Finansiering af universiteterne

Universiteternes aktiviteter inden for forskning og uddannelse finansieres gennem taxametertilskud til uddannelse, basismidler til forskning. Herudover modtager universiteterne tilskud fra forskningsråd, fonde etc. og tilskud fra ministerier til forskningsbaseret myndighedsbetjening.
Kontakt
Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk
Raeed Ali
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 12
Email: rea@ufm.dk
Troels Rask Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 31
Email: tra@ufm.dk

Universiteterne modtager hovedsageligt midler fra fire kilder

Tilskud til uddannelse

Uddannelsesbevillinger består hovedsageligt af taxametertilskud. Universitetet får et fast tilskud for hver studerende, der består eksamen (studenterårsværk - STÅ). Taxametersystemet tildeler tilskud pr. STÅ ud fra de enkelte uddannelses takstmæssige indplacering.

Derudover modtager universiteterne tilskud til udvekslingsstuderende.

Basismidler til forskning

Basismidlerne går til løbende gennemførelse af institutionernes grundlæggende forskningsaktiviteter. Basismidlerne udgør grundstammen i de ressourcer, som universiteterne har til rådighed til forskningsaktivitet.

Konkurrenceudsatte forskningsbevillinger

Forskningsmidler, der bliver udsat i konkurrence, stammer typisk fra forskningsråd, fonde etc. De er ofte knyttet til specifikke forskningsprogrammer/projekter. Bevillingerne er typisk tidsbegrænsede og kræver at universiteterne ansøger aktivt om midlerne.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Universiteterne udfører konkrete opgaver for de øvrige ministerier på grundlag af aftaler mellem det enkelte fagministerium og universitetet. 

Momskompensation

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte yder kompensation for universiteternes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter lov om universiteter. Kompensationsordningen følger de statslige regler

Indberetningsblanket til ordningen kan hentes her:

Senest opdateret 12. marts 2019