Gå til indhold

Undervisnings- og vejledningstimer mv.

Opgørelsen af undervisnings- og vejledningstimer viser, hvor mange lektioners undervisning og vejledning uddannelsesinstitutionerne planlægger at tilbyde de studerende på de videregående uddannelser.

Formålet med opgørelsen er blandt andet, at studerende løbende skal kunne få indblik i udbuddet af planlagt undervisning på alle de videregående uddannelser, samt om den tilbudte undervisning planlægges gennemført af forskere eller andre undervisere på universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioners forskningsdækkede uddannelser.

Opgørelsen af antal planlagte undervisnings- og vejledningstimer viser, hvor mange lektioners undervisning og vejledning, uddannelsen forventes at tilbyde de studerende. Udgangspunktet er et typisk studieforløb i opgørelsesperioden med udgangspunkt i den nyeste, gældende studieordning for hvert semester.

Alle undervisningstyper, hvor underviser og studerende er til stede sammen fysisk eller virtuelt, indgår i opgørelsen. Det vil sige, at IKT-baseret undervisning, hvor underviser og studerende mødes virtuelt som et led i undervisningen, tælles med.

Undervisningstiden er opdelt i undervisning på hold med færre end 40 studerende og hold med 40 eller flere studerende.

Udover undervisnings- og vejledningstimer fremgår andre uddannelsesaktiviteter, der forstås som skemalagte aktiviteter, som ikke falder ind under hverken undervisning eller vejledning. Det er læringsaktiviteter med tilhørende ECTS (for eksempel praktik/projektorienterede forløb, projekt- og specialeskrivning samt obligatoriske udlandsophold).

Definitioner, opgørelsesmetoder mv. kan ses i dokumentet:

Konceptet bag Timetalssystemet er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra alle videregående uddannelsesinstitutioner. Efter idriftsættelse af it-systemet har der været pilotindberettet i efteråret 2014 og foråret 2015 på et udsnit af de videregående uddannelser, før systemet gik i fuld drift i efterårssemesteret 2015.

For at sikre datakvaliteten er der dels en formel institutionsgodkendelse af indberetningen af hver enkelt uddannelse. Derudover er der nogle indbyggede systemkontroller og endelig har institutionerne fået lejlighed til at forholde sig til datamaterialet efter en specifik fejlsøgning i Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Det er vigtigt at bemærke, at opgørelsen af undervisnings- og vejledningstimer kun belyser en del af de studerendes tidsforbrug på studie- og uddannelsesaktivitet. For eksempel indgår de studerendes tid til forberedelse, selvstudier og eksamenstid ikke.

Uddannelsesinstitutionerne har ansvaret for at tilrettelægge undervisningen på uddannelserne. Valget mellem undervisning på små eller store hold samt antal undervisnings- og vejledningslektioner og personaledækningen af undervisningen er således i stor udstrækning lokale, didaktiske valg. Begrundelserne for disse valg fremgår ikke af opgørelsen og oplysningerne om uddannelsernes undervisnings- og vejledningstimer mv., de bør derfor suppleres med information om uddannelser fra uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider eller på uddannelsesguidens hjemmeside:

For professionshøjskolernes uddannelser kan oplysningerne desuden suppleres med studieaktivitetsmodellen, der viser hvilket tidsforbrug, uddannelsesinstitutionen forventer, de studerende anvender på de forskellige studieaktiviteter. Læs mere om studieaktivitetsmodellen på hjemmesiden:

Data til download:

 

Kontakt

Kim Dehn
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 88
Email: kde@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. april 2024