Gå til indhold

Klageadgang vedrørende anerkendelse af udenlandske uddannelser

Læs om klagemulighederne for forskellige typer afgørelser om anerkendelse.

Optagelse på en dansk uddannelse

Klager over retlige spørgsmål vedrørende afslag på optagelse kan indbringes for en overordnet myndighed:

  • Bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

  • Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: Uddannelses- og Forskningsministeriet

  • Kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet: Kulturministeriet.

Fristen for indgivelse af klage er i de nævnte tilfælde to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen, der afgiver en udtalelse. Universitetet sender klagen til styrelsen/ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.


Merit på baggrund af udenlandsk uddannelse

Man kan klage over uddannelsesinstitutioners afgørelser om merit for udenlandsk uddannelse, dvs. afgørelser om fritagelse for dele af en dansk uddannelse på grundlag af den udenlandske uddannelse, til et særligt klagenævn: Kvalifikationsnævnet.

Klageadgangen gælder merit for udenlandsk uddannelse på ordinære danske uddannelser, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet eller Børne- og Undervisningsministeriet. Det er en betingelse for at kunne klage, at man enten er optaget på, er indskrevet ved eller har søgt optagelse på den pågældende danske uddannelse.

Kvalifikationsnævnets afgørelse er den endelige administrative afgørelse.

Dermed er der adgang til at klage over selve meritafgørelsens indhold – dvs. over, hvor meget eller hvor lidt merit uddannelsesinstitutionen vil give personen med udenlandske uddannelseskvalifikationer. Klagenævnets virksomhed omfatter altså indholdsmæssige spørgsmål og ikke retlige aspekter ved uddannelsesinstitutioners afgørelser. Det er typisk uddannelsesinstitutionens rektor, forstander eller skoleleder, der behandler klager i forbindelse med retlige forhold, og afgørelsen fra rektor osv. kan da påklages til det ministerium, som uddannelsen hører under.


Forhåndsmerit for udenlandsk uddannelse

Man kan klage til Kvalifikationsnævnet over uddannelsesinstitutioners afgørelser om forhåndsmerit for udenlandsk uddannelse, dvs. forhåndsgodkendelse af, at man vil kunne fritages for dele af en dansk uddannelse, hvis man gennemfører et bestemt studieophold i udlandet.

Klageadgangen gælder forhåndsmerit på baggrund af udenlandsk uddannelse på ordinære danske uddannelser, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet eller Børne- og Undervisningsministeriet, med undtagelse af universitetsuddannelser. Det er en betingelse for at kunne klage, at man er optaget på eller indskrevet ved den pågældende danske uddannelse.


Anerkendelse af realkompetence

Inden for dele af videreuddannelsessystemet kan man klage til Kvalifikationsnævnet over uddannelsesinstitutioners afgørelser om anerkendelse af realkompetence, uanset om kompetencen er opnået i Danmark eller i udlandet. Klageadgangen gælder i forhold til:

  • Akademiuddannelser og Diplomuddannelser
  • Almen voksenuddannelse og almengymnasiale fag.

Man kan ikke klage til Kvalifikationsnævnet over retlige forhold, men kun over selve spørgsmålet om hvor meget eller hvor lidt realkompetence, man har fået anerkendt.


Vurderinger fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Man kan ikke klage til andre myndigheder over indholdet af styrelsens vurderinger. Det fremgår af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Men styrelsen tager stilling til alle henvendelser og kan vælge at foretage en ny vurdering, f.eks. hvis der fremkommer nye oplysninger, der ændrer ved vurderingsgrundlaget.


Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for lovregulerede erhverv

Klagemulighederne afhænger af den relevante lovgivning. Find oplysninger om lovgivning og eventuel klagemyndighed under de enkelte erhverv:

Senest opdateret 02. oktober 2020