Gå til indhold

Produktivitet som vækstdriver i SMVer – Lean Vækst

For at øge produktiviteten skal vi gøre tingene på en smartere måde, så vi kan større værdi med en mindre ressourceindsats. Det er en langsigtet og kompleks proces, at omstille en eksisterende virksomhed. Hovedudfordringen er at organisere og dosere indsatsen rigtig.

Indsendt af:

Væksthusene

Udfordring og muligheder

Danmark har et produktivitetsproblem. Produktionen pr. arbejdstime stiger langsommere end i de lande vi typisk sammenligner os med. En dårligere produktivitetsudvikling svækker virksomhedernes konkurrenceevne. For at få en højere produktivitet betyder det, at vi skal gøre tingene på en smartere måde, så vi kan skabe større værdi med en mindre ressourceindsats. Det øger vores konkurrenceevne og dermed beskæftigelsen.

I Danmark er der knap 300.000 virksomheder og godt 80.000 af disse har mellem 5 og 50 ansatte. Hvis produktivitetsudviklingen øges fra de nuværende ca. 0,8 % til de 3 % vi havde i perioden 1960 til 1995 vil det svare til en øget beskæftigelse på ca. 2500 nye jobs årligt i SMV’erne.

I de seneste års krise er der fortsat danske virksomheder, som har formået at skabe vækst. Det er virksomheder med en målrettet og fokuseret ledelse, som har vækstambitioner. Det er virksomheder som har trimmet alle led i kæden og har formået indenfor deres niche at være innovative og har forstået, hvordan de skaber værdi for deres kunder gennem nye forretningsmodeller og anvendelse af den nyeste teknologi. Det er målet, at få langt flere virksomheder til at være lige så gode som de bedste 20 procent gennem et målrettet trænings- og udviklingsforløb.

Hovedudfordringen er at organisere og dosere indsatsen rigtigt. En omstilling af en eksisterende virksomhed er en langsigtet og kompleks proces.

Målsætning

Målet er at udvikle en samlet metode med værktøjer og processer, som bidrager til at øge produktiviteten i den enkelte virksomhed med 10 procent om året i mindst 3 år. Altså en væsentlig større forøgelse end den generelle produktivitetsudvikling.

Værktøjer og processer skal fokusere på at øge produktiviteten gennem ny teknologi, innovation, bedre arbejdsgange, bedre styring af økonomi og andre nøgletal, IT understøttelse af alle dele af virksomheden, ledelse og lederskab, ambitioner, målrettet internationalisering, nye forretningsmodeller mv. Ved at være mere kreativ, mere innovativ og på forkant med den teknologiske udvikling kan produktiviteten øges. En innovativ virksomhed er mere produktiv og erobrer hurtigere markedsandele end mindre produktive virksomheder.

Det er målet, at etablere et sammenhængende erhvervsfremmetilbud, som er skræddersyet til at øge produktiviteten i eksisterende SMV’er og dermed øge væksten. Tilbuddet skal være gennemprøvet og dokumenteret og tage afsæt i strategisk sparring på et højt niveau.

Innovationsbehov

Der er mange faktorer som påvirker produktivitetsudviklingen. Der er en række  rammevilkår, hvor regulering, skat, adgang til eksportmarkeder, finansiering, mv.  spiller en stor rolle. Det er en politisk opgave at ændre på de forhold. Der er også en række virksomhedsspecifikke vilkår, hvor viden og teknologi i form af  uddannelse, ledelse, maskiner, it, forskning, læring mellem virksomheder, strategisk sparring mv. spiller en stor rolle. Her sættes der fokus på at sammensætte og udvikle en samlet indsats, som kan skræddersys til den enkelte SMVs udfordring. For at sikre maksimal effekt af denne indsats er der behov for at inddrage private rådgivere, forskere på uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører, GTS institutter m.fl.

Realisering af målet er forbundet med en række innovationsbehov inden for bl.a.

  • nye succesfulde forretningsmodeller, som både kan håndtere de interne udfordringer i form af at trimme virksomheden, udvikle den interne organisation og specialisere ydelserne samtidig med at kunderelationerne udvikles og et holistisk forretningsgrundlag udvikles
  • strategisk sparring på højt niveau dvs. fra konsulenter, som til stadighed er opdaterede på den seneste viden om virksomheds- og forretningsudvikling. Den strategiske sparring skal udfordre virksomhederne på forretningsmodel, koncepter, organisering,  opfølgning og styring af nøgleindikatorer (KPI’er), internationalisering mv. og skal fx omfatte go-to-market strategi, innovationssparring, skalering, ledelsesudvikling mv.
  • model for hvordan generiske ydelser kan skræddersys til den enkelte virksomheds udfordringer ift. udviklingsstadium og vækstpotentiale
  • organisering i en sammenhængende struktur af de mange relevante tilbud som fx videnkupon, videnpilot, innovationsnetværk, eksportrådet, væksthuse m.fl.
  • organiseringen skal samtidig sikre, at der er kritisk masse, således at kompetent viden, netværk og opsamling af læring sikres

Indsatsen kan organiseres som et partnerskab med en tidshorisont på min. 4-5 år. Der skal trækkes på hele kæden fra forskning og udvikling til afprøvning og tilpasning af model. Det er afgørende at afprøve metoderne på en større gruppe af SMVer og parallelt hermed informere og vidensprede de gode cases og resultater. Det er vigtigt at sætte fokus på en målrettet og effektiv implementering gennem et langt sejt træk.

De danske forudsætninger

Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at fremstille kvalitetsprodukter og -ydelser. Fleksibiliteten på virksomhederne er høj og kun få steder i verden er virksomhederne bedre til at udnytte globale nicheområder og ressourcer end i Danmark. Vores styrker gør os i stand til at klare os internationalt. Dansk erhvervslivs styrkepositioner er kvalitet, bredde (vi er stærke på mange varer og services), fleksibilitet, nicheproduktion, anvendelse af den nyeste teknologi og ressourceeffektivitet. 

Der eksisterer allerede i dag en mangfoldighed af tilbud målrettet udvikling af SMVer (videnpilot, videkupon, vækstlån, eksporthjælp, vækstplaner osv.). Der findes også mange værktøjer og metoder.

Men der er behov for at etablere et samlet træningsprogram, som kan føre til de nødvendige produktivitetsforbedringer. Træningsprogrammet skal bestå af inspiration, viden, planlægning og eksekvering i en blanding af kurser, coaching, mentoring, specifik rådgivning og hjælp, implementering og afprøvning. Samlet skal vi ende med et målrettet træningsprogram/talentudviklingsprogram, som giver den rigtige dosering på det rigtige tidspunkt, og som løbende opdaterer og udvikler metoder, modeller og viden.

Effekter og potentialer

Et samlet program for udvikling og styrkelse af SMVers produktivitet vil øge den internationale konkurrenceevne i et globalt marked, hvor danske virksomheder står stærkt, men har tabt konkurrenceevne de seneste år.

Der er store potentialer forbundet med en innovationsindsat, som sikrer en forbedret produktivitet og konkurrenceevne. Det vil dels give flere jobs i Danmark og dels øge eksporten. En styrkelse af de danske SMVer vil betyde, at de er styrket i at tilgå vækstmarkederne  i både BRIC landene og next eleven landene. En øget tilstedeværelse på udenlandske markeder vil også øge tiltrækningen af udenlandske investeringer i Danmark.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013