Gå til indhold

Innovativ Klinisk Høreforskning

En samlet indsats indenfor dansk klinisk høreforskning med henblik på at forbedre diagnostik og høreapparatbehandling af hørelidelser og indføre mere patientnær diagnostik.

Indsendt af

Syddansk Universitet

Resumé

En samlet indsats indenfor dansk klinisk høreforskning med henblik på at forbedre diagnostik og høreapparatbehandling af hørelidelser og indføre mere patientnær diagnostik.

Udfordring og muligheder

I takt med de demografiske ændringer i samfundet bliver det mere og mere nødvendigt at holde borgerne funktionsduelige for at minimere sundhedsomkostningerne.

Dårlig hørelse er en tilstand, som for op til 50 % af ældrebefolkningen påvirker kommunikationsevner negativt, med tab af livskvalitet og samfundsmæssig belastning til følge. I forbindelse med, at middellevetiden forlænges vil problemer med dårlig hørelse givetvis forstærkes.

En systematisk indsats for at forbedre diagnostik og behandlingsmetoder vil føre til flere selvhjulpne ældre og højere livskvalitet. For eksempel vil det være muligt tidligere at afhjælpe høretab med høreapparatbehandling, og hørelidelser, som i dag ikke bliver behandlet, fordi de ikke diagnosticeres, vil kunne behandles.

Den danske høreapparatproduktion er førende på verdensmarkedet, og en satsning på klinisk høreforskning og behandling kan derfor også styrke industrien og sikre, at den bevarer sin førerposition til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Målsætninger

 1. at forske klinisk i  høretab, dets årsager og konsekvenser
 2. at optimere behandlingen af hørelidelser bl.a. gennem
  a. forbedring af den kliniske diagnostik,
  b. udvikling af metoder til enklere og mere nøjagtig justering af høreapparater,
  c. at udvikle patientnær diagnostik (portabelt udstyr, som kan udlånes), som kan medvirke til tidligere diagnose af høretab,
  d. genetiske undersøgelser, bl.a. af støjfølsomhed.
 3. at medvirke til at udvikle velfærdsteknologi i Danmark
 4. at sikre og styrke uddannelsen i audiologi
 5. at formidle kendskab til høretab

Innovationsbehov

Til at realisere målsætningen kræves en betydelig forskningsindsats og teknologisk innovation i udviklingen af diagnostiske redskaber, samt indsats i form af afprøvning og markedsundersøgelser for de færdige produkter.

Indsatsen vil have en varighed på 4-5 år og være centreret om forskningsenheden for klinisk høreforskning, SDU/OUH med deltagelse af en række partnere, dels fra andre forskningsinstitutioner og dels fra industrien.

Der foreslås et partnerskab mellem de nedenstående aktører:, som også vil deltage i uddannelsen af audiologer ved SDU.

 • Forskningsenheden for klinisk høreforskning, SDU/OUH
 • Audiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital OUH,
 • Klinisk institut, Syddansk Universitet SDU,
 • Biologisk institut, Syddansk Universitet SDU,
 • DELTA
 • Center of Applied Hearing Research, DTU
 • Audiogenetisk Afsnit, Bispebjerg Hospital/KU
 • Høreapparatfirmaet GN ReSound
 • Høreapparatfirmaet Oticon
 • Høreapparatfirmaet Widex

De danske forudsætninger

Danmark har unikke forudsætninger for den foreslåede indsats med baggrund i den stærke høreapparatindustri og de stærke miljøer indenfor høreforskning ved SDU, DTU og KU.

Effekter og potentialer

Der er mange positive effekter af projektet. Muligheden for at forbedre livskvalitet og arbejdsevne hos en stor del af befolkningen må være hovedsagen, men indsatsen vil også styrke en af Danmarks vigtigste industrier og fremme samarbejded mellem vidensinstitutioner, industri og de regionale sygehuse.

Endelig vil en øget opmærksomhed om hørelse, høreforskning og høreapparatbehandling givetvis øge rekrutteringen til uddannelse og job indenfor feltet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013