Gå til indhold

Konkurrencedygtige offshore vindkraft installationer

Målet for den dansker offshore vindkraftbranche er, at CoE for offshore installationerne skal være fuldt kommercielt konkurrencedygtige med kulkraft installationer i 2020.

Indsendt af

Offshore Center Danmark

Resumé

Prisen for tekniske energi anlæg beregnes i EU ud fra følgende formel:

CoE = (CAPEX + OPEX)/Årlig Energiproduktion

 • CoE er prisen for energi anlægget pr. installeret MWh (Cost of Energy, €/MWh)
 • CAPEX er kapitalomkostningerne for anlægget (Capital Expenditure, €)
 • OPEX er drift- og vedligeholdelsesomkostningerne for anlægget (Operational Expenditure, €)

CoE for offshore vindkraft installationer er for høj i forhold til andre energiinstallationer. F.eks. er CoE for kulkraftanlæg 70 €/MWh hvor CoE for offshore vindkraftanlæg er 100 €/MWh (2010 priser).

Målet for den dansker offshore vindkraftbranche er, at CoE for offshore installationerne skal være fuldt kommercielt konkurrencedygtige med kulkraft installationer i 2020. Branchen arbejder målrettet på, at CoE for offshore vindkraftinstallationerne i 2020 er reduceret til 50 €/MWh (50 % reduktion) og dermed er billigere end kulkraft installationerne (forventet 75 €/MWh) og olie/gas installationerne (forventet 110 €/MWh). Altså et solidt kommercielt gennembrud for offshore vindkraft installationerne.

Nærværende forslag til en INNO+ satsning understøtter offshore vindkraft branchens intentioner og vil medvirke aktivt til at opnå den ønskede 50% reduktion af CoE omkostningerne. Projektet vil medvirke til, at offshore vindkraft får det kommercielle gennembrud på det kommercielle energi marked, som teknologien fortjener.

Udfordring og muligheder

Verdens offshore vindkraftanlæg er i dag placeret næsten udelukkende i Nordeuropa. Dette skyldes tilstedeværelsen af store havområder med vanddybder på under 50 m og med gode vind ressourcer. I øjeblikket er der i Nordeuropa installeret ca. 2,1 GW fordelt på ca. 1.000 vindmøller i en række offshore vindkraft farme.

EU har en erklæret målsætning om, at 20% af EU´s energiforbrug i 2020 skal ske ved vedvarende energiproduktion. Af denne vedvarende energi anslås offshore vindkraftanlæg at skulle bidrage med mindst 40 GW i 2020, dvs. en tyve dobling i energiproduktionen på 8 år.

Dette fostrer installation af ca. 10.000 offshore vindmøller over de næste 8 år, fordelt på 50 - 100 nye vindkraft farme, altså cirka en ny vindkraftfarm i måneden, en proces der er besluttet og igangsat! Det europæisk offshore vindkraftmarked står således overfor en gigantisk udbygning. De anslåede omkostninger for alene de europæiske installationer vil være 1.000 milliarder kroner.

Ovennævnte forhold gør, at der er særdeles stor fokus på og interesse i at få nedbragt CoE for vindkraft installationerne.

For at nå denne målsætning, nedsatte den daværende danske regering i 2006 et partnerskab for innovation indenfor miljøeffektiv teknologi. Partnerskabet skal styrke samarbejdet mellem staten, virksomheder, videninstitutioner og venturekapital, og partnerskabet for vindkraft fik navnet Megavind.

Megavinds overordnede vision er, at Danmark fortsat skal være det førende kompetencecentrum i verden inden for vindkraft. Følgende partnere deltager som repræsentanter for offshore vindkraft branchen:

 • Vestas Wind Systems A/S
 • Siemens Wind Power A/S
 • DONG Energy
 • Grontmij I Carl Bro
 • DTU
 • Risø DTU
 • Aalborg Universitet
 • Energinet.dk (observatør)
 • Energistyrelsen (observatør)

Målsætning

Megavind har identificeret syv sammenhængende tematiske prioriteringer og herunder en række specifikke forsknings-, udviklings- og demonstrations prioriteter (FU&D). Disse indeholder hver især et betydeligt potentiale for at nedbringe CoE over de næste 8 år og samtidig styrke de danske kompetencer på området.

