Gå til indhold

Øget olie & gas indvinding fra de danske Nordsø felter

Nærværende INNO+ indsats skal udarbejde forslag til rentable, sikre og miljøvenlige metoder for: 1. at øge indvindingsgraden fra Nordsøens olie/gas felter 2. at udnytte en række marginale (små) olie/gas felter i Nordsøen.

Indsendt af

Offshore Center Danmark

Resumé

Nærværende INNO+ indsats skal udarbejde forslag til rentable, sikre og miljøvenlige metoder for:

1. at øge indvindingsgraden fra Nordsøens olie/gas felter
2. at udnytte en række marginale (små) olie/gas felter i Nordsøen.

Udfordring og muligheder

Indvindingsgraden fra Nordsøens danske olie/gas felter har stor betydning for rentabiliteten af de store investeringer på felterne. Indvindingsgraden er et udtryk for, hvor stor procentdel af den eksisterende olie og gas i felterne, der aktuelt hentes op til videres salg.

I den danske olie/gas indvindings første år var indvindingsgraden 5 – 10% fra felterne alene baseret på undergrundens naturlige drivtryk (1. generations indvindingsmetode), medens indvindingsgraden fra 1980´erne og til i dag gradvist er øget til 30%. Den øgede indvindingsgrad er opnået ved forbedrede 2. generations indvindingsmetoder herunder: vandrette boringer, vand- og gas injektion samt ventilindretningen af brøndene.
 
Rentabiliteten ved at øge indvindingsgraden med 1% er af Energistyrelsen beregnet til at svare til 2 års energiforbrug i Danmark og til at give den danske stat 50 milliarder i årlig indtægt.

1. Derfor ønskes nærværende INNO+ initiativ igangsat med henblik på at identificere og foreslå teknik til at øge olie/gas indvindingsgraden fra Nordsøens kalkfelter via 3. generations indvindingsmetoder (Enhanced Oil Recovery, EOR).

En række kendte, mindre olie/gas felter udnyttes ikke i dag, da olie/gas forekomsterne er for små til rentabel udnyttelse. Disse mindre, marginale felter indeholder dog betydelige mængder kulbrinter, som med den rigtige indvindingsteknik kan udvindes. Rentabiliteten ved at udnytte de marginale felter er som ved EOR indsatsen betydelig. 

2. Derfor ønskes et INNO+ initiativ igangsat med henblik på at identificere og udnytte olie/gas potentialet fra Nordsøens mange marginale (små) olie/gas felter.

Målsætning

Angående Enhanced Oil Recovery, EOR
Olieoperatørerne, GEUS samt Aalborg Universitet og DTU har påpeget, at med de rette konsortier og den rette forskningsindsats, vil det være muligt at øge indvindingsgraden til 50% fra danske olie/gas felter. Indvindingsmetoderne, der skal forskes i og udvikles på, er bl.a. CO2-injektion i felterne, cracking (sprækning af undergrunden), damp-injektion, syre-injektion, vand-injektion og vand-logistik, bakteriel injektion, forbrænding i undergrunden samt akustiske sensorer til strømningsbeskrivelse.

Vurderingen og evalueringen af mulige metoder til øget indvinding er meget kostbare og forskningstunge, og det vil være nødvendigt med en stor INNO+ indsats på området for at projektet skal blive en succes.

Angående udnyttelse af marginale felter
Hvis de kendte marginal olie/gas felter skal udnyttes, kræves nye, forbedrede og billigere produktionsteknik tilvejebragt. Både fremstillingspris og installationspris skal optimeres (læs nedbringes), før de marginale felter kan udnyttes rentabelt.

Mange af felterne ligger dybt på over 45 meter vand, hvilket typisk kalder på en 3-fods platform. Disse er meget dyre og dermed urentable at installere, og da enkeltpæls installationer ikke er stærke nok til i dag at kunne løse opgaven, forestår en stor forskningsmæssig indsats på området. Dertil skal ubemandet drift med tilhørende robotteknologier vurderes og evalueres i forhold til udnyttelse af de marginale felter.

