Gå til indhold

Erasmus+ Virtual Exchanges

Videregående kunstneriske uddannelser og ungdomsorganisationer kan samarbejde med institutioner fra lande uden for Erasmus+-programmet om virtuelle udvekslingsprojekter

Erasmus+ Virtual Exchanges

Hvad er virtuelle udvekslinger?

Erasmus+ Virtual Exchanges omfatter online-aktiviteter, der bringer mennesker sammen og understøtter interkulturel dialog og udvikling af såkaldte 'soft skills'. De virtuelle udvekslingsprojekter giver unge adgang til både formel og uformel international uddannelse og læring. Alle udvekslingsprojekter involverer organisationer fra EU-medlemsstater, tredjelande associeret med programmet og tredjelande, der ikke er associerede med programmet.

Hvilke aktiviteter støttes?

Projekter kan indeholde mange forskellige online-aktiviteter som f.eks.:

 • Onlinefaciliterede diskussioner mellem unge, der tilhører ungdomsorganisationer i forskellige lande, som led i ungdomsprojekter. De kan omfatte simuleringer med rollespil
 • Uddannelse af ungdomsarbejdere, der ønsker at udvikle et virtuelt udvekslingsprojekt med kolleger fra andre lande
 • Onlinefaciliterede diskussioner mellem studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner i forskellige lande, som led i videregående uddannelser
 • Uddannelse af undervisere/-personale, der ønsker at udvikle et virtuelt udvekslingsprojekt med kolleger fra andre lande
 • Interaktive åbne onlinekurser, der omfatter traditionelle kursusmaterialer, f.eks. optagne lektioner, forelæsninger og problemsæt (som de velkendte MOOC-kurser (Massive Open Online Courses), men hvor der lægges vægt på interaktive brugerfora i små grupper, som støtter interaktionen mellem studerende, professorer, undervisningsassistenter, unge og ungdomsarbejdere).

Hvem kan søge?

Videregående uddannelsesinstitutioner eller ungdomsorganisationer kan som koordinator af et udvekslingsprojekt søge på vegne af et konsortium. Konsortier skal opfylde følgende betingelser:

 • Mindst to videregående uddannelsesinstitutioner eller ungdomsorganisationer fra to EU-medlemsstater og tredjelande associeret med programmet, og to videregående uddannelsesinstitutioner eller ungdomsorganisationer fra to tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associerede med programmet, som tilhører samme region (bortset fra projekter med Rusland, som kun må have deltagelse af Rusland som tredjeland, der ikke er associeret med programmet)
 • Antallet af organisationer fra EU-medlemsstater og tredjelande associeret med programmet, må ikke overstige antallet af organisationer fra tredjelande, der ikke er associerede med programmet.
 • I forbindelse med Afrika syd for Sahara opfordres ansøgerne til at involvere deltagere fra en række lande i deres forslag, herunder fra mindst udviklede lande, og/eller partnere, som har mindre erfaring med Erasmus+. 

Hvilke typer af organisationer kan deltage?

De deltagende organisationer kan tilhøre følgende kategorier:

 • Ungdomsorganisationer
 • Videregående uddannelsesinstitutioner, sammenslutninger eller organisationer af videregående uddannelsesinstitutioner samt juridisk anerkendte nationale eller internationale sammenslutninger af rektorer, undervisere eller studerende
 • Katalysatorer for forandring i uddannelsessystemet (universitetsledere, internationale fakulteter, dekaner, kvalitetsagenturer osv.) offentlige eller private organisationer, der er aktive inden for videregående uddannelse og på ungdomsområdet og er etablerede i en EU-medlemsstat eller et tredjeland associeret med programmet, eller i et af de tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Andre enheder kan deltage i andre konsortieroller, f.eks. som associerede partnere, underleverandører, tredjemand, der yder naturaliebidrag, osv. Tilknyttede enheder er ikke tilskudsberettigede.

Hvilke lande er omfattet?

Deltagende organisationer kan være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland associeret med programmet eller i et tilskudsberettiget tredjeland, der ikke er associeret med programmet. Hvert projektforslag må kun involvere organisationer og deltagere fra én af de tilskudsberettigede regioner af tredjelande ikke associeret med programmet. De tilskudsberettigede regioner, der er omfattet af dette tiltag, er region 1, 2, 3, 4 og 9.

Du finder en komplet liste over tredjelande, der ikke er associerede med programmet, og med hvem der kan samarbejdes med i forbindelse med virtuel udveksling på Europa-Kommissionens hjemmeside:

Ansøgningsfrist

Der ansøges om tilskud til Erasmus+ Virtual Exchanges hos the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

Ansøgningsfrist: 25. april 2024 kl. 17:00. Der er ingen aktuel frist.

Hvor finder jeg mere information?

Du kan læse mere på Europa-Kommissionens hjemmeside:

Al vejledning og behandling af ansøgninger varetages af EACEA (European Education and Culture Executive Agency) i Bruxelles.. Kantaktmail: .

Kontakt

Rune Wulff Christensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 68
Email: rwc@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024

Afsendere