Gå til indhold

Tilsyn med de videregående uddannelsesinstitutioner

De videregående uddannelsesinstitutioner er centrale institutioner i samfundet, og samfundet har derfor interesse i, at institutionerne fungerer efter hensigten. Som tilsynsmyndighed er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i dialog med institutionerne herom.

Styrelsen fører løbende en dialog med den institutionerne om, hvordan de kan bidrage til at løfte de samfundsmæssige udfordringer på området. Denne styringsdialog er med til at sikre institutionsledelsens fokus på de udfordringer og udviklingsperspektiver, institutionen står overfor i lyset af den samfundsmæssige udvikling.

Styrelsen har en tværgående ramme for styringsdialogen med de videregående uddannelsesinstitutioner som løber henover året.

Den består af fire hovedelementer:

Årshjul for styringsdialog

*Afsluttes for de kunstneriske institutioner i Q1

Systematisk opfølgning

Den årlige opfølgning skal understøtte dialogen med institutionerne om deres strategiske udvikling, aktiviteter, økonomi og særlige opmærksomhedspunkter, som styrelsen vurderer, at gennemgangen af årsrapporten giver anledning til. Dialogen bygger på gennemgang af:

  • Årsrapporter og revisionsprotokollater
  • De årlige statusredegørelse for de strategiske rammekontrakter (fra 2019). 

Institutionsmøder

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder hvert år et institutionsmøde med alle de videregående uddannelsesinstitutioner. Institutionsmøderne giver en ramme for den løbende dialog mellem den enkelte institution og styrelsen. Formålet med institutionsmøderne er en strategisk drøftelse mellem styrelsens og institutionens ledelser, hvor den strategiske rammekontrakt er centralt et omdrejningspunkt foruden styrelsens viden tværgående analyser eller monitorering af nøgletal. Dagsordenen for mødet planlægges i fællesskab mellem styrelsen og institutionen.

Øvrige mødefora

Styrelsen tilstræber løbende at bruge møder med institutionerne i rektorkollegierne og kredsen af direktører til dialog og videndeling om sektorrelevante perspektiver på eksempelvis ministeriets eller andre analyser, orientering om regelgrundlag og implementering af regler. Disse møder er også et vigtigt forum til at drøfte udviklingen for hhv. universiteter, de kunstneriske institutioner, professionshøjskoler, erhvervsakademier og de maritime institutioner.

Tematiske tilsyn 

Det tematiske tilsyn er et tilsyn, der er tværgående for flere eller alle institutioner. Det har fokus på udvalgte politiske, faglige, juridiske eller strategiske temaer. Formålet kan for eksempel være at følge op på, om nye regler har den tilsigtede virkning samt om implementering af love og regler er håndteret korrekt. 

Dertil fører styrelsen et løbende tilsyn med institutionerne. Hvis der opstår situationer eller er konkrete forhold på den enkelte institution, som ikke er i overensstemmelse med gældende regler, har styrelsen ansvaret for at følge op.

Senest opdateret 07. oktober 2020