Gå til indhold

VAND – én af fremtidens største globale udfordringer

I Danmark har vi et højt niveau for planlægning, kortlægning og forvaltning af drikkevandsressourcerne, og derfor et stærkt afsæt for at kunne blive en stærk spiller på det globale marked indenfor vand og spildevand.

Indsendt af

VIA University College

Resumé

Et stigende befolkningspres, klimaforandringer og et øget vandforbrug til industri og produktion af fødevarer har medført et hårdt pres på klodens ferskvandsressourcer. I Danmark har vi et højt niveau for planlægning, kortlægning og forvaltning af drikkevandsressourcerne, og derfor et stærkt afsæt for via en udvikling af hjemmemarkedet at kunne blive en stærk spiller på det globale marked indenfor vand og spildevand.

Vi skal i fællesskab styrke samarbejdet mellem praksis, forskning, udvikling og uddannelse for en række forskellige fag indenfor vand- og spildevandsområdet og dermed udvikle og inspirere hinanden til mere helhedsorienterede løsninger på den største globale udfordring i vores tid.

Udfordring og muligheder

Én af klodens største fremtidige udfordringer er adgangen til rent drikkevand. Med et stadigt stigende befolkningstal presses vandressourcerne i store dele af verden til det yderste og flere steder, der tidligere var befolket, er nu ubeboelige på grund af vandmangel.

Udviklingen forværres af klimaforandringer, der medfører tørke, afsmeltning af glethere og udtørring af floder. Desuden medfører brug af sprøjtegifte og forurening af landområder, at ellers sparsomme grundvandsmagasiner forurenes i mange år fremover.

I store dele af verden bruges hovedparten af den tilgængelige ferskvandsressource i landbruget og industrien og den stigende efterspørgsel fører i disse år til rovdrift på lokale ressourcer, som kan have været mange tusinde år om at dannes.

Vandmanglen er størst i udviklingslandene og FN's Landbrugs- og Fødevareorganisation, FAO vurderer, at hvert 5. uland vil opleve permanent vandmangel inden udgangen af 2030. Allerede nu må befolkningen mange steder gå meget langt efter vand og konsekvenserne er bl.a. dårlige hygiejne- og sundhedsforhold.

Vandmanglen betyder også at man flere steder ikke kan producere tilstrækkelig mængder fødevarer til de voksende befolkninger.

På grund af de store globale udfordringer vil nogle af de vigtige forsknings- udviklings- og innovationsområder fremover være at finde indenfor vandområdet, både med hensyn til drikkevand, spildevand og overfladevand.

I FORSK2020 beskrives det således at ”det er en stor udfordring at sikre en mere bæredygtig brug af de globale ressourcer, herunder fx at levere tilstrækkelige mængder vand i en kvalitet, der opfylder kravene til menneskers sundhed samt til produktion af fødevarer og foder”. 

Endvidere beskrives det, hvordan ”markedet for miljøteknologiske løsninger forventes at vokse, hvilket skaber eksportmuligheder for det danske erhverv” (Kilde: http://www.fi.dk/publikationer/2012/forsk-2020/FORSK2020%20Pixi.pdf).

Målsætning

Målet er at styrke hjemmemarkedet for vand i Danmark gennem investeringer, innovation, uddannelse, forskning og teknologiudvikling, men også for samtidig at sætte vores samlede viden og teknologiske løsninger i spil på globalt plan. Flere tiltag er allerede skudt i gang efter visionsrapporten ”Fra vandteknologi til grøn vækst” fra ATV udkom i marts 2011.

Eksempelvis har regeringen afsat midler til et Nationalt testcenter for vandteknologi, og vandsektoren har med lanceringen af Rethink Water projektet vist, at danske virksomheder er parate til at bidrage til at løse de store globale udfordringer.

Udviklingen er altså i gang, men vil yderligere kunne styrkes ved en højere grad af tværfaglig indsats indenfor området samt et meget tæt samarbejde med praksis. Udover at udvikle og sælge vandteknologi kan vi også bidrage med vores store viden om forvaltning, miljø, hygiejne, sundhed, undervisning, landbrug, produktion m.m.

At skabe en robust og sikker vandforsyning i et område kræver ud over de rent tekniske installationer også en lokal politisk og forretningsmæssig forankring, forvaltning, planlægning, kortlægning, modellering og forvaltning af ressourcerne, overblik over de miljømæssige forhold og vejledning af befolkningen indenfor sundhed, bæredygtigt landbrug med minimalt vandforbrug og sikker håndtering af vand og spildevand.

At nå målet om udvikling af hjemmemarkedet, for samtidig at bringe vores samlede viden i spil på globalt plan, kræver et øget behov for innovation, forskning, udvikling og uddannelse. Det er altafgørende, at tiltagene sker i et tæt samarbejde med praksis, så det tværgående store potentiale kan realiseres.

Innovationsbehov

Allerede i dag arbejdes der med en lang række innovative ideer til hvordan vandmanglen kan afhjælpes, hvordan vandressourcerne kan fordeles på anden vis, og hvordan der kan sikres en fornyelse af lokale ressourcer.

Der er dog behov for en langt mere tværfaglig indsats fra såvel offentlige som private interessenter, så der sikres mere helhedsorienterede indsatser på en lang række områder, herunder forvaltning af vand, udnyttelse af grundvand, vandrensning, nedsættelse af vandforbrug indenfor industri og landbrug, genbrug af vand, og optimering af boringer installationer og ledningsnet.

De danske forudsætninger

Danmark har i dag det bedste afsæt og en række stærke forudsætninger for at realisere visionen om via udvikling af hjemmemarkedet at opnå globale markedsandele og samtidig medvirke til at afhjælpe en af vor tids største globale udfordringer.

I Danmark har vi gennem en målrettet indsats opnået et meget højt forvaltningsniveau samt videns- og uddannelsesniveau indenfor grundvandskortlægning og vandforsyning og er i dag blandt verdens førende på dette felt.

Vi har desuden til stadighed arbejdet med at optimere anlæg og ledningsnet for at reducere energiforbrug, lækager og spild. Tilsvarende gør sig gældende indenfor spildevandsområdet, hvor Danmark også er ét af de førende lande både med hensyn til forvaltning, teknologisk udvikling og viden, men også med hensyn til uddannelsesniveau.

Effekter og potentialer

En øget indsats på vandområdet i Danmark har meget store perspektiver, dels for udviklingen af hjemmemarkedet og dels for eksport af vores viden, teknologi og helhedsbaserede løsninger til et globalt marked, med et stigende behov for denne type løsninger.

Ved at sætte særlig fokus på vandområdet kan vi styrke samarbejdet mellem praksis, forskning, udvikling og uddannelse indenfor en lang række fagområder og dermed udvikle og inspirere hinanden til mere helhedsorienterede løsninger på den største globale udfordring i vores tid.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013