Gå til indhold

Grøn biomasse som grøn vækstmotor

Nye teknologier til mere effektiv udnyttelse af grøn biomasse kan blive et nyt dansk eksporteventyr og en ny grøn vækstmotor

Indsendt af

Teknologisk Institut

Resumé

Nye teknologier til mere effektiv udnyttelse af grøn biomasse kan blive et nyt dansk eksporteventyr og en ny grøn vækstmotor. Med Danmarks historiske effektive udnyttelse af affald, træ og halm til energiproduktion og stor eksport af de tilhørende teknologier står Danmark med en unik mulighed for at udbygge denne førerposition til også at omfatte grøn biomasse i form af græs, agro-industrielle restprodukter, efterafgrøder, marin biomasse som tang samt andre biomasser. Gennem et tæt samarbejde mellem GTS, universiteter og virksomheder opbygges viden og udvikles nye teknologier og produkter til indsamling, transport, lagring og forbehandling af grøn biomasse til energiproduktion.  

Udfordring og muligheder

Biomasse vil i fremtiden blive en begrænset ressource, da den på sigt, udover at være en foder- og fødevareressource, også skal erstatte alle de fossilt kulbaserede materialer og produkter, såsom plast, gummi, gødning og brændstof samt produkter til den kemiske industri. Den traditionelle anvendelse af biomasse i form af træ og halm til energiproduktion vil derfor blive sat under pres. Det er således vigtigt at tænke andre typer af biomasse ind i energiproduktionen. Den grønne eller den våde biomasse har, sammenlignet med træ og halm, hidtil ikke i særlig stor grad været anvendt til energiproduktion. Men hvis vi skal anvende biomasse som energibuffer, når vind og sol ikke er til rådighed, er det tvingende nødvendigt også at udnytte den grønne biomasse til energiformål.

I Danmark er der ifølge flere undersøgelser et uudnyttet potentiale på 10 mio. ton grøn biomasse pr. år fra landbrug, hertil kommer marine ressourcer og evt. optimering af skovbruget. Hvis Danmark forstår at være first-mover på at udvikle nye teknologier til indvinding, transport, lagring og forbehandling af denne biomasse, vil der være et enormt eksportpotentiale på verdensplan for disse teknologier. En forudsætning for overhovedet at kunne øge udnyttelsesgraden og diversiteten af biomasse i energi-, foder- og fødevarebranchen er, at der arbejdes med store tonager, hvilket også betyder at der skal tænkes i udvikling, innovation og demonstration i såvel pilot- som industriel skala.

Målsætning

Det er aktivitetens målsætning at geare danske virksomheder, især innovative SMV, til at skabe en ny grøn vækstmotor inden for grøn biomasse gennem et tæt udviklings- og demonstrationssamarbejde med danske videninstitutioner.

Innovationsbehov

Der er brug for udvikling og innovation i alle led fra primærproducent til slutbruger, hvis nye biomasser fra landbrug og marine områder skal integreres i energi-, foder- og fødevarebranchen. Dette skal ske på et niveau, hvor der substitueres betydelige mængder fossile ressourcer, samtidig med at biomassen udnyttes intelligent til flere forskellige slutprodukter.

Det er derfor afgørende, at mange forskellige aktører fra forskellige brancher inddrages i udviklingsforløbet for at kunne udnytte samtlige bestanddele af biomassen mest optimalt økonomisk, samfundsmæssigt og ressourcemæssigt. Det kan fx være at inddrage SMV og myndigheder fra primærproducenter, over forbehandling fx enzymatisk og mekanisk, samt aktører fra energi, foder og fødevarebranchen. Det er desuden vigtigt, at aktiviteterne gøres synlige for den brede skare af SMV inden for dette område gennem vidensprednings- og matchmakingaktiviteter. Her vil innovationsnetværkene InBiom og VE-Net med fordel kunne inddrages.

Det er vigtigt at handle hurtigt inden for dette område for at klæde de danske virksomheder på så hurtigt som muligt til det hurtigt voksende internationale marked. Offentlig medfinansiering til udvikling og demonstration i pilot- og industriskala er derfor yderst betydningsfuldt, for at Danmark kan markere sig internationalt på dette nye område for intelligent udnyttelse af grøn biomasse.

De danske forudsætninger

Hos de danske GTS-institutter og universiteterne findes der allerede stor viden og erfaring omkring effektiv udnyttelse af biomasse. Men det er primært inden for den traditionelle biomasse, såsom træ og halm og ikke inden for det store potentiale på 10 mio. ton pr. år grøn biomasse, alger mv. Der er derfor brug for, at der på dette område igangsættes forskning, udvikling og demonstration på videninstitutionerne i et tæt samarbejde med eksisterende men især nye/potentielle SMV, der her kan få en ny og afgørende rolle.

Effekter og potentialer

Det forventes, at aktiviteten vil skabe helt nye forretningsområder i landbruget og i den maritime sektor. Der vil endvidere blive skabt udvikling og innovation i eksisterende og nye virksomheder, der producerer og eksporterer nye højteknologiske produkter inden for dyrkning, indsamling, lagring, forbehandling af grøn biomasse. Samfundsmæssigt vil der samtidig ske en værdiskabelse af de hidtil uudnyttede grønne biomasseressourcer, ved at disse erstatter fossilt kulbaserede produkter. Derved vil aktiviteten også være med til dels at opfylde energi- og miljøpolitiske målsætninger, dels sikre den fremtidige forsyning af fødevarer, gødning, foder og energi.

Det forventes, at Danmarks mangeårige traditioner inden for landbrug og fiskeri sammen med fødevare- og foderbranchen samt den kemiske industri vil kunne skabe nye produktionsarbejdspladser i Danmark, og et nyt eksporteventyr inden for grøn biomasse.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013