Gå til indhold

Velfærdsteknologiske redskaber til pårørende til mennesker med demens

Målet er at støtte pårørende, således at plejekrævende demente bliver så længe som muligt i eget hjem. Et andet mål er at sikre en stigning i Danmarks eksport af innovativ velfærdsteknologi.

Indsendt af

VIA University College

Resumé

I EU plejes i dag mere end 80% af alle demente mennesker af pårørende i eget hjem. Med den stigende aldring i Europas befolkning forventes antallet af demente hjemmeboende at stige markant i den nærmeste fremtid. At være pårørende til en dement ægtefælle eller forælder kan være særdeles udfordrende og stressende.

Målet er at støtte pårørende, således at plejekrævende demente bliver så længe som muligt i eget hjem. Et andet mål er at sikre en stigning i Danmarks eksport af innovativ velfærdsteknologi.

Udfordring og muligheder

Det skønnes, at der i dag er ca. 35 mio. demente mennesker verden over, og med den aldrende befolkning vil dette tal næsten fordobles i 2030 og mere end tredobles i 2050. Pleje af demente ældre voksne er hovedsagelig tilvejebragt i hjemmet af pårørende, der oftest er slægtninge eller ægtefæller.

At tage sig af en dement ældre er en enorm opgave og har en anseelig indflydelse på den pårørende omsorgsperson. Internationale undersøgelser bekræfter, at pårørende ofte lider af flere fysiske og psykiske stress symptomer, heriblandt træthed, søvnforstyrrelser, sygdomme, angst, fjendtlighed, depression, etc.

Uformelle plejere har også højere tilbøjelighed til social isolation og samt symptomer på udbrændthed og er i udsat risiko for selv at blive patienter.

Ved at give mulighed for kvalificeret og situationsbestemt læring via IKT platforme på smartphones, tablets og websites kan pårørende hjælpes til bedre at forstå deres demente familiemedlem, som gennemgår et progressivt sygdomsforløb.

Målsætning

Målet er at udvikle en IKT løsning, som kan levere en kvalificeret demensfaglig viden, der svarer nøje til det læringsbehov, en pårørende har brug for på et givet tidspunkt og en given situation.

Redskabet forventes at spare det offentlige for udgifter ved at give pårørende bedre redskaber til at tage sig af deres pårørende såvel som af dem selv.

Der forventes at være nået en omsætning på ca. 300 mio. kr. at fem år efter projektets start. Produktet tænkes lanceret indledningsvist i et antal europæiske lande.

Innovationsbehov

Den demensfaglige viden hentes fra 1) eksisterende forskningslitteratur 2) ved at konsultere fageksperter i praksis og 3) fra projektets egne undersøgelser af, hvilke konkrete udfordringer pårørende møder, hvornår de møder dem, og hvordan de eventuelt oplever at kunne mestre dem.

Der skal skabes en ny e-læringsmodel, som sikrer, at den faglige viden omsættes til optimal læring for de pårørende. Da pårørende er en utrolig forskellig gruppe, er det særligt opgaven at sikre, at informationer og viden leveres relevant og målrettet samt i en passende læringsform (tekst, video, audio osv.).

De danske forudsætninger

Danmark har en række stærke forudsætninger for at realisere visionen med afsæt i styrkepositioner inden for ældre- og plejesektoren med fokus på teknologier og brugervenlige løsninger i relation hertil. Innovationsprojektet vil kunne inddrage nogle af landets stærke interessenter, fx bruger – og patientforeninger, videncentre, kommuner samt virksomheder med ekspertise på området.

Virksomheder, som er specialiseret i at designe, udvikle og implementere brugervenlige løsninger inden for plejeboliger og teknologier, ses som en stærk ekspertise i at udvikle platforme til integration af sociale ydelser og teknologier.

Alzheimerforeningen og kommuner vil kunne bidrage med deres viden fra en tæt kontakt med pårørende til demente, ligesom videncentre, der beskæftiger sig med demens, vil kunne bidrage med viden fra forsknings- og udviklingsprojekter.

Effekter og potentialer

Realisering af målet vil bidrage til vækst inden for det velfærdsteknologiske felt, via salg og produktion af konkrete IKT produkter. Produkter eksporteres i første omgang til det europæiske marked.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013