Gå til indhold

Fremtidens handels- og logistiksystemer

Danmark overlever kun som produktionsland, hvis vi formår at fastholde udvikling af avancerede produkter, men ofte overses det, at konkurrenceevnen i stigende omfang også er afhængig af den rigtige position i globale værdikæder samt logistik og service tilknyttet den enkelte vare.

Indsendt af

Teknologisk Institut

Resumé

Indsatsen sigter på at udvikle en række nye teknologibaserede ydelser, som skal understøtte handelserhvervenes innovationskapacitet som vækstdriver for andre erhverv – primært produktionssektoren. Hensigten er at optimere informations-flow og forretningsprocesser i værdikæder med handel, distribution og logistik- samt emballageteknologier. Der skal tages udgangspunkt i international, avanceret teknologisk viden og praksis, som kan omsættes til brugbare løsninger og værktøjer målrettet dansk erhvervsliv. Indsatsen vil give et brancherettet teknologiløft som er tæt forbundet med nye konkurrencedynamikker i de globale værdikæder. Specielt skal der fokus på SMV’s muligheder som støtteerhverv for en øget international handel i interaktion mellem kunderne, logistikken og produkterne i B2B- og B2C-handel.

Udfordring og muligheder

Effektiv distribution og service i handelstransaktioner er en voksende globalt konkurrenceparameter og vil fremadrettet kunne øge konkurrencekraften og væksten i det danske samfund. Danmark overlever kun som produktionsland, hvis vi formår at fastholde udvikling af avancerede produkter, men ofte overses det, at konkurrenceevnen i stigende omfang også er afhængig af den rigtige position i globale værdikæder samt logistik og service tilknyttet den enkelte vare. Det forstærkede behov for at skabe en effektiv fordeling mellem producent og forhandler betyder, at grænsen mellem produktion og handel flyder ud. Ønsker Danmark at styrke produktionen, er vi også nødt til også at styrke vores handel.

Handel forbinder historisk en række brancheområder i værdi- og forsyningskæder, og dermed har handel en potentiel merværdiskabende og understøttende rolle for andre erhverv. Handlen bliver stadig mere international og fokus flyttes fra nærmarkedet til det globale marked. Opbruddet mellem brancherne skaber nye behov, hvor nye handelsteknologier udnytter mulighederne i samspillet mellem producent, leverandør og kunde. Ved fx at integrere avancerede emballageløsninger med mobillogistiksystemer fremmes effektiviteten i værdikæden. Dette paradigmeskift har mange små virksomheder svært ved at håndtere uden hjælp og den service findes ikke i tilstrækkelig operationel grad i hverken universitetssystemet eller GTS-systemet i dag.

Målsætning

Formålet med forslaget er at udruste de danske handelserhverv til at være på forkant med at takle handelens udfordringer til gavn for erhvervet selv og for danske produktionsvirksomheder. Målsætninger er, at handel, distribution og logistik sammen med dansk produktion fremadrettet skal øge konkurrencekraften og væksten i det danske samfund. Endvidere skal effektiv distribution og service i alle handelstransaktioner være en dansk global konkurrenceparameter.

Innovationsbehov

Der skal bl.a. forskes og indhentes og opbygges viden inden for:

Nye forretningsmodeller

Mobile Commerce (MobileCom) – (B2B /B2C) er et vækstområde, der i særlig grad er interessant for handelserhvervet. Teknologierne kan medvirke til i højere grad at skabe sammenhæng mellem disciplinerne – emballering, logistik og service. MobileCom teknologier giver mulighed for innovativ kommunikation i værdikæder samt håndtering af data og viden, der skal kommunikeres med brugerne via mobile enheder (smart phones, pads, etc.). Teknologierne findes i dag, men den erhvervsmæssige udnyttelse af dem i praksis i er begrænset.

Effektive forretningssamarbejder

Collaborative Logistics, hvor der er fokus på en bedre udnyttelse af samfundets samlede ressourcer og bæredygtighed. Det drejer sig om samarbejdsmodeller og samspil af teknologier beregnet til at fremme nye, innovative og nytænkte løsninger inden for virksomheders håndtering af fysiske produkter og tjenester i realtid,

Beskyttelse

Sikkert grundlag for beskyttelse af danske brands og know-how – hvor især danske up-market produkter og -virksomheder er særligt udsatte. Sikkerhed, autenticitet og kopibeskyttelse er aktuelt i global handel i forsyningskæder. Der skal udvikles værktøjer, der hjælper danske virksomheder i en international konkurrence, hvor kopiering af produkter og metoder hører til dagens orden.

Augmented Reality (AR)

Kombinationen af den virkelige verden, og computergenererede data (virtual reality) kan booste væksten og teknologianvendelsen i handel, markedsføring og logistik samt effektivisere processer på tværs af værdikæder og forenkle kommunikation og læring.

Aktiviteterne skal gennemføres i meget tæt dialog og samarbejde med erhvervets virksomheder og interesseorganisationer. Der vil være et tæt samspil mellem disse gennem afholdelse af workshops, udvikling af modeller og værktøjer, best practise cases og implementering af demonstratorer for de enkelte løsninger. De universitære aktører vil være DTU (Transport, Fødevarer), CBS, Aalborg Universitet, RUC og Aarhus Universitet (MAPP), men der vil også være behov for international videnindhentning og samarbejde.

De danske forudsætninger

Det er en specielt dansk forudsætning for udvikling og indførelse af fremtidens handels- og logistiksystemer, at mindst 50% af de danske virksomheder fungerer som underleverandører, som indgår i mere eller mindre komplekse og specialiserede værdikæder, og hvor den nye teknologi vil kunne give de innovative virksomheder store konkurrencemæssige fordele. Danske virksomheders generelle velvilje og mod på at prøve nyt, hvis fordele og risici kan klart anskueliggøres, vil kunne gøre Danmark til et foregangsland. Dette også selv om meget få virksomheder i dag anvender de nye muligheder. Der er i det danske vidensystem stor kendskab til de nye teknologier og muligheder, baseret på internationale kontakter. Men der har hidtil både i vidensystemet og i virksomhederne manglet ressourcer til at udvikle til danske forhold, implementere og demonstrere de nye systemer og muligheder

Effekter og potentialer

Den forventede effekt af indsatsen er, at der udvikles, implementeres og demonstreres en række nye teknologibaserede ydelser, som understøtter danske handelserhvervs innovationskapacitet. Herved skabes en platform som kan tjene som vækstdriver for andre erhverv – primært produktionssektoren. Helt op imod 10.000 danske virksomheder vil inden for de næste 5 år være potentielle direkte eller indirekte efterspørgere efter nye serviceydelser inden for indsatsatsens område. Heraf vil langt hovedparten være SMV.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013