Gå til indhold

Værdifuldt affald med avanceret teknologi

I fremtiden kan affald blive en værdifuld ressource, såfremt vi formår at sortere i renere fraktioner og omdanne til genanvendelse, hvor værdien er størst.

Indsendt af

RoboCluster

Resumé

Med stigende affaldsmængder og råvarepriser er det både nødvendigt og nyttigt at gentænke vores udnyttelse af affald. I fremtiden kan affald blive en værdifuld ressource, såfremt vi formår at sortere i renere fraktioner og omdanne til genanvendelse, hvor værdien er størst. Udviklingen af avancerede sorteringssystemer som robust, effektivt og intelligent kan håndtere variationer af affald er et afgørende middel til at nå dette mål. Udvikling af avancerede sorteringssystemer vil give Danmark en stærk position på et globalt vækstmarked og dermed også mulighed for at skabe danske arbejdspladser i en affaldsindustri optimeret med robotteknologi.

Udfordring og muligheder

Affaldsproduktionen pr. indbygger er stigende på globalt plan, og kun en ganske lille procentdel af totalen genbruges i dag. I Danmark afbrændes ca. 25 % af alt affald, ca. 70 % procent genbruges, og de sidste ca. 5 % deponeres. På europæisk plan er det ca. 90 % af det samlede affald der deponeres. Udfordringen bliver at kunne genanvende de værdifulde råstoffer, som findes i vores affald ved hjælp af avanceret teknologi. Det vil sige, først at få affaldet sorteret, så materialerne er tilgængelige i rene fraktioner og dernæst enten at genanvende materialerne til ny produktion eller til direkte produktgenbrug.

Udfordringen på den korte bane bliver manglen på værdifulde metaller (fosfor, kobber) og på den længere bane at genindvinde affald til olie og naturgas i den kemiske industri, plast industrien og til fremtidens fleksible energiproduktion. Affald kan udnyttes værdifuldt i energiproduktionen, som et fleksibelt kilde supplement til de fluktuerende energiressourcer (vind, sol, evt. bølger). Derfor skal affald behandles, så det kan lagres og fx omdannes til VE/biogas eller bio-olie. Den grundlæggende præmis herfor vil være, at alt affald kan sorteres i rene fraktioner, for overhovedet at muliggøre en øgning af genanvendelsesprocenten.

Målsætning

Andelen af affald som enten opgraderes til nye råvarer eller genbruges skal øges globalt og i det danske system. Dette skal gøres effektivt ved at udvikle avancerede sorteringssystemer som kan sikre rene fraktioner på alle materialetyper. Herved vil det blive muligt at lade fremtidens avancerede affaldssortering foregå i Danmark og skabe nye arbejdspladser i sorterings -og genanvendelsessprocesser.

Innovationsbehov

Avancerede sorteringssystemer skal kunne sikre at kildesorteringen bliver gennemført uden determinering af fejlsorteret affald og robotteknologisk forskning skal kunne muliggøre udskillelse af dyrbare råstoffer i elektronik produkter.

Der findes enkelte udenlandske firmaer som afprøver affaldssorteringssystem, hvor robotteknologi er indbygget. Systemerne er dedikeret til specifikke affaldsfraktioner – fx bygge- og anlægsaffald, men området kræver en forskningsindsats i mere generiske løsninger, for at kunne udbredes som et reelt alternativ til manuel sortering og eksisterende low-tech løsninger. Ny avanceret teknologi vil få afgørende betydning for om værdiforøgelsen ’fra affald til råmateriale/genanvendelse’ kan foregå i Danmark.

Da dette er et nyt anvendelsesområde for avanceret (robot)teknologi kræver realiseringen af målet en bred innovationsindsats, hvor samarbejdet mellem offentlige aktører, private virksomheder og universiteter er en forudsætning for succes.

Udfordringerne i innovationsindsatsen befinder sig i et krydsfelt mellem robotteknologisk og miljøteknologisk udvikling. Indsatsen bør derfor organiseres som et tværgående konsortium med offentlige og private aktører, som investerer i forskning, udvikling og test af systemer på baggrund af dyb domæneviden og teknologiske kompetencer.

I en udviklingshorisont på 4-5 år, vil universiteter og virksomheder kunne udvikle robuste sorteringsteknologier og imødekomme affaldsbranchens behov til en attraktiv pris.

De danske forudsætninger

Danmark har gode forudsætninger for at kunne realisere visionen om en større og mere værdifuld udnyttelse af affald. Vi har indsigt og overblik over vores affaldsstrømme og kan relativt let opsætte anlæg til afprøvning af avancerede affaldssorteringsteknologi. Robotteknologisk forskning og løsninger fra andre industrielle processer vil i samarbejde med industrien kunne tilpasses og videreudvikles og dermed bane vej for fx genanvendelse af 2. generations råstoffer som et første spirende markedsområde i Danmark og udlandet.

Effekter og potentialer

Bedre sorteringssystemer skaber nye arbejdspladser både i sorteringsprocessen, i omdannelse af råstoffer fra forskellige affaldsfraktioner samt i selve udviklingen af avancerede sorteringssystemer.

I Danmark produceres hvert år ca. 15,5 mio. ton affald, hvilket svarer til, at hver indbygger producerer ca. 8 kg. pr. dag. Det samme gør sig gældende for det øvrige EU. At kunne omsætte og tilføre disse affaldsmængder ny værdi rummer helt indlysende store ressourcepotentialer.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013