Gå til indhold

Lektorkvalificering og lektorbedømmelse

Ansættelse som adjunkt sker med henblik på kvalificering til lektorbedømmelse og overgang til lektorvilkår.

Ved ansættelse som adjunkt fastsættes der en adjunktperiode på op til fire år. Senest seks måneder inden udløbet af adjunktperioden skal en adjunkt, der ønsker at overgå til lektorvilkår, anmode om at få sine kvalifikationer bedømt.

Lektorkvalificeringen sker i henhold til bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner (lektorbedømmelsesbekendtgørelsen).

Den 1. juni 2020 trådte bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 i kraft.

I styrelsens følgebrev til bekendtgørelsen af 13. maj 2020 kan du læse mere om ændringerne af bekendtgørelsen.

Formålet med bekendtgørelsen er at fastlægge de overordnede rammer for lektorkvalificering. Ved en positiv lektorbedømmelse overgår adjunkten til ansættelse som lektor, som er en varig ansættelse, medmindre andet aftales.

  Lektorbedømmelsesudvalg

  Nedsættelse af lektorbedømmelsesudvalg

  Kravene til nedsættelse af lektorbedømmelsesudvalg følger af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020.

  Styrelsen har den 23. oktober 2020 sendt et brev vedrørende nedsættelsen af lektorbedømmelsesudvalg til professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, Danmarks Medie-og Journalisthøjskole og de maritime uddannelsesinstitutioner:

  Medlemmer af korps af formænd for lektorbedømmelsesudvalg

  Styrelsen udpeger et korps af formænd for lektorbedømmelsesudvalg frem til til 31. juli 2025 i henhold til bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering m.v.

  Formand for koordinationsgruppen for korpset af lektorbedømmelsesformænd:

  Lisbeth Lunde Frederiksen
  lluf@via.dk

  Bedømmelse og bedømmelsesgrundlag

  Bedømmelsesgrundlaget for lektorbedømmelsen er adjunktens anmodning om lektorbedømmelse. Medlemmerne af bedømmelsesudvalget skal tage stilling til, om anmodningen opfylder kriterierne for at opnå en positiv lektorbedømmelse.

  Lektorbedømmelsesudvalget skal vurdere adjunktens kompetencer i henhold til lektorbedømmelses-bekendtgørelsens bilag 1. Kriterierne i bilag 1 - og kun disse - skal vurderes. Undtagelsen hertil er, at anmodningen kan være vedlagt en meddelelse fra institutionen om, at et opgaveområde er fraveget i henhold til reglerne om fravigelse af krav til efter- og videreuddannelse eller grunduddannelse.

  Udvalget skal vurdere adjunktens kompetencer, og ikke måden hvorpå kompetencerne er opnået. Adjunktens kompetencer kan være opnået før ansættelsen som adjunkt, f.eks. ved en ph.d.-grad eller ved tidligere deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter.

  Adjunkten kan ikke henvise til opnåede kompetencer ved eksempelvis at opliste gennemførte kurser, diplomuddannelse eller henvise til vedlagt CV. Det er lektoranmodningen, der bedømmes.

  Fravigelse af krav til efter- og videreuddannelse eller grunduddannelse

  Hvor institutionen konkret og sagligt kan begrunde, at en grunduddannelse ved institutionen ikke har et tilstrækkeligt matchende udbud af efter- og videre-uddannelse, eller en efter- og videreuddannelse ved institutionen ikke har et tilstrækkeligt matchende udbud af grunduddannelse, kan institutionen fravige henholdsvis 1) undervisningsopgaver ved erhvervsakademi- og professions-bacheloruddannelser eller 2) undervisningsopgaver ved efter- og videreuddannelse i adjunktplanen. 

  Hvor en institution har fastsat en adjunktplan, der ikke indeholder arbejdsopgaver inden for enten grunduddannelse eller efter- og videreuddannelse, kan det fraviges, at adjunkten skal redegøre for de i lektorbedømmelsesbekendtgørelsens bilag 1 anførte kompetencer inden for det opgaveområde, som adjunktplanen ikke indeholder arbejdsopgaver inden for.

  Institutionen skal vedlægge lektoranmodningen en meddelelse om hvilket opgaveområde, der er fraveget. Det er ikke tilstrækkeligt, at adjunkten skriver, institutionen ikke udbyder eksempelvis grunduddannelse.

  Har ansættelsesinstitutionen meddelt en fravigelse fra kravene til adjunktplaner, skal bedømmelsesudvalget undlade at bedømme adjunktens kompetencer i forhold til det opgaveområde, der er fraveget.

  Meddelelsen skal ikke indeholde en begrundelse, men alene oplyse bedømmelses-udvalget om fravigelsen, så udvalget kan se bort fra at vurdere kompetencer inden for det pågældende opgaveområde i sin bedømmelse af lektoranmodningen.

