Hvad betyder Brexit for dig?

Når Storbritannien forlader EU, kan det ændre vilkårene for dig, der gerne vil arbejde i Storbritannien med danske kvalifikationer eller i Danmark med britiske kvalifikationer.

Storbritannien (England, Wales, Skotland og Nordirland) udtræder snart af EU. Hvis du ønsker at udøve et erhverv, der kræver autorisation (lovreguleret erhverv) i Storbritannien eller Danmark, kan Brexit have konsekvenser for anerkendelse af dine kvalifikationer og din adgang til udøvelse af erhvervet. Konsekvenserne afhænger af, om Storbritannien og EU indgår en aftale, og i så fald hvad man bliver enige om i aftalen.

Hvis Storbritannien og EU indgår en aftale om, hvordan Storbritannien forlader EU, vil de nuværende EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer gælde frem til 31. december 2020. Du vil i den periode have samme rettigheder som i dag. Betingelser for anerkendelse af dine kvalifikationer og autorisation vil først ændre sig fra 1. januar 2021 og frem.

Hvis der ikke kommer en aftale mellem Storbritannien og EU om, hvordan Storbritannien forlader EU, vil betingelserne for anerkendelse og autorisation ændre sig allerede fra udtrædelsestidspunktet.

Ansøg om autorisation nu

Du bør ansøge allerede nu, hvis du gerne vil opnå autorisation til at arbejde inden for et lovreguleret erhverv

  • i Storbritannien med danske kvalifikationer eller
  • i Danmark med britiske kvalifikationer.

Ved at ansøge før Storbritanniens udtræden kan du få behandlet din ansøgning om autorisation efter de mere lempelige EU-regler.

Opfordringen henvender sig til både arbejdstagere og selvstændige.

Læs om de lovregulerede erhverv, og hvordan du ansøger om autorisation:

> Erhverv i Storbritannien – Centre for Professional Qualifications

> Erhverv i Danmark

 

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (autorisation)

Erhvervsmæssige kvalifikationer omfatter diplomer, certifikater og andre beviser for formelle kvalifikationer og beviser for erhvervserfaring. Du skal have dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, når du ønsker at arbejde inden for et lovreguleret erhverv, som kræver autorisation. Dette gælder for dig, som er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Lovregulerede erhverv (autorisationserhverv) betyder, at man ifølge lovgivningen skal have bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for at få adgang til at udøve erhvervet eller til at bruge en beskyttet titel. Der er også tale om regulering af erhverv, når der ifølge lovgivningen stilles bestemte formelle krav, f.eks. krav om bestemte sprogkundskaber, krav om obligatorisk løbende faglig udvikling, betingelser for kapital- eller aktieandel, territoriale begrænsninger eller krav om en bestemt forsikringsdækning, krav om optagelse i et offentligt register m.v. Her taler vi dog alene om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Se først, om dit erhverv er lovreguleret:

I EU gælder EU-direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet). Andre EU-regler, som kan give mulighed for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i forbindelse med nogle specifikke lovregulerede erhverv, for eksempel inden for revision, advokatur, søfart, flytransport m.v., er ikke omtalt her.


Hvis du vil søge om autorisation i Storbritannien efter Brexit

Hvis du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv i Danmark og vil søge om anerkendelse med henblik på at udøve et erhverv, der kræver autorisation (lovreguleret erhverv) i Storbritannien, kan Brexit have konsekvenser for adgang til udøvelse af dit erhverv der. Konsekvenserne afhænger af, om Storbritannien og EU indgår en aftale, og i så fald hvad man bliver enige om i aftalen.

Hvis der ikke kommer en aftale, vil Storbritannien kunne ændre reglerne og begrænse din mulighed for at få anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer og adgang til at udøve dit erhverv i Storbritannien. Du vil samtidig opleve ændringer i procedurerne for at opnå adgang til at udøve dit erhverv.

Du skal også være opmærksom på, at Storbritannien ikke længere vil være omfattet af fælles EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det betyder, at din ansøgning om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer i Storbritannien vil blive behandlet alene efter britiske nationale regler for anerkendelse af kvalifikationer og adgang til udøvelse af det bestemte erhverv.

