Gå til indhold

Anonyme bemærkninger

Bilag til nyheden "De anonyme henvendelser om forskningsråd i 2009". Denne side er oprettet af hensyn til brugere, der kan have problemer med tilgængelighed i PDF'ere og gengiver i tekst indholdet fra bilaget i PDF.

Med 'RM' menes rådsmedlem i FSS

Generelt:

Man forsøger at undvige sagens kerne, nepotisme, ved at henvise til at "egenbevilling" ikke kan finde sted al den stund rådsmedlemmer altid er inhabile i behandlingen af egne ansøgninger – og som følge deraf ikke deