Gå til indhold

Efteruddannelse i Europa

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.

Efteruddannelse i Europa

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende pædagogisk personale, undervisere, ledere og andet relevant personale på forskellige typer af efteruddannelse i Europa - det kan være på kursus, ’job-shadowing’ eller undervisningsophold, hvor eksempelvis en dansklærer underviser på en partnerskole i et Erasmus+-programland. 

Mobilitet for ansattte_BaaringBoernehus5965.jpg

Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til? 

Erasmus+ Skole omfatter dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser og skal bidrage til nyskabelse og udvikling inden for sektoren. Formålet er at styrke den faglige udvikling hos den enkelte medarbejder og på institutionerne gennem ny viden og kendskab til 'best practice' inden for skolesektoren i Europa.

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Skole til at sende medarbejdere på følgende typer af efteruddannelse i et Erasmus+-programland:

 • ’Job-shadowing’ - en dansk medarbejder følger en udenlandsk kollegas arbejde på sidelinjen (2-60 dage)
 • ’Teaching or training assignments’ - en dansk medarbejder underviser på en partnerskole i udlandet (2-365 dage)
 • ‘Courses and training’ (2-30 dage)*

*For kurser og andre uddannelsesaktiviteter (training) gælder det, at tilskuddet til kursusbetalingen er begrænset til i alt 10 dage pr. deltager. Tilskudsansøger vælger frit et kursus.

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan også søge om tilskud gennem Erasmus+ Skole til følgende, øvrige aktiviteter:

 • ’Invited experts’, dvs. et ekspertbesøg, fx en lærer, forsker eller lign. fra et programland, der kommer til den danske institution for at dele sin ekspertise på et givent område (2 - 60 dage)
 • ’Hosting teachers and educators in training’, dvs. værtskab for udenlandske pædagogstuderende, lærerstuderende eller fremtidige gymnasielærere, der gerne vil afprøve sig selv på en dansk institution.
 • ’Preparatory visits’, dvs. besøg, der har til formål at forberede mobilitetsophold i udlandet.*

*Sendeinstitutionen kan få tilskud til at besøge værtsinstitutionen, inden den egentlige mobilitesaktivitet finder sted. Forberedende besøg skal være velbegrundede og skal for eksempel bidrage til opstart af samarbejdet med nye partnere, fremme inklusion eller begrundes i et behov for planlægning af langvarige ophold. I særlige tilfælde kan elever også deltage i forberedende besøg.

Alle fysiske aktiviteter må meget gerne suppleres af virtuelle aktiviteter. Ovennævnte minimums- og maksimumvarighed gælder kun for fysiske mobiliteter.

Læs mere i programguiden for Erasmus+, herunder afsnit om 'Mobility for pupils and staff in school education'. 

Hvilke typer af tilskud uddeles? 

Uanset aktivitet vil enhver mobilitetsdeltager (elev eller lærer) udløse et rejsetilskud (travel grant) og et opholdstilskud (individual support). Rejsetilskuddet er afhængigt af rejsens længde i fugleflugt. Hvis du rejser grønt, f.eks. med tog eller bus, forhøjes dit rejsetilskud. Opholdstilskuddet er afhængigt af, hvilket land du rejser til.

I tillæg til rejse- og opholdstilskuddene vil institutionen modtage et administrationstilskud pr. deltager (organisational support) til institutionens arbejde med at arrangere opholdene, sikre læringsudbyttet og til udbredelsen af projektets resultater.

Til medarbejdere, der tager på kursus i udlandet, findes der også et kursustilskud til dækning af kursusafgiften.

Herudover er det muligt at søge inklusionstilskud (inclusion support), hvis projektet involverer deltagere med 'færre muligheder'. Der findes to typer af inklusionstilskud.

Det ene tilskud er et fast tilskud på 100 euro pr. deltager, der af institutionen vurderes at ville kræve ekstra støtte i forberedelsesfasen, undervejs og/eller efter hjemkomst.

Det andet tilskud dækker de faktiske ekstraomkostninger til deltagere med særlige, ofte mere konkrete behov såsom en kørestol på flyet, et enkeltværelse eller en støtteperson. Med ekstraomkostninger menes omkostninger, der ikke kan dækkes inden for de faste rejse- og opholdstilskud.

Du finder alle tilskudssatser i programguiden for Erasmus+

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

   Hvem kan søge?

   Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Skole. Se listerne over ansøgningsberettigede institutioner herunder:

   Skoler og ungdomsuddannelser i Grønland kan også søge om tilskud til efteruddannelsesaktiviteter gennem Erasmus+ Skole. Skriv til skole@ufm.dk for mere information. 

