevandkvalitet.

Pilotpartnerskabet er begrænset af, at der ikke i første omgang er sat midler af til forskningsaktiviteter. For at Danmark skal have maksimal indflydelse på den forestående EU-regulering, samt at danske virksomheder kan få udbygget deres styrkeposition, vil det være hensigtsmæssigt, hvis innovationsindsatsen på området bliver udvidet, så følgende innovations- og forskningsaktiviteter kan gennemføres:

 • Udvikling af metoder og værktøj for åben og standardiseret evaluering af økonomisk, teknisk, miljømæssig og social bæredygtighed for vandteknologiske løsninger med udgangspunkt i LCA-og LCC- baserede begreber.
 • Udvikling af realtids analyseværktøjer, der kan observere og rapportere anormaliteter i et vandkredsløb, med flere vandstrømme og flere vandkvaliteter.
 • Udvikling af Guidelines for risikovurdering af sekundavandsystemer udvikles med facilitet til udpegning af ”critical points”.
 • Udvikling af On-line moniteringssystemer udvikles til overvågning af kvaliteten af sekundavandet.

Innovationspartnerskabet om vandeffektive teknikker i industrien vil bidrage til udvikling af en innovationsstrategi for at begrænse forurening fra industrien på en omkostningseffektiv måde, således at miljøpåvirkningerne reduceres, og industrisektorernes internationale konkurrenceevne styrkes. Der vil blive udarbejdet en oversigt over behov for forskning, teknologiudvikling, demonstrationsanlæg, anden vidensopbygning samt forslag til organisering af samarbejdet om indsatsen. Innovationspartnerskabet vil endvidere indsamle viden om danske miljøteknologiløsninger på området med henblik på at påvirke de europæiske standarder, som fastsættes gennem EU’s BREF-arbejde, og som efterfølgende skal implementeres i de europæiske virksomheder.

De danske forudsætninger

Danmark har i dag en styrkeposition indenfor vandteknologiområdet, hvor vi eksporterer for mere end 14 mia. kr. hvert år. Vandteknologi udgør 2,4 pct. af vores samlede eksport og det bringer os i top 2 i EU, for så vidt angår andelen af eksport, der kommer fra vandteknologi. Desværre er vores førerposition truet i disse år. Vi taber markedsandele til de andre førende vandteknologilande.

Verdensmarkedet for vandløsninger er i dag på 2.700 mia. kr.. Markedet stiger med mere end 6 pct. om året – på områder som membranteknologi/biologisk behandling af vand, spildevand og kloaker er væksten på over 20 pct. om året.

Danmark er klart stærkest i EU med hensyn til patenter i forhold til de nyeste rensningsteknologier indenfor biologisk behandling af vand og spildevand. Her har vi 6,9 gange så mange patenter som gennemsnittet, og 50 pct. flere patenter end vores nærmeste konkurrent Finland.

Regeringens væksteam inden for vand, bio og miljøløsninger foreslår derfor også i deres anbefalinger til regeringen, at vi skal satse på mere vandeffektivitet gennem øget brug af decentrale og specialiserede rensningsmetoder

Effekter og potentialer

Større vandeffektivitet i danske virksomheder og institutioner vil bidrage til at fastholde produktionsarbejdsarbejdspladser i Danmark. Samtidig vil det understøtte danske miljøteknologiproducenters nuværende styrkeposition på et marked, der er mere end fordoblet det seneste år, og udgør mere end 30 mia. $.

Indenfor vanteknologiområdet samlet vil der kunne skabes 2.000 arbejdspladser frem mod 2015, hvis teknologiproducenterne kan fastholde deres andel af verdensmarkedet de kommende år.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013