EU-samarbejdet

Uddannelse er et nationalt kompetenceområde. EU's rolle er primært at få medlemslandene til at samarbejde om at fremme fælles målsætninger inden for uddannelsesområdet.
Kontakt
Jonas Husum Johannesen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 87 34
Email: jhj@ufm.dk

EU-samarbejdet om videregående uddannelse

Samarbejdsformen er den såkaldte åbne koordinationsmetode, hvor samarbejdet er frivilligt og ikke-juridisk bindende. Mange EU medlemslande står f.eks. overfor den samme udfordring om at flere skal have en videregående uddannelse for at sikre fremtidig vækst, velfærd og arbejdskraft. På den baggrund har EU landenes stats- og regeringschefer bl.a. vedtaget en fælles politisk målsætning om, at 40 % skal have en videregående uddannelse i 2020.

Derudover samarbejdes inden for EU om fælles uddannelsesprogrammer bl.a. mobilitetsprogrammet Erasmus+.

EU’s strategier for vækst og uddannelse - Europa 2020 og ET 2020 

Som opfølgning på Lissabon-strategien, som udløb i 2010, vedtog EU i juni 2010 en ny strategi - den såkaldte Europa 2020-strategi. Desuden har ministerrådet vedtaget et strategisk arbejdsprogram specielt for uddannelse ET 2020.

Fra Lissabon-strategien til Europa 2020

Den fælles EU-strategi for vækst, kaldet Lissabon-strategien, udløb i 2010. Formålet var at gøre Europa mere dynamisk og konkurrencedygtigt for at sikre en velstående, retfærdig og miljømæssigt bæredygtig fremtid for EU's borgere. Trods indsatsen, blev målene kun delvis opfyldt. Derfor vedtog EU i juni 2010 en ny strategi ved navn ”Europa 2020”.

Education and Training 2020

Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training 2020 (ET 2020) er arbejdsprogrammet for EU samarbejde om uddannelse. Det blev vedtaget i maj 2009, og det har fire strategiske mål:

 1. Virkeliggørelse af livslang læring og mobilitet
 2. Højere kvalitet og større effektivitet i uddannelsen
 3. Lige muligheder for alle, social samhørighed og aktivt medborgerskab
 4. Fremme af kreativitet og innovation, herunder iværksætterkultur, på alle uddannelsesniveauer.

Til at understøtte disse strategiske mål, er EU-landene blevet enige om følgende benchmarks, som skal være opfyldt inden 2020:

 1. Mindst 15 % af den voksne befolkning skal deltage i livslang læring
 2. Andelen af 15-årige med ringe færdigheder i læsning, matematik og naturvidenskab skal være mindre end 15
 3. Andelen af 30-34-årige, som har gennemført en videregående uddannelse, skal være på mindst 40
 4. Andelen af unge, der forlader uddannelsessystemet tidligt, skal være under 10 %
 5. Mindst 95 % af børn på 4-6 år skal deltage i førskoleundervisning.

I 2014 blev der gennemført en evaluering af processen hidtil som mundede ud i 6 nye prioriteter for perioden 2014-2020:

 1. Relevant viden og relevante kvalifikationer og kompetencer af høj kvalitet udviklet i løbet af livslange læringsforløb, der fokuserer på læringsresultaterne med henblik på beskæftigelsesegnethed, innovation, aktivt medborgerskab og trivsel
 2.  Inkluderende uddannelse, lighed, retfærdighed, ikke-diskrimination og fremme af medborgerskabskompetencer
 3. Åben og innovativ uddannelse, herunder gennem fuld tilslutning til den digitale tidsalder
 4. Kraftig støtte til lærere, undervisere, skoleledere og andet undervisningspersonale
 5. Gennemsigtighed og anerkendelse af kvalifikationer og kompetencer for at fremme lærings- og arbejdsmobilitet
 6. Bæredygtige investeringer og uddannelsessystemernes kvalitet og effektivitet.
Senest opdateret 20. december 2018