  Formalia for lektoranmodningen

  Anmodningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

  Anmodningen må have et omfang på maksimalt 40 normalsider, svarende til gennemsnitligt 2.400 anslag inklusive mellemrum pr. side. Det svarer til maksimalt 96.000 anslag inklusive mellemrum. 

  Fodnoter, tabeller og illustrationer tæller som udgangspunkt med i antal anslag. Det vil sige, at illustrationer i form af billeder og modeller fylder anslagsmæssigt det antal anslag, som normal tekst ville udgøre på samme areal, som illustrationen fylder. Forside, indholdsfortegnelse samt litteraturliste er ikke medregnet heri.

  Anmodningen vedlægges adjunktplan, curriculum vitae og kopi af eksamensbeviser.

  Anmodningen kan i begrænset omfang vedlægges andre bilag til orientering, som f.eks. kopi af udtalelser fra tidligere ansættelsessteder, relevant publiceret materiale, publikationer, egne studieplaner, studiemateriale og -vejledninger i kommenteret form m.v. Disse bilag er alene til orientering og er ikke en del af bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsesudvalget kan orientere sig i bilagene.

  Indhentelse af yderligere oplysninger

  Af lektorbedømmelsesbekendtgørelsen fremgår det, at bedømmelsesudvalget skal indhente yderligere oplysninger, såfremt adjunktens anmodning om lektor-bedømmelse ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for bedømmelse.

  Bedømmelsesudvalget kan i særlige tilfælde indkalde adjunkten til en samtale og inddrage yderligere ekspertise i form af udtalelser fra eller drøftelser med en person med særlig indsigt i et område af relevans for lektorbedømmelsen.

  Efter det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip skal et bedømmelsesudvalg indhente yderligere oplysninger, såfremt adjunktens anmodning ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for bedømmelsen. Bedømmelsesudvalget må ikke træffe afgørelse på et utilstrækkeligt grundlag. Det er udvalgets ansvar, at sagen oplyses i tilstrækkeligt omfang, inden der træffes en afgørelse.

  Et bedømmelsesudvalg er ikke forpligtet til at indhente yderligere oplysninger. Yderligere oplysninger skal alene indhentes i de tilfælde, hvor anmodningen ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for bedømmelsen. Spørgsmålet om, hvorvidt der skal indhentes yderligere oplysninger, beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

  Pligten til at indhente yderligere oplysninger indtræder, hvis bedømmelses-grundlaget ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag. Det vil sige, at anmodningen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere, om kriterierne er opfyldt, i modsætning til hvis det er klart, at adjunkten ikke opfylder et eller flere kriterier. I disse tilfælde er der ikke tale om manglende oplysninger, men manglende kvalifikationer.

  Hvis adjunkten eksempelvis henviser til en tabel, som adjunkten har glemt at sætte ind i anmodningen om lektorkvalificeringen, skal udvalget bede om denne tabel, såfremt den har betydning for den samlede vurdering, og lektoranmodningen i øvrigt er af høj kvalitet. I dette tilfælde er der sket en konkret fejl eller forglemmelse, og derfor skal udvalget indhente supplerende oplysninger (tabellen).

  Det er således bedømmelsesudvalgets pligt at sikre, at det har tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne træffe en afgørelse. F.eks. kan det være nødvendigt at indhente faktuelle oplysninger til brug for vurderingen. De tilvejebragte oplysninger skal indgå i bedømmelsesgrundlaget, og adjunkten skal gøres bekendt hermed.

  Inhabilitet

  Institutionen orienterer adjunkten om bedømmelsesudvalgets sammensætning. Adjunkten kan inden for en frist på 8 kalenderdage afgive en begrundet indsigelse om inhabilitet hos et eller flere af udvalgsmedlemmerne i henhold til forvaltningslovens § 3.

  Kun adjunkten kan fremkomme med indsigelse om inhabilitet i lektor-bedømmelsesudvalget. Inhabilitet foreligger eksempelvis, såfremt et af bedømmelsesudvalgets medlemmer har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kan skabe tvivl om vedkommendes upartiskhed.

  Lektorbedømmelsesudvalgets medlemmer skal selv gøre opmærksom på eventuel inhabilitet i forhold til adjunkten, når udvalget nedsættes.

  Hvis der er tvivl om habilitetsreglerne, har formændene et ansvar for at oplyse medbedømmerne om reglerne i bekendtgørelsen. Der er ikke tale om inhabilitet alene af den grund, at et medlem af bedømmelsesudvalget og adjunkten er fagfæller.

