Nordisk samarbejde

Der er et tæt samarbejde mellem de nordiske lande på uddannelsesområdet i regi af Nordisk Ministerråd. Herunder er Nordplus-programmet, som understøtter mobilitet og netværk inden for de nordiske lande samt Nordic Master Program, hvis formål er at gøre universiteterne i Norden endnu mere attraktive.
Kontakt
Trine Bolette Svensson
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 09
Email: tbs@ufm.dk

Nordisk Ministerråd

Uddannelsesministeren er sammen med undervisningsministeren Danmarks repræsentanter i Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U). MR-U består af undervisnings- og forskningsministrene fra de nordiske lande og de selvstyrende områder. MR-U har det overordnede ansvar for uddannelses- og forskningssamarbejdet i Nordisk Ministerråd.

Inden for højere uddannelse findes der allerede i dag et godt samarbejde imellem de nordiske uddannelsesinstitutioner. Nordisk Ministerråd ønsker at stimulere dette samarbejde. Derudover er der fokus på betydningen af et godt samspil mellem uddannelse og erhvervsliv.

Nordic Master Program 

Nordic Master Program er et samarbejde, der skal styrke Norden som region, forbedre de nordiske landes konkurrenceevne og gøre de videregående uddannelsesinstitutioner her endnu mere attraktive for både nordiske og udenlandske studerende. Et væsentligt element er at styrke netværkssamarbejdet mellem universiteter i de nordiske lande.

Gennem samarbejde mellem forskellige uddannelsesinstitutioner eller andre aktører i forskellige nordiske lande, skal der skabes attraktive masterprogrammer med stor tiltrækningskraft.

Du kan læse mere om det nordiske samarbejde på Nordisk Ministerråds hjemmeside.

Nordplus

Hovedsigtet med Nordplus er at skabe mobilitet og netværkssamarbejde imellem de nordiske lande på uddannelsesområdet. Fra 1. januar 2008 er også de baltiske lande en del af uddannelsessamarbejdet i regi af Nordplus. Nordplus ses som et vigtigt redskab til at styrke videns- og kompetenceudviklingen i Norden og bidrage til øget økonomisk udvikling og konkurrencedygtighed i de nordiske lande og nærområder.

Inden for videregående uddannelse fokuserer Nordplus på at skabe netværk mellem uddannelsesinstitutioner i de deltagende lande for at facilitere udveksling af best practice og innovation. Det involverer en række aktiviteter fra mobilitet af studerende, undervisere m.v. til udvikling af fælles curricula og andet samarbejde.

Nordisk overenskomst om adgang til videregående uddannelser

De nordiske lande indgik i 1996 en overenskomst om adgang til videregående uddannelser i Norden. Den nordiske overenskomst giver borgere med fast bopæl i et nordisk land adgang til andre nordiske landes hele videregående uddannelser på lige fod med landets egne borgere. Overenskomsten betyder endvidere at Danmark, Finland, Norge og Sverige hvert kalenderår betaler en godtgørelse til studielandet for deres studerende i et andet nordisk land.

Senest opdateret 20. december 2018