Konsekvenserne kan være forskellige, og her er et par eksempler på konsekvenser af Brexit uden aftale:

  • Det er muligt, at dit eksamensbevis for afsluttet uddannelse som læge, speciallæge, tandlæge, farmaceut, dyrlæge, sygeplejerske, jordemoder eller arkitekt ikke længere bliver anerkendt automatisk, og at du skal supplere uddannelsen eller opfylde visse andre krav.
  • Det er endvidere muligt, at din erhvervserfaring som arbejdstager eller som selvstændig erhvervsdrivende inden for nogle bestemte erhverv ikke bliver taget i betragtning eller ikke vil sikre dig automatisk anerkendelse i Storbritannien.
  • Du kan blive bedt om at opfylde specifikke krav om sprogkundskaber, der gælder i Storbritannien.
    Hvis der ikke kommer en aftale, vil Storbritannien også kunne begrænse din mulighed for midlertidigt at levere tjenesteydelser i Storbritannien.
  • Storbritannien kan lave andre regler for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Hold derfor løbende øje med de britiske anerkendelsesregler og/eller kontakt britiske kompetente myndigheder for dit erhverv.

Du kan løbende orientere dig om relevante britiske krav til adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation, og i tvivlstilfælde rette henvendelse til centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien:

Du kan finde de relevante oplysninger om reglerne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. i Storbritannien på den britiske regerings hjemmeside:

Du kan kontakte:

Centre for Professional Qualifications
The Assistance Centre, ECCTIS Ltd
Suffolk House
68-70 Suffolk Road
Cheltenham
Gloucestershire
GL50 2ED
United Kingdom
Tlf.: +44 1242 258 608
Fax: +44 871 330 7005
E-mail:


Hvis du vil søge autorisation i Danmark efter Brexit

Hvis der ikke kommer en aftale, vil der i Danmark gælde en overgangsordning. Den betyder, at alle borgere uanset statsborgerskab, som senest på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse har fået adgang til varigt at udøve et lovreguleret erhverv på baggrund af kvalifikationer fra Storbritannien, bibeholder deres autorisation til at udøve det lovregulerede erhverv.

Overgangsordningen betyder også, at de EU- og EØS-borgere, schweiziske statsborgere, visse tredjelandsborgere samt herboende britiske statsborgere, som på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse endnu ikke har fået anerkendt britiske kvalifikationer – som er opnået senest på udtrædelsestidspunktet – i overgangsperioden vil kunne få behandlet deres ansøgning om adgang til varigt at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark efter de regler og procedurer, der følger af anerkendelsesdirektivet.

Endelig betyder overgangsordningen, at alle borgere, som senest på udtrædelsestidspunktet er begyndt at levere en midlertidig tjenesteydelse i Danmark på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien, kan afslutte den pågældende tjenesteydelse.

Britiske kvalifikationer, der først er opnået efter britisk udtrædelse af EU, vil blive vurderet og anerkendt efter de regler, der gælder for kvalifikationer fra et land uden for EU og EØS.

Du kan finde de relevante oplysninger om danske lovregulerede erhverv, kompetente myndigheder, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark m.v. her på siderne:

Du kan kontakte:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
Danmark
Tlf: +45 3544 6200
E-mail:


Hvis du søger om autorisation før Brexit

Ansøger du om anerkendelse af dine danske erhvervsmæssige kvalifikationer i Storbritannien før udtrædelsestidspunktet, vil din ansøgning blive behandlet efter EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EU-direktiv 2005/36/EF). Det samme gælder, hvis du før udtrædelsen søger om anerkendelse af dine britiske erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark.


Hvis du allerede i dag har fået anerkendt dine britiske erhvervsmæssige kvalifikationer og har autorisation i Danmark

Hvis du allerede nu har adgang til at udøve dit erhverv (autorisation) i Danmark på baggrund af anerkendte erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien i henhold til EU-direktiv 2005/36/EF, vil du efter tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse fortsat have ret til at udøve dit erhverv i Danmark, og du skal ikke søge om ny anerkendelse af dine kvalifikationer. Du fortsætter med at udøve erhvervet på de samme vilkår, som gælder for danske borgere.


Hvis du allerede i dag har fået anerkendt dine danske erhvervsmæssige kvalifikationer og har autorisation i Storbritannien

Efter Brexit kan det måske være vanskeligere for dig at arbejde varigt eller levere tjenesteydelser midlertidigt og lejlighedsvist i Storbritannien.

Derfor anbefales det, at du løbende orienterer dig om de relevante britiske krav for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation og i tvivlstilfælde retter henvendelse til det centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien:

Læs også Europa-Kommissionens vejledning til interessenter om konsekvenser af Brexit for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer:

 

Senest opdateret 29. marts 2019