Gå til indhold

Resultatløn

Resultatløn er aflønning på baggrund af mål, der er kendt på forhånd. Resultatløn udbetales for en bestemt måleperiode, i det omfang den ansatte har opnået nogle på forhånd definerede mål.

Resultatløn er et supplement til de centralt og decentralt aftalte lønninger og kan aftales lokalt. Resultatløn udbetales for den pågældende måleperiode, i det omfang den ansatte eller gruppen af ansatte har opnået nogle på forhånd definerede kvantitative og/eller kvalitative mål.

Resultatløn ydes som engangsvederlag og kan efter konkret aftale gøres pensionsgivende. Resultatløn kan både gives til ansatte på nye og gamle lønsystemer.

Resultatløn skal som alle andre lønelementer afholdes inden for de gældende lønsumslofter. Når resultatlønsordninger indgår i en effektivisering, der resulterer i dokumenterede besparelser, vil udgiften kunne afholdes uden for lønsumsloftet, hvis den samtidig ligger inden for den samlede driftsbevilling.

Særligt gældende for erhvervsakademier, professionshøjskoler, kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner

Retningslinjer for anvendelse af resultatlønskontrakter er nærmere beskrevet i den daværende Styrelse for Institutioner og Uddannelsesstøttes (nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) bemyndigelsesbrev af 20. december 2019. Bemyndigelsen fastlægger de nærmere retningslinjer, rammer og vilkår, herunder økonomisk rammesætning, inden for hvilke bestyrelsen uden forudgående godkendelse fra styrelsen kan indgå aftaler med institutionens øverste leder om resultatlønskontrakter og engangsvederlag for en særlig indsats.

 

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Sara Thomsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 79
Email: sat@ufm.dk
Senest opdateret 08. december 2021