Gå til indhold

Storskala-faciliteter for test og demonstration af smart grid-produkter og -systemløsninger

Det er målet at skabe storskala testfaciliteter for afprøvning af Smart Grid produkter og systemløsninger i Danmark. Disse skal give danske teknologi-virksomheder mulighed for at afprøve deres Smart Grid produkter og systemløsninger under realistiske driftforhold.

Indsendt af

Syddansk Universitet

Resumé

Det er målet at skabe storskala testfaciliteter for afprøvning af Smart Grid produkter og systemløsninger i Danmark. Disse skal give danske teknologi-virksomheder mulighed for at afprøve deres Smart Grid produkter og systemløsninger under realistiske driftforhold, ligesom testfaciliteterne skal kunne tiltrække internationale virksomheder med samme behov for afprøvning og test.

Indsatsen skal styrke innovationskapaciteten for danske Smart Grid virksomheder og derved skabe nye eksportmuligheder for danske Smart Grid løsninger på et voksende globalt marked.

Udfordring og muligheder

Uafhængighed af fossilbrændsler er blevet et centralt mål i den vestlige verden på grund af global opvarmning og ikke mindst sikkerhedspolitiske hensyn.

På Europæisk plan er udfordringerne ved overgangen til et fossilfrit samfund beskrevet i Horisont2020 og på nationalt plan i FORSK2020.

På nationalt plan udgør den energipolitiske målsætning om et Dansk energisystem, der er 100 % baseret på vedvarende energikilder i 2050, nok den største samfundsmæssige udfordring i nyere tid. Målsætningen involverer store forandringer for en af vores mest kritiske infrastrukturer - energisystemet.

Første skridt i realiseringen af den energipolitiske målsætning er energiaftalen af 22. marts 2012. Energiaftalen har som mål, at 50 % af vores elektricitet skal komme fra vindenergi i 2020, hvor vind i dag udgør 25 %.

Et fremtidigt energisystem, der i så høj grad er baseret på fluktuerende vedvarende energikilder, kræver en ny og mere intelligent tilgang til distribution og forbrug af elektricitet for at kunne udnytte vindenergien på optimal vis.

Det fremtidige intelligente energisystem vil derfor kræve et langt større samspil mellem de forskellige energikilder, transmissions- og distributionssystemer samt forbrugssiden, end det er tilfældet i dag.

Forudsætning for, at et sådan samspil opnås, kræver innovative systemløsninger til koordinering af de forskellige energikilder på forsyningssiden med forbrugssiden.
Med el som den dominerende energibærer på langt sigt, er elsystemets udvikling til et intelligent system, et såkaldt Smart Grid, en forudsætning for integration af en stor andel af fluktuerende vedvarende energi i det samlede energisystem.

Den energipolitiske målsætning er klart en udfordring, men samtidig åbner den også for helt nye muligheder for vækst i form af eksport af innovative system-løsninger til et voksende globalt marked for intelligente energisystemløsninger. 

Målsætning

Målsætningen er at sikre, at nødvendige storskala testfaciliteter er til rådighed for danske virksomheder til udvikling og demonstration af intelligente Smart Grid produkter og systemløsninger, der både kan stå alene eller indgå i samspil med fjernvarme- og fjernkølingssystemer samt biogas distributionsnet.

Adgang til sådanne storskala testfaciliteter vil give danske virksomheder unikke muligheder for at afprøve deres Smart Grid produkter og systemløsninger under realistiske forhold.

Da test og demonstration skal finde sted under realistiske forhold, er deltagelse af eksisterende industrielle produktionsvirksomheder, detailhandel, køle-frysehuse, kontorbygninger, etageejendomme og villaer en nødvendig forudsætning for, at der kan skabes et Living Lab, hvor de rette testbetingelser er til stede. )

Innovationsbehov

Realisering af målet kræver en række forskelligartede og samtidige innovationsindsatser, der inddrager en bred kreds af såvel offentlige som private interessenter. Indsatserne indeholder elementer af forskning i og udvikling af ny teknologi og infrastruktur til storskala test og demonstration af Smart Grid systemløsninger i samspil med fjernvarme-, fjernkøling- og biogasdistributions-net.

Foruden forskning og udvikling vil indsatserne inkludere bl.a. videnspredning, uddannelse, slutbrugerinddragelse, standardisering og markedsregulering.

Konkret er der behov for ændret regulering på energiafgiftområdet, hvis storskala testfaciliteter skal kunne implementeres under realistiske forhold i eksisterende by- og industriområder.

Som det er i dag, forhindrer afgiftsstrukturen i praksis, at overskudsenergi kan handles mellem aktørerne i et test- og demonstrations Living Lab.

Specielt salg af overskudsvarme er problematisk med den nuværende afgiftsstruktur.

Indsatsen vil kunne organiseres som et partnerskab omkring en eller flere storskala testfaciliteter og involvere en række offentlige såvel som private aktører, herunder Skatteministeriet, Klima, Energi- og bygningsministeriet, KL, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Energi, Energinet.dk, brancheorganisationer, Energitunge produktionsvirksomheder, energiteknologiske virksomheder, Universiteter, GTS-institutter, m.v.

De danske forudsætninger

Danmark har en række stærke forudsætninger for at udvikle sig til et internationalt storskala testcenter for Smart Grid løsninger. Flere steder i landet er der Smart Grid projekter i gang.

Flertallet af disse projekter er dog ikke tænkt som egentlige testfaciliteter og fokuserer derfor på konkrete Smart Grid problemstillinger, som for eksempel styring af varmepumper i yderområder.

I forbindelse med programmet Green Labs er der igennem første og anden ansøgningsrunde oprettet flere test- og demonstrationscenter for energi-teknologier, men disse centre ligger spredt over hele landet og giver ikke mulighed for at teste og demonstrere tværgående systemkoncepter, der inddrager eksisterende industrielle produktionsfaciliteter, kontorbygninger, mv. i samspil med både elnettet, fjernvarmenettet og gasnettet.

Der er dog et konkret eksempel på et projekt, der fokuserer på at etablere sådanne test- og demonstrationsfaciliteter, hvilket er det private initiativ omkring Green Tech Center i Vejle.

Effekter og potentialer

Internationalt set er Danmark med sine mange projekter langt fremme med implementering af Smart Grid løsninger. For at udnytte førerpositionen er det vigtigt at vise, at vi selv anvender teknologierne.

Dette understøtter behovet for storskala test- og demonstrationsfaciliteter, der både kan vise konkret anvendelse af enkelte teknologier, samt hele systemtankegangen hvor flere teknologier bringes i anvendelse samtidig på tværs af flere energisystemer. Det er på systemløsninger, at Danmark har sin væsentligste styrkeposition.

Etableringen af storskala test- og demonstrationsfaciliteter vil både bidrage til eksport af danskudviklede systemløsninger, øget samarbejde med internationale partnere samt videnspredning fra internationale aktører, der afprøver deres Smart Grid løsninger på danske testfaciliteter.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013