   Der er to måder, hvorpå man kan søge om mobilitetsmidler: 

   Enten

   • Som akkrediteret organisation eller akkrediteret mobilitetskonsortium (KA121) 

   Eller

   • Via enkeltstående mobilitetsprojekter/'Short-term projects' (KA122) Der søges her om muligheden for at organisere forskellige mobilitetsaktiviteter over en periode på 6 til 18 måneder.

   Enkeltstående mobilitetsprojekter retter sig mod ansøgere, der prøver Erasmus+ for første gang, har lille erfaring med Erasmus+ eller blot ønsker at organisere et begrænset antal aktiviteter. Der kan søges op til 30 mobiliteter pr. enkeltstående mobilitetsprojekt.

   Ansøgere af enkeltstående mobilitetsprojekter vil i ansøgningsskemaet blive bedt om at oplyse minimum én projektpartner, dvs. værtsorganisation eller kursusudbyder.  

   Inden for en periode på fem (på hinanden følgende) år, kan institutioner maksimalt modtage tilskud til tre enkeltstående mobilitetsprojekter.

   Enkeltstående mobilitetsprojekter kan kun søges af individuelle institutioner - ikke af konsortier.

   Tilskud til efteruddannelsesophold skal bidrage til at udvikle den enkelte medarbejder og til kapacitetsopbygning af organisationen. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud. Tilskuddet søges af og bevilges til organisationen. 

   Hvorhen?

   De følgende lande er Erasmus+ programlande:

   EU-lande:

   Belgien

   Grækenland

   Luxemburg

   Spanien

   Bulgarien

   Holland

   Malta

    

   Cypern

   Irland

   Polen

   Sverige

   Danmark

   Italien

   Portugal

   Tjekkiet

   Estland

   Kroatien

   Rumænien

   Tyskland

   Finland

   Letland

   Slovakiet

   Ungarn

   Frankrig

   Litauen

   Slovenien

   Østrig

   Programlande uden for EU:

   Nordmakedonien

   Liechtenstein

   Serbien

   Island

   Norge

   Tyrkiet

    

   Hvor længe?

   Det enkeltstående mobilitetsprojekt (short-term project) kan løbe fra 6-18 måneder. Det er den projektperiode inden for hvilken, mobilitetsaktiviteterne skal afvikles. Varigheden af de enkelte aktiviteter er mindst to dage og højst 365 dage (eksklusiv rejsetid).

   Enkeltstående projekter skal påbegyndes mellem 1. juni og 31. december samme år, som ansøgningen indsendes.

   Et projekt søgt af en akkreditereret institution varer som udgangspunkt 15 måneder. Efter 12 måneder skal den akkrediterede institution tage stilling til, om projektet skal afsluttes efter de 15 måneder eller om institutionen ønsker at forlænge projektvarigheden til 24 måneder. Ikke 18 eller 20 måneder. Akkrediterede institutioners projekter varer enten 15 eller 24 måneder.    

   Akkrediterede institutioners projekter starter alle 1.juni samme år, som ansøgningen er indsendt og varer i udgangspunktet 15 måneder, dvs. til 1.august året efter.  

   Hvor mange penge?

   I 2024 er der i alt cirka 6,9 mio. euro til rådighed i Erasmus+ til 'Efteruddannelse i Europa' og 'Mobilitet med elever' inden for dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark.

   Inspiration til efteruddannelse i Europa

   Hør om Herning Kommunes erfaringer med efteruddannelse i Europa, deres visioner som Erasmus+-akkrediteret kommune og deres indsats med at styrke deres arbejde med inklusion gennem sparring med andre europæiske skoler.

   På Facebook dele vi løbende gode projekthistorier 


   Du kan finde yderligere inspiration, projekteksempler, informationsmateriale og andre nyttige links her:

   På Facebook deler vi gode projekthistorier og information om skolesektoren og læring i Danmark og Europa. Besøg os her:


   Hvordan ansøger jeg?

   Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

   Information om arrangementer

   Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

   Kontakt

   Alexander Theis Kjærby Andersen
   Fuldmægtig
   Tlf.: +45 72 31 89 05
   Email: atka@ufm.dk
   Ditte Lauritzen Mwakalukwa
   Fuldmægtig
   Tlf.: +45 72 31 83 06
   Email: dlm@ufm.dk

   Handlinger tilknyttet webside

   Senest opdateret 01. marts 2024

   Afsendere