Gå til indhold

It-understøttet patient empowerment

Udvikling nødvendiggør, at ressourcestærke patienter i højere grad skal tage vare på eget behandling. Patient empowerment skal medvirke til at mindske de offentlige udgifter og bidrage til øget livskvalitet for patienterne.

Indsendt af

Patient@home

Resumé

Udvikling nødvendiggør, at ressourcestærke patienter i højere grad skal tage vare på eget behandling. Patient empowerment skal medvirke til at mindske de offentlige udgifter og bidrage til øget livskvalitet for patienterne.

IKT kan bidrage som redskab til at understøtte patient empowerment – eksempelvis i form af telemedicinske løsninger. Der er et voksende marked med eksempelvis hjemmemonitoreringsløsninger, som har som mål at reducere indlæggelsesdage, forebygge genindlæggelser, reducere ambulante fremmødekontroller, understøtte patienten i kontrol med egen sygdom mv.

For at understøtte udviklingen er der behov for bæredygtige rammevilkår, som skal bane vej for vækst og afsætning hos danske virksomheder både nationalt og internationalt.

Udfordring og muligheder

Patientinddragelse har hidtil drejet sig om at holde patienten informeret om eksempelvis behandlingsgarantier, behandlingssteder, behandlingstider og behandlingskvalitet. Patienter forventer imidlertid noget andet og mere af sundhedsvæsenet. 

Sundhedsvæsenet har brug for de ressourcestærke patienter som aktive medspillere for at minimere omkostninger og fastholde kvalitet i et sundhedsvæsen under pres og i forandring. Den demografiske udvikling gør, at der er flere ældre og borgere med kroniske sygdomme, som har behov for behandling og pleje.

Der er en fortsat stigning i behandlingsmuligheder, så flere kan behandles mere. Den økonomiske situation og de nuværende ressourcer gør, at det ikke er muligt blot at skrue op for behandling og pleje. Denne udvikling kendetegner også mange andre lande. I Danmark er der endvidere en udfordring i dimensioneringen af de nye sygehuse, som ikke bliver bygget til at kunne rumme det samme antal patienter som tidligere.

Dette gør, at der er stigende fokus på og et voksende marked med løsninger og produkter til understøttelse af patient empowerment. Virksomhedernes produkter består af hele værdikæden mellem patient og behandler og omfatter derfor en række delelementer som eksempelvis monitoreringsapparat til patienten, opsamlingsboks i patientens hjem, opsamlingsboks hos den sundhedsfaglige behandler samt it-system, der kan fremvise de patientmonitorerede data for behandleren.

Løsningerne er derfor dyre og besværlige at udvikle og fungerer for de flestes vedkommende som isolerede øer. Den sundhedsfaglige behandler mangler sammenhæng og overblik over patientens situation, idet data skal findes i mange forskellige it-systemer, og opdatering kræver ofte indtastning af de samme data i flere forskellige it-systemer. Derfor risikerer virksomhederne at stå med et produkt, som ikke kan afsættes og opskaleres. Både den offentlige og private sektor er således afhængig af en veldefineret og velfungerende digital infrastruktur.

Målsætning

Det er målet at fremme mulighed for udvikling og udbredelse af it-understøttet patient empowerment ved at sikre optimale ramme- og markedsvilkår for, at erhvervslivet kan udvikle og afsætte bæredygtige, integrerbare og sammenhængende løsninger på det nationale og internationale marked.  

Innovationsbehov

Realisering af målet er forbundet med en række innovationsbehov, som evt. kan etableres i et offentligt privat partnerskab.

Der skal udvikles og fastlægges standarder baseret på internationale standarder, der kan sikre samspil og sammenhæng mellem løsninger omfattende hele værdikæden fra borgeren til de nuværende sundheds-it-systemer, der anvendes i sundhedssektoren. Der skal etableres mulighed for afprøvning og certificering af produkter og løsninger – også af nuværende løsninger.

Der skal kunne tilbydes assistance og rådgivning i forbindelse med udvikling af nye produkter samt udstilling af eksisterende produkter, der opfylder standardiseringskravene. Der skal således skabes mulighed for at både borgere og sundhedsvæsen hurtigt og let skal kunne finde og anskaffe løsninger, som er afprøvede og certificerede og som kan ”plugges in” i værdikæden.

De danske forudsætninger

Danmark har både videns- og erhvervsmæssige styrkepositioner inden for området, og der kan bygges videre på eksisterende indsatser. Der findes således vidensinstitutioner og organisationer inden for området allerede.

Realiseringen skal ses i sammenhæng med den fællesoffentlige nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin og de konkrete projekter med it-understøttet patient empowerment samt den kommende digitaliseringsstrategi. Endvidere har regionerne udarbejdet en fælles strategi for it-understøttet patient empowerment og telemedicin.

Realiseringen skal også ses i sammenhæng med, at der allerede igangsat arbejde for udvikling af nationale standarder og infrastruktur, og at MedCom arbejder som certificeringsorgan inden for sundheds-it.

Der er behov for at se standardisering, aftestning og infrastruktur i forhold til den hele værdikæde som en samlet indsats.

Effekter og potentialer

Der er store perspektiver ved gennem indsatsen at nedbryde barrierer og stille gode rammevilkår til rådighed for udvikling og udbredelse af it-understøttet patient empowerment. Eksempler på hvor meget sådanne løsninger kan reducere sundhedsudgifter fremgår eksempelvis af handlingsplanen for udbredelse af telemedicin.

Indsatsen kan accelerere udviklingsforløb, forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen, da virksomheder kun skal udvikle en del af økosystemet og værdikæden mellem patient og sundhedsvæsen, og da denne del bygger på integrerbare og certificerede komponenter.

   

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013