Gå til indhold

Effektivisering af den offentlige serviceproduktion

Den danske serviceproduktion i kommunalt og regionalt regi er under pres grundet økonomiske og ressourcemæssige forhold samt stærkt stigende behov og forventninger til serviceleverancer og – kvalitet.

Indsendt af

Patient@home

Resumé

Den danske serviceproduktion i kommunalt og regionalt regi er under pres grundet økonomiske og ressourcemæssige forhold samt stærkt stigende behov og forventninger til serviceleverancer og – kvalitet. Der er derfor behov for at fokusere på innovation og implementering af løsninger, der kan effektivisere serviceproduktionen og sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne i sektorerne.

Automatisering af serviceproduktionen vha. fx logistikrobotter og mobile servicerobotter kan udgøre et væsentligt element i forhold til den nødvendige effektivisering af den offentlige sektor.

Mulighederne for innovativ produktudvikling og -afsætning er store for danske virksomheder, både nationalt og internationalt, grundet en solid dansk erfaring med fx brugerdreven innovation samt privat og offentlig innovation på basis af en stærk velfærds- og sundhedssektor.

Udfordring og muligheder

Den offentlige sektor er under pres grundet øget behov og færre ressourcer, hvorfor det er nødvendigt at anvende løsninger, der sikre en bedre og mere ressourceeffektive leverancer og opgaveløsning, som kan reducere behovet for menneskelige ressourcer i forbindelse med ikke borgermære opgave.

Det kan fx dreje sig om logistikrobotter, der kan transportere blodprøver, operationsudstyr, sengelinned mv. rundt på sygehuse og plejecentre, og procesautomatisering af fx sterilcentraler, der kan ligeledes kan frisætte menneskelige ressourcer og sikre en bedre kvalitet i opgaveløsningen.

Der er store muligheder for innovation af løsninger, der både kan bidrage til effektivisering af den offentlige sektor og sundhedssektoren nationalt og internationalt. Løsningerne vil have globale afsætningsmuligheder for danske virksomheder.

Målsætning

Målsætningen er i samarbejde med relevante danske innovations- og forskningsmiljøer og virksomheder, at udvikle en lang række dansk designede løsninger til automatisering af logistikopgaver på sygehuse, fx transport af blodprøver og operationsudstyre mv., og processer, som fx sterilcentraler.

Løsningerne skal også i vid udstrækning være anvendelige i primær sektor, fx til logistikopgaver på plejecentre mv.

Målsætningen er endvidere at udvikle mobile servicerobotter, der kan anvendes i såvel primær som sekundær sektor, med det fokus, at assistere brogere og patienter med opgaver, der ellers ville kræve tilstedeværelse af pleje- eller sundhedspersonale. Løsningerne skal bidrage til at højne borgernes selvhjulpne og livskvalitet.

Satsningen vil samlet set fremme det danske erhvervspotentiale i forhold til et globalt marked for de beskrevne løsninger.

Innovationsbehov

Innovationsindsatsen skal blandt andet fokusere på udvikling, udbredelse og implementering af intelligente logistikrobotter og –systemer, der fx kan effektivisere og automatisere processer og logistikopgaver mv. på sygehuse og i plejesektoren, fx vha. Autonomous Guided Vehicles (AGV’er).

Der er ligeledes behov for at innovere i forhold til diverse telecare-løsninger og mobile servicerobotter (som fx den tyske Care-O-Bot), der kan assistere patienter og borgere i eget hjem, så de i videst mulig omfang kan forblive selvhjulpne og hjemmeboende.

De danske forudsætninger

Muligheden for udvikling af innovative løsninger, der kan bidrage til effektivisering og automatisering af den offentlige velfærds- og sundhedssektor, er store, bl.a. grundet Danmarks veludviklede velfærdssektor og en stærk tradition og innovativ tilgang til udvikling af nye løsninger, fx ved brugerdreven innovation.

Udviklingen af logistikrobotter og –systemer til sygehuse vil i særlig grad være begunstiget af opførelsen af de planlagte ’super-sygehuse’ i Danmark i de kommende år, hvor den type af løsninger vil blive efterspurgt og nødvendige. Sygehusbyggerierne vil således udgøre en exceptionel ’driver’ for innovation på området.

Danmark har endvidere et stærkt og internationalt anerkendt forsknings- og innovationsmiljøer indenfor robotteknologi, som kan drive innovationsprocesserne i samarbejde med danske robotvirksomheder, der ligeledes kan bidrage til i innovation af hele løsninger og delkomponenter.

Effekter og potentialer

Indsatsen vil bidrage til at positionere Danmark som førende indenfor innovation og implementering af teknologier, der kan effektivisere den patient- og borgerrettede serviceproduktionen, herunder fx logistik- og servicerobotter.

Indsatsen vil således også understøtte realisering af det erhvervsmæssige potentiale på et område med globale udfordringer og afsætningsmuligheder.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013