Gå til indhold

Lektor- og docentbedømmelse

Ansættelse som underviser på en professionshøjskole eller et erhvervsakademi sker som udgangspunkt som adjunkt.
Kontakt
Peder Michael Sørensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 40
Email: PMS@ufm.dk
Natasja Stahl Madsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 40
Email: nsm@ufm.dk

Adjunktansættelsen er tidsbegrænset, og adjunkten skal senest 4 år efter ansættelsen gennemgå en positiv lektorbedømmelse (lektorkvalificering). Bedømmelsen sker for et særligt bedømmelsesudvalg, som nedsættes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for en 4-årig periode.

Lektorkvalificeringen sker i henhold til bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner (lektorbedømmelsesbekendtgørelsen). Den 1. juni 2020 trådte bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 i kraft.

I styrelsens følgebrev til bekendtgørelsen af 13. maj 2020 kan du læse mere om ændringerne af bekendtgørelsen.

Formålet med bekendtgørelsen er at fastlægge de overordnede rammer for lektorkvalificering.

Ved en positiv lektorbedømmelse overgår adjunkten til ansættelse som lektor, der er en tidsubegrænset ansættelse.

I notat kan du bl.a. læse mere om Frascati-manualens definition af forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Nedsættelse af lektorbedømmelsesudvalg

Kravene til nedsættelse af lektorbedømmelsesudvalg følger af kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020.

Styrelsen har den 23. oktober 2020 sendt et brev vedrørende nedsættelsen af lektorbedømmelsesudvalg til professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, Danmarks Medie-og Journalisthøjskole og de maritime uddannelsesinstitutioner:

Medlemmer af korps af formænd for lektorbedømmelsesudvalg

Styrelsen udpeger et korps af formænd for lektorbedømmelsesudvalg frem til 31. juli 2021 i henhold til bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering m.v.

Formand for koordinationsgruppen for korpset af lektorbedømmelsesformænd:

Lisbeth Lunde Frederiksen
lluf@via.dk

Der kan imidlertid i en periode være adjunkter, som skal bedømmes efter bekendtgørelse om lektorbedømmelse fra 2003.

I forbindelse med ikraftrædelsen af bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 har lektorbedømmelsesformændene rejst en række spørgsmål. Disse samt styrelsens svar herpå kan findes her:

Der har i 2022 været afholdt webinar om sagsbehandlingsregler i relation til lektorbedømmelsesudvalg. I den forbindelse rejste lektorbedømmelsesformændene en række spørgsmål. Uddrag af præsentationen fra webinaret og spørgsmålene med styrelsens svar kan findes her:

Klagesager i forhold til lektorkvalificering og lektorbedømmelse

Klager over afgørelser kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Ved ”klager over retlige spørgsmål” forstås indsigelser vedrørende overholdelse af reglerne i bekendtgørelse om lektorkvalificering, og hvorvidt forvaltningsretlige regler og principper er overholdt ved behandlingen af sagen.

Eksempler på klager, som styrelsen kan tage stilling til:
- Manglende overholdelse af tidsfrister.
- Anvendelse af usaglige kriterier ved bedømmelsen af lektoranmodningen.
- Manglende begrundelse.
- Manglende klagevejledning.
- Faktuelle og processuelle fejl.

Eksempler på klager, som styrelsen ikke kan tage stilling til:
- Styrelsen kan ikke vurdere selve skønsudøvelsen og det faglige indhold i forhold til den konkrete lektorbedømmelse.
- Styrelsen kan ikke forholde sig til, om ansøgerens faglige kvalifikationer lever op til bekendtgørelsens kriterier.

Senest opdateret 08. juli 2022