Gå til indhold

Universiteternes strategiske rammekontrakter 2018-2021

Universiteterne har sat mål for deres kerneopgaver med udgangspunkt i deres institutionsspecifikke udfordringer og styrkepositioner. Her fremgår de strategiske mål og kontrakterne for universiteterne.

Københavns Universitet (KU)

 1. KU's forskningsmiljøer skal være internationalt førende gennem tiltrækning, fastholdelse og udvikling af talent
 2. KU vil bedrive forskning på højeste internationale niveau
 3. Koblingen mellem forskning og uddannelse på KU skal videreudvikles
 4. KU's studerende skal have et højt og digitalt opdateret læringsudbytte
 5. KU's dimittender er arbejdsmarkedsparate og kendetegnes ved at have relevante kompetencer
 6. KU's aktiviteter bidrager til vækst og udvikling i Danmark
 7. KU's virke skal komme samfundet til gode gennem øget åbenhed og forstærkede relationer til omverden
 8. KU er et samlet og fokuseret universitet med en administration, der effektivt understøtter universitetets kerneopgaver, forskning og uddannelse

Aarhus Universitet (AU)

 1. Styrke forskningskvaliteten med henblik på at styrke Aarhus Universitets position som en stærk international forskningsinstitution
 2. Styrke forskningsindsatsen på områder, hvor arbejdsmarkedet i særlig grad mangler viden og kvalificeret arbejdskraft
 3. Øge de studerendes læringsudbytte
 4. Forberede de studerende bedre til arbejdsmarkedet
 5. Bidrage til øget innovation i private virksomheder og den offentlige sektor
 6. Udvikle universitetets bidrag til samfundet gennem forskningsbaseret myndighedsbetjening
 7. Styrke udviklingen af skole- og dagtilbud på et forskningsbaseret grundlag

Syddansk Universitet (SDU)

 1. Udvikle kvaliteten og relevansen i forskningen
 2. Udvikle kvaliteten i uddannelserne
 3. Tiltrække og optage de bedst egnede studerende
 4. Udvikle relevansen i uddannelserne ved at uddanne kandidater, der hurtigt kommer i beskæftigelse eller etablerer virksomhed (iværksættere)

Roskilde Universitet (RUC)

 1. Styrke forskningskvalitet inden for eksisterende styrkeområder og inden for større uddannelsesbærende forskningsmiljøer
 2. Roskilde Universitet skal være en attraktiv forskningsinstitution, der fokuserer på talentudvikling
 3. Høj uddannelseskvalitet gennem styrkelse af det problemorientede projektarbejde som forskningsbaseret og pædagogisk læringsmodel
 4. Øget læringsudbytte for alle studerende
 5. Kandidater fra Roskilde Universitet skal hurtigere i job efter endt uddannelse
 6. Styrket regionalt samarbejde og værdiskabelse

Aalborg Universitet (AAU)

 1. Bidrage til løsning af globale udfordringer gennem en styrket tværvidenskablig forskningsindsats
 2. Styrket fundament for excellent forskning gennem målrettet rekruttering og fastholdelse af fremtidens dygtigste forskere
 3. En relevant og fremtidsorienteret uddannelsesportefølje af høj kvalitet
 4. Højt læringsudbytte gennem en øget studieintensitet
 5. Styrket kvalitet af uddannelserne gennem digitalisering af AAU's læringsmodel PBL (Problembaseret Læring)
 6. Mere viden til verden gennem øget omsætning og formidling af forskningsbaseret viden til det omgivende samfund

Copenhagen Business School (CBS)

 1. CBS vil øge kvaliteten af CBS' forskning
 2. CBS vil øge relevansen af CBS' forskning
 3. CBS vil øge de studerendes læringsudbytte
 4. CBS vil give de studerende relevante kompetencer
 5. CBS vil styrke samarbejdet med det omgivende samfund

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

 1. DTU skal være i den absolutte top blandt tekniske eliteuniversiteter i Europa inden for forskning
 2. DTU vil videreudvikle verdensklasse forskningsinfrastruktur som et internationalt konkurrenceparameter for et teknisk eliteuniversitet
 3. DTU vil uddanne flere dygtige ingeniører til det danske arbejdsmarked
 4. DTU's studerende skal opnå et højt læringsudbytte
 5. DTU's uddannelser skal matche samfundets og erhvervslivets nuværende og fremtidige behov
 6. DTU vil skabe flere levedygtige teknologibaserede opstartsvirksomheder i Danmark
 7. DTU vil styrke værdiskabelsen i mindre og store virksomheder
 8. DTU vil styrke kvalitet og synergi i den forskningsbaserede rådgivning

 

IT-Universitetet i København (ITU)

 1. Øge kapaciteten af forskningsbaseret uddannelse af tekniske it-specialister
 2. Flere kvindelige tekniske it-specialister
 3. Alle studerende skal opnå et højt læringsudbytte
 4. Alle dimittender skal have gode karrieremuligheder
 5. Styrkelse af it-forskningen inden for områder, der afspejler samfundsmæssige behov
 6. Samarbejde og udveksling af viden med fokus på styrkelse af it-fag i folkeskolen og gymnasiet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. december 2021