De tematiske FU&D prioriteter som Megavind har identificeret og prioriteret er:

1. Planlægning og placeringer
2. Havmølleparker
3. Havmøller
4. Fundamenter
5. Elektrisk infrastruktur
6. Konstruktion og installation
7. Drift og vedligehold

Nærværende INNO+ projekt anbefaler en systematisk og styret proces omkring en målrettet forskningsmæssig indsats på ovennævnte indsatsområder. Offshore vindkraftbranchen, med Megavind som det teoretiske og praktiske grundlag, inviteres til en udvælgelse af konkrete indsatsområder anno 2012. Efterfølgende gennemføres en målrettet FU&D indsats på de udvalgte områder for at finde endelige, kommercielt anvendelige svar på udfordringerne.

Den hermed opnåede nedsættelse af offshore vindkraft CoE vil vække international opsigt og sikre at dansk offshore stadig har verdens førertrøjen på, hvad angår offshore vindkraft anlæg.

Innovationsbehov

Der er et stort behov for at skabe nye innovative løsninger til at sænke CoE for offshore vindkraft installationerne. Indsatsen er af fortrinsvis teknisk karakter og vil kræve stor forskningsmæssig indsats i tæt samspil med de danske offshore vindkraft virksomheders praktiske erfaringer. Derfor skal vore fremmeste universiteter på områderne involveres, herunder DTU, Risø DTU og Aalborg Universitet.

De største danske offshore vindkraft virksomheder skal deltage i udviklingsprojektet herunder Vestas Wind Systems A/S, Siemens Wind Power A/S, DONG Energy og Grontmij I Carl Bro. Dertil kommer medvirken af ledende videninstitutioner og rådgivere, herunder GEUS, Teknologisk Institut, Force Technology og Rambøll Wind Power samt medvirken af en række kompetente SMV, eksempelvis blandt Offshore Center Danmarks 260+ medlems virksomheder med hver deres unikke ekspertiser. Dertil kommer private fonde, branche organisationer, Energinet.dk og Energistyrelsen.


Organisatorisk skal INNO+ projektet gennemføres i 2 hovedfaser:

 • Analyse og prioritering af forskningsindsatsen ud fra Megavinds 7 tematiske indsatsområder
 • Efterfølgende gennemførelse af en målrettet FU&D indsats på de udvalgte områder for at finde endelige, kommercielt anvendelige svar på udfordringerne.

Indsatsen kan gennemføres via partnerskaber og arbejdspakker med en tidshorisont på omkring 4 år.

Koordinator kunne være Offshore Center Danmark, der som erfaren manager af innovative udviklingssatsninger samt indehaver af EU guldmedalje fra 2012 for netværksarbejde (Offshore Center Danmark. Cluster Management Excellence), vil kunne tilsikre indsatsens gennemførelse.

De danske forudsætninger

Etableringen af Megavind og partnerskabets internationalt anerkendte analyse omkring de nødvendige FU&D indsatser på offshore vindkraft, vidner om det høje stade, som dansk offshore vindkraft befinder sig på.

Denne status på offshore vindkraft er opnået ved en målrettet kommerciel indsats med vore store danske virksomheder i spidsen: Vestas Wind Systems A/S, Siemens Wind Power A/S, DONG Energy og Grontmij I Carl Bro. Samtidig her staten med rettidig omhu sikret, at universitetsmiljøerne forskningsmæssigt ligeledes er helt i front, eksemplificeret ved de international anerkendte universiteter:  DTU, Risø DTU og Aalborg Universitet.

Nærværende INNO+ projekt vil sikre en fortsat unik global førerstilling på Tripple Helix området: private virksomheder, forskningsinstitutioner og statslige institutioner.

Effekter og potentialer

Som nævnt indkøbes der i EU indtil 2020 for 1.000 milliarder kroner offshore vindkraft energianlæg. Denne gigantiske investering kan være med til at sikre de danske offshore vindkraft virksomheder og universiteter den fortsatte førerposition på det internationale offshore vindkraft marked.

Beskæftigelsesmæssigt vil ovennævnte investering medføre beskæftigelse til 150.000 personer i Nordeuropa i 2020 og 300.000 beskæftigede i 2030 (EWEA rapport side 32:   http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/reports/23420_Offshore_report_web.pdf). Hver 250 MW installeret offshore vindkraftanlæg udløser 1000 arbejdspladser ved installation samt 350 til det efterfølgende  service og vedligehold.

Eneste trussel for ovennævnte prognose er, såfremt CoE for offshore vindkraft anlæggene ikke nedbringes. Derved bliver offshore vindkraft teknologien ikke kommerciel konkurrencedygtig, et forhold der kan sinke eller aflyse kommende offshore vindkraft projekterne.

Nærværende INNO+ projekt vil aktivt medvirke til nedbringelse af CoE for offshore vindkraft anlæggende og derved understøtte og fremme de planlagte offshore energi investeringer i EU og på globalt plan.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013