En afgørende faktor for igangsættelse af olie/gas indvindingen fra de marginale felter er således produktionsudstyrets fremstillings- og installationspris.

Innovationsbehov

Der er et stort behov for at skabe nye innovative, bæredygtige løsninger til øget indvindingsgrad fra de danske olie/gas felter samt til at kunne udnytte de danske marginale olie/gas felter. Indsatsen er af teknisk karakter og vil kræve stor forskningsmæssig indsats i tæt samspil med de danske offshore virksomheders praktiske erfaringer. Derfor skal vore fremmeste universiteter på områderne involveres, herunder DTU, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet samt SDU.

De største danske olie/gas operatører og koncessionshavere skal deltage i udviklingsprojektet, herunder Mærsk Olie, DONG, Hess og Nordsøfonden. Dertil kommer medvirken af ledende videninstitutioner og rådgivere, herunder GEUS, Teknologisk Institut, Force Technology og Rambøll Oil&Gas samt medvirken af en række kompetente SMV, eksempelvis blandt Offshore Center Danmarks 260+ medlems virksomheder med hver deres unikke ekspertiser. Dertil kommer private fonde, branche organisationer og Energistyrelsen.

Organisatorisk skal INNO+ projektet deles i 2: 

1. forøgelse af olie/gas indvindingsgraden fra Nordsøens kalkfelter
2. udnyttelse af en række kendte, marginale olie/gas felter i Nordsøen

Indsatsen kan gennemføres via partnerskaber og arbejdspakker med en tidshorisont på omkring 4 år.

Koordinator kunne være Offshore Center Danmark, der som erfaren manager af innovative udviklingssatsninger samt indehaver af EU guldmedalje fra 2012 for netværksarbejde (Offshore Center Danmark. Cluster Management Excellence), vil kunne tilsikre indsatsens gennemførelse.

Alle gode, innovative danske forskningskræfter, virksomhedserfaringer samt statslig understøttelse er nødvendige for denne INNO+ satsning, hvis satsningen skal blive den succes, Danmark fortjener.

De danske forudsætninger

Den opnåede ekspertise hos de danske operatører, SMV, videninstitutioner samt Energistyrelsen indhentet via den mangeårige indsats på Nordsøens svært tilgængelige kalkstensfelter er unik og vil blive en endnu stærkere eksportvare med gennemførelse af INNO+ projektet. Danmarks position på området vil via projektet sikre sin nuværende førerposition samtidig med at indvindingsgraden hæves fra de danske felter i Nordsøen.

De danske universiteters viden og forskning på området er tilsvarende stor, men gennemførelsen af INNO+ projektet vil sikre en nødvendig indlejret viden på universiteterne i verdensklasse. Det samme vil gælde for den samlede danske offshore branche fra operatører til SMV underleverandør laget.

Effekter og potentialer

Indledningsvis er INNO+ projektets rentabilitet nævnt: ved at øge indvindingsgraden fra de danske olie/gas felter med blot 1% opnår Danmark rådighed over 2 års energiforbrug årligt samt konservativt beregnet 50 milliarder kroner i årlig indtægt til den danske stat.

Den mangeårige danske ekspertise fra Nordsøens svært tilgængelige kalkstensfelter er unik og denne førerposition vil blive understøttet og forstærket med gennemførelse af INNO+ projektet.

En stadigt større del af verdens offshore olie/gas indvindes fra svært tilgængelige felter, så også det internationale marked for INNO+ projektet vil være stort.

Resultaterne af projektet vil blive stillet til rådighed for interesserede. Projektresultaterne vil kunne benyttes i undervisningsmæssige sammenhænge på universiteter og videninstitutioner. Yderligere vil der på baggrund af resultaterne kunne sammensætte kortere uddannelsesforløb for træning og videreuddannelse af interesserede i offshore branchen.

Alt ovennævnte vil have signifikant betydning for Danmarks beskæftigelse og velfærd.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013