Gå til indhold

Cooperation Partnerships

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke omstændigheder.
Kontakt
Rune Damgaard Stramer
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 07
Email: rdst@ufm.dk

'Cooperation Partnerships' for videregående uddannelser

'Cooperation Partnerships' omfatter mindst tre forskellige organisationer fra tre forskellige programlande, som går sammen om et projekt, som skal udvikle uddannelser og uddannelsesområder. Partnerskabet udnytter de forskellige organisationers erfaringer og styrker i et fælles øjemed; at styrke kvaliteten af videregående uddannelser på tværs af landegrænser samt at fremme europæisk samarbejde.

Videregaaende_Strategiske partnerskaber

Hvad er et Cooperation Partnership?

'Cooperation partnership' er et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling.

'Cooperation partnerships' forventes at have positiv og blivende effekt på de deltagende parter, på uddannelsessystemerne og de personer, der er involveret i projekterne. Alle 'Cooperation partnerships' skal bidrage med europæisk merværdi og øget bæredygtighed af det samlede europæiske uddannelsesområde.

'Cooperation partnerships' kan blandt andet omhandle udvikling af analyser, policy anbefalinger, nye undervisnings- og arbejdsformer, læringsmaterialer, curricula eller test af ny, innovativ praksis.

I Erasmus+-programperioden 2021-2027 er der særlig fokus på projekter, som understøtter digitalisering, den grønne dagsorden, inklusion og/eller aktivt europæisk medborgerskab.

Vær opmærksom på, at der i 2021 er særligt fokus på den tværgående prioritet om miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer.

Bemærk: National prioritet for 2022 vil blive meldt ud snarest muligt, når Kommissionen har godkendt denne.

Hvem kan søge?

Alle typer af institutioner, organisationer og virksomheder der vil indgå i et projekt til gavn for kvaliteten af videregående uddannelser på tværs af landegrænser kan søge om tilskud til et 'cooperation partnership'.


'Cooperation partnerships' skal involvere mindst tre partnere fra tre forskellige programlande. En organisation kan indgå i flere partnerskaber pr. ansøgningsrunde. En organisation fra et programland søger som koordinator på vegne af hele partnerskabet.

De fleste lande - også uden for E.U. - kan deltage i et 'cooperation partnership' med et dertil tilknyttet budget, se evt. listen af program- og partnerlande i Erasmus+ Programme Guide 2021-2027.

Hvor længe?

Varigheden af et 'Cooperation partnership' er 12 – 36 måneder.

Hvad gives der tilskud til?

Fra år 2022 er budgetmodellen for Cooperation Partnerships overgået til forudbestemte satser (lump sums). Ansøgere vælger mellem de tre lump sums afhængig af projektets omfang og ambitionsniveau.

Beløbene er henholdsvis 120.000 EUR, 250.000 EUR og 400.000 EUR.

Som noget nyt skal projekterne tillige administreres efter og opdeles i arbejdspakker. En arbejdspakke er defineret som et sæt aktiviteter, der bidrager til at opnå et specifikt mål.

Projektet kan maksimalt opdeles i fem arbejdspakker, hvoraf den ene af de fem arbejdspakker skal omhandle ”Projektledelse”.

Arbejdspakken ”Projektledelse” må maksimalt udgøre 20 procent af det samlede ansøgte beløb.

Den forudbestemte "lump sum" vil udgøre det samlede tilskudsbeløb.

Nyttige data og links til inspiration

Vedr. de strategiske partnerskaber fra forrige Erasmus+ programperiode (2014-2020)

Der er mange ligheder mellem de tidligere strategiske partnerskaber og ”Cooperation Partnerships”. I 2021 var der ingen store ændringer andet end at de tidligere ”intellectual outputs” blev erstattet af ”project results”.

I 2022 afløses den hidtidige budgetmodel baseret på ”cost items” af en mere simpel "lump sums"-model. De hidtidige budgetkategorier afløses af en model, hvor projektet administreres efter og opdeles i arbejdspakker (se også ovenstående afsnit ”Hvad gives der tilskud til?")

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Senest opdateret 01. december 2021