Gå til indhold

Avanceret automatisering af virksomheder

Til forudsætningerne for at bevare produktion hos danske SMV’er hører udvikling og implementering af robotteknologiske løsninger, som er let programmerbare, billige i indkøb og som kan indgå i vidt forskellige produktionsmiljøer.

Indsendt af

RoboCluster

Resumé

Til forudsætningerne for at bevare produktion hos danske SMV’er hører udvikling og implementering af robotteknologiske løsninger, som er let programmerbare, billige i indkøb og som kan indgå i vidt forskellige produktionsmiljøer. Det samlede produktionsmiljø i Danmark vil blive styrket af en bred innovationsindsats som fokuserer på robot- og systemudvikling til produktionsmiljøer med små seriestørrelser.

Udfordring og muligheder

Produktivitets stigning er en nødvendighed for den danske produktionsindustri for at bevare konkurrenceevnen og arbejdspladser i Danmark. Derfor har flere danske virksomheder formuleret konkrete automatiseringsstrategier, hvor virksomhedens arbejdsprocesser i videst mulig udstrækning forsøges automatiseret. Dette indebærer også en øget efterspørgsel på fleksible robotteknologiske løsninger, hvor simpel automatisering ikke slår til. De danske produktionsmiljøer er kendetegnet ved fortrinsvist at producere i små seriestørrelser og har derfor haft svært ved at udnytte den modne robotteknologi til masseproduktion. Automatiserede produktionsteknologier skal være omstillingsvenlige og billige og derved være et tilpasset bidrag til at øge produktivitet også hos små og mellem store virksomheder. Udfordringen er i første omgang at få skabt synlighed og udvikling omkring de ensartede processer, som foregår på tværs af virksomheder og produkter, i stedet for det nuværende fokus på ’one of the kind’ løsninger.

I Danmark arbejder ca. 5.500 /Kilde: Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet/ robotteknologiske løsninger med i produktionen. Foreløbige resultater viser, at den avancerede teknologi hæver produktiviteten, skaber flere jobs til faglærte og øger konkurrenceevnen.

Målsætning

Målet er, at udvikle fleksible løsninger, som er let programmerbare, billige i indkøb og som kan indgå i mange forskellige produktionsmiljøer og som derfor kan være en del af løsningen på danske produktionsvirksomheders udfordringer. Fleksible teknologiske løsninger skal højne produktivitet og produktkvalitet og indgå i en samlet løsning om at optimere virksomhedsstrategi i forhold til logistik, kunderelationer og internationale samarbejdsrelationer.

Robotteknologiske løsninger skal indgå som en del af de langtidsholdbare løsninger, der kan sikre virksomhederne et solidt grundlag at vækste på.

Innovationsbehov

Realisering af målet er forbundet med en innovationsindsat, hvor samspillet mellem universiteter og virksomheder vil være afgørende for succes. Udvikling og test af robotteknologiske løsninger til små seriestørrelser og montage opgaver kræver en koordineret indsats både indenfor forskning, konkret teknisk udvikling og afprøvning i forskellige miljøer.

Indsatsen kan organiseres som ’Konsortium for fleksible robotteknologiske løsninger’ med forskere, robotudviklere, integratorer samt slutbrugere, som vil deltage i test af generiske løsninger og udpege arbejdsprocesser, hvor der er et marked for serieproduktion af robotteknologiske løsninger. Indsatsen skal både være konkret udvikling af generiske billige robotteknologisk løsninger og skal bygge ovenpå eksisterende F&U projekter, som fx det kommende ”SPIR” projekt (indenfor ”fremtidens produktionssystem” fondet af FI), CARMEN projektet (fondet af Det Strategiske Forskningsråd), CO-worker platformen (fondet af GTS resultatmidler samt RoboCluster) samt AIM projektet (fondet af Industriens Fond).

”Konsortiet for fleksible robotteknologiske løsninger” skal gennem eksisterende netværk og andre platforme give viden ud til virksomheder om deres muligheder her og nu. Dernæst er opgaven at afdække hvor potentialet for de mest værdiskabende automatiseringsløsninger findes for flest mulige virksomheder. Potentialevurderinger skal resulterer i at der sammensættes et dedikeret team til udvikling af robotteknologiske løsninger, som ikke er dækket af allerede igangsatte initiativer.

Innovationsnetværket RoboCluster kan løfte opgaven med at facilitere processen omkring konsortiedannelse spotte tværgående behov på baggrund af vidensopsamling samt gennemføre fokuseret matchmaking og videndeling.

De danske forudsætninger

Den danske klynge indenfor robotteknologiske løsninger er stærk, og derved er muligheden god for at kunne realisere visionen om billige robotteknologiske løsninger målrette SMV’ernes behov. Der er allerede opbygget tradition for at slutbruger og udviklingsvirksomheder samarbejder med universiteterne om udvikling af nye løsninger.

Den succesfulde danske robotproducent, Universal Robots, er et eksempel på, at en robotteknologisk løsning, udsprunget fra et universitetsmiljø, udvikler sig til et prisbilligt og meget omstillingsvenligt kommercielt produkt, meget velegnet til mindre produktionsmiljø. Erfaringer fra denne virksomhedsdannelse kan bruges i det videre arbejde med at omsætte forskning til anvendelse og vækst i danske SMV’er.

Effekter og potentialer

Ifølge Danmarks Statistik er bruttoarbejdsløsheden ved udgangen af august 2012 på 162.700 personer. Det tal flugter nogenlunde med det antal arbejdspladser, som danske virksomheder samlet har placeret i udlandet.

Visionen for indsatsen er, at alle danske virksomheder får mulighed for at automatisere alle rutineprægede arbejdsprocesser. Indsatsen vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne og beholde produktion og arbejdspladser i Danmark.

En satsning på området vil ydermere skabe arbejdspladser hos iværksætter virksomheder, der enten selv producerer løsninger eller som fungerer som underleverandører af skræddersyet løsninger.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013