Gå til indhold

Bæredygtigt bolig-/forsyningsdesign, Nordic Built

Stigende befolkningstal og en hastig urbanisering skaber en stor efterspørgsel efter bæredygtig byggeri på flere internationale markeder. Hvordan designer man boliger (og bygninger) i forskellig kontekst (fra hytte til højhus), så de matcher brugernes ønsker og samtidig er bæredygtige?

Indsendt af

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Resumé

Udfordring: 40 pct. af verdens energiforbrug sker i vore bygninger. Som følge af stigende energipriser, klimaproblemer m.v. er der behov for at nedbringe dette forbrug. Dertil kommer udfordringer vedrørende vandforsyning, affald m.v. Stigende befolkningstal og en hastig urbanisering skaber en stor efterspørgsel efter bæredygtig byggeri på flere internationale markeder.

Hvordan designer man boliger (og bygninger) i forskellig kontekst (fra hytte til højhus), så de matcher brugernes ønsker og samtidig er bæredygtige med hensyn til vand, energi m.v.? I dag bliver bæredygtig teknologiudvikling ikke altid kombineret med design-udvikling, som gør løsninger attraktive fra en brugervinkel og dermed giver øget efterspørgsel.

Danmark har en række styrkepositioner inden for bæredygtigt byggeri, som med fordel kan videreudvikles. Der er herunder brug for brugerdreven innovation af bolig/forsyningsdesign til sikring af bæredygtigt forbrug og forsyning samt høj attraktivitet og dermed efterspørgsel.

Innovationstemaet omfatter modeludvikling i forskellige skalaer: Fra løsninger i den individuelle bolig og boligklynge til centraliserede forsyningssystemer og ¬–strukturer i store byer. Konkret omfatter det fx på den ene side den energi-/vandbesparende og energi-/vand-producerende bolig og på den anden side stor-skala udnyttelse af regnvand og overskudsvarme i forsyningen. Et yderligere aspekt, som kan indgå, er genanvendelse af byggematerialer gennem digitalt registrering (digitalt byggeri).

Arbejdet skal føre til afdækning af barrierer for individuel og international efterspørgsel og kan blandt andet ske i samarbejde mellem MBBL, Udenrigsministeriet/DANIDA m.fl., ingeniører og arkitekter, producenter af energi- og forsyningsteknologi m.fl. 

Med henblik på at øge danske virksomheders muligheder for at  gøre sig gældende på de internationale vækstmarkeder kan det overvejes at understøtte både det ind- og udadrettede arbejde med udmøntningen af Nordic Built Charter. Det forudsætter bl.a., at der – med chartrets principper og brand som omdrejningspunkt – afsættes midler til forskning og innovation.

Nordic Built er et nordisk initiativ til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri. Initiativet blev startet af de fem nordiske erhvervsministre og vedtaget i oktober 2011. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd og Nordisk Innovation.

I dag har Nordic Built ca. 30 danske medlemmer, deriblandt virksomheder, boligorganisationer og faglige organisationer. Grundlaget for initiativet er det såkaldte Nordic Built Charter – et ambitiøst dokument som definerer 10 principper for, hvordan vores byggede miljø bør konstrueres i fremtiden. Chartret beskriver en helhedsorienteret tilgang til byggeri, der tager højde for energi, klima, økonomi og mennesker.

Indadtil er hensigten med charteret at give aktører i bygge- og anlægsbranchen en fælles platform for samarbejde omkring udviklingen af bæredygtigt byggeri og bæredygtige byer. Udadtil er det tanken at chartret på sigt skal blive en slags kvalitetsmærke eller brand, der kan fremme eksporten af nordiske varer og tjenesteydelser på bygge- og anlægsområdet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013