Gå til indhold

Anerkendelse af realkompetence

Læs om mulighederne for at klage over en afgørelse om anerkendelse af realkompetence på voksenuddannelser m.v.

Du kan klage til Kvalifikationsnævnet over afgørelser om anerkendelse af realkompetence på:

  • Akademiuddannelser og Diplomuddannelser
  • Almen voksenuddannelse og almengymnasiale fag

Se nærmere om de enkelte områder nederst på siden.


Sådan klager du til Kvalifikationsnævnet

Du sender din klage til den uddannelsesinstitution, som har truffet den afgørelse, du vil klage over.

Uddannelsesinstitutionen skal have din klage senest 4 uger efter, at du har fået afgørelsen.

Klagebrevet

Klagebrevet skal starte med: ”Til Kvalifikationsnævnet”.

I brevet skriver du:

  1. Hvem der har truffet afgørelsen. Det kan f.eks. være studienævnet.

  2. Hvordan og hvornår du har fået afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen)

  3. Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor.

Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at de kan ændre på institutionens vurdering af din sag.


Sådan behandles din klage

Uddannelsesinstitutionen kan vælge at vurdere sagen på ny.

Hvis institutionen fastholder afgørelsen, sender den klagen videre til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse. Kvalifikationsnævnet vurderer derefter din klage og sender dig snarest muligt et svar.

Kvalifikationsnævnets afgørelse er den endelige administrative afgørelse. Det vil sige, at du ikke kan klage over den.


Kvalifikationsnævnet behandler ikke klager over retlige forhold

Kvalifikationsnævnet tager kun stilling til selve afgørelsen, dvs. spørgsmålet om, hvor meget merit der kan gives på uddannelsen, eller hvor meget realkompetence, der kan anerkendes.

Hvis du vil klage over formelle fejl i behandlingen af din sag, drejer din klage sig om retlige forhold, og så kan Kvalifikationsnævnet ikke tage stilling til den. På din uddannelsesinstitution kan du få vejledning om, hvor du kan klage over retlige forhold. Uddannelsesinstitutionen er faktisk forpligtet til at give dig klagevejledning, både om at klage over den faglige afgørelse (til Kvalifikationsnævnet) og hvad angår retlige forhold.

Det vil typisk være rektoren/forstanderen/skolelederen på institutionen, der behandler klager i forbindelse med retlige forhold. Rektors afgørelse i en klage over retlige forhold kan ikke indbringes for Kvalifikationsnævnet, men kan påklages til det ministerium, som uddannelsen hører under (Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet eller Børne- og Undervisningsministeriet).


Klageadgangen gælder på følgende områder:

1. Akademi- og diplomuddannelser inden for Videreuddannelsessystemet for Voksne

På akademiuddannelser og diplomuddannelser kan dine realkompetencer anerkendes i forhold til:

  • Adgangskravene for en uddannelse 

  • Dele eller delelementer af en uddannelse (f.eks. fagmoduler eller dele af et fagmodul)

  • En hel uddannelse. 

Formålet med at få foretaget en individuel kompetencevurdering på disse uddannelser kan således enten være, at man gerne vil optages på uddannelsen og ønsker sine realkompetencer anerkendt for at opfylde adgangskravet, eller det kan være, at man ønsker bevis på, at man har realkompetencer, der svarer til dele af eller en hel akademi- eller diplomuddannelse.

Du kan klage til Kvalifikationsnævnet over afgørelser om anerkendelse af realkompetence både i forhold til adgangskrav og i forhold til uddannelsesmål for dele, eller delelementer af eller en hel akademi- eller diplomuddannelse.

Læs mere om akademi- og diplomuddannelser:

2. Almen voksenuddannelse og almengymnasiale fag

Man kan bede om en individuel kompetencevurdering på et voksenuddannelsescenter (VUC) for at få bevis på, at man har kompetencer, der svarer til dele af eller et helt fag inden for almen voksenuddannelse eller almengymnasiale fag.

Hvis voksenuddannelsescentret træffer en afgørelse om anerkendelse af dine realkompetencer i forhold til faglige niveauer inden for almen voksenuddannelse eller almengymnasiale fag, kan du klage til Kvalifikationsnævnet over afgørelsen.

Læs mere om almen voksenuddannelse og almengymnasiale fag:

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024