  Høring over faktuelle fejl

  Efter bedømmelsesudvalget har modtaget lektoranmodningen fra ansættelses-institutionen, kommunikerer udvalget direkte med adjunkten. Dog skal kommunikationen mellem bedømmelsesudvalg og adjunkt ske med kopi til ansættelsesinstitutionen, som journaliserer.

  Senest 2 måneder og 2 uger efter ansættelsesinstitutionen har modtaget adjunktens anmodning om lektorbedømmelse, afgiver bedømmelsesudvalget et skriftligt og begrundet bedømmelsesudkast til adjunkten.

  Har bedømmelsesudvalget som grundlag for sin bedømmelse inddraget andet materiale end det af adjunkten fremsendte, skal adjunkten samtidig gøres bekendt hermed.

  Udkastet kan udfærdiges på engelsk, hvis anmodningen er udfærdiget på engelsk.

  Adjunkten har herefter en frist på 8 kalenderdage fra modtagelsen af udkastet til at afgive en udtalelse til bedømmelsesudvalget vedrørende faktuelle fejl mellem bedømmelsesgrundlaget og bedømmelsesudkastet.

  Der skal være tale om, at udvalget har lagt fejlagtige eller ukorrekte eller misforståede oplysninger til grund for bedømmelsen, eksempelvis at adjunkten har en anden uddannelse, end tilfældet er, eller der optræder forkerte tidsangivelser i bedømmelsesudkastet.

  Faktuelle fejl skal rettes, så den endelige bedømmelse er baseret på korrekt grundlag. 

  Manglende høring kan medføre, at afgørelsen tilsidesættes som ugyldig.

  Klage over bedømmelse af lektoranmodning

  Et lektorbedømmelsesudvalgs virksomhed er omfattet af forvaltningsloven. Det betyder bl.a., at et lektorbedømmelsesudvalgs afgørelse, der ikke giver adjunkten fuldt ud medhold, skal være ledsaget af en klagevejledning.

  Klager over afgørelser om bedømmelse af lektoranmodninger kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt adjunkten eller ansøgeren.

  At klagen skal vedrøre ”retlige spørgsmål” indebærer, at klagen skal vedrøre overholdelse af reglerne i bekendtgørelse om lektorkvalificering mv., samt forvaltningsretlige regler og principper.

  Styrelsen kan ikke tage stilling til den faglige vurdering.

  Eksempler på klager, som styrelsen kan tage stilling til:

  - Klager over manglende overholdelse af tidsfrister.
  - Klager over faktuelle fejl i den endelige bedømmelse.
  - Klager over manglende begrundelse.
  - Klager over manglende klagevejledning.

  Styrelsen kan ikke tage stilling til:

  - Klager over selve skønsudøvelsen og det faglige indhold i forhold til den konkrete lektorbedømmelse, herunder vurderingen af, om ansøgerens faglige kvalifikationer lever op til bekendtgørelsens kriterier.

  Hvis styrelsen giver medhold i en klage, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der skal ske fornyet bedømmelse. Det vil afhænge af fejlen(e) i den konkrete sag. Eksempelvis skal der ikke ske fornyet bedømmelse alene af den grund, at der ikke er givet klagevejledning.

  Klager kan indbringes for styrelsen direkte af adjunkten selv eller via ansættelsesinstitutionen.

  Klager indgives til styrelsen via Digital Post til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen > Øvrige > Klage over lektorbedømmelse,
  via sikker e-mail til ufs-jur@ufm.dk, eller via brev til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, att.: Jura og Institutionspersonale, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

  Klagen bedes vedlagt den endelige bedømmelse, herunder evt. fremsendelsesbrev / fremsendelsesmail. Derudover bedes andet relevant materiale, afhængig af klagens indhold, vedlægges. Det kan f.eks. være:

  - Bedømmelsesudkast, herunder evt. fremsendelsesbrev/fremsendelsesmail.
  - Adjunktens eventuelle udtalelse vedrørende faktuelle fejl mellem bedømmelsesgrundlaget og bedømmelsesudkastet.
  - Bedømmelsesudvalgets eventuelle kommentarer til adjunktens udtalelse.

  Plagiat

  Hvis et bedømmelsesudvalg har mistanke om plagiat i forbindelse med bedømmelsen af en lektoranmodning, skal udvalget indbringe sagen for den institution, som har nedsat bedømmelsesudvalget.

  Yderligere informationer

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har samlet referater fra årsmøder (2014 og frem) samt PowerPoint-præsentationer, anonymiserede klagesager, følgebreve og tidligere spørgsmål/svar. Dette materiale kan tilgås via nedenstående link:

  Spørgsmål kan rettes til ufs-jur@ufm.dk.

  Handlinger tilknyttet webside

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  Senest opdateret 11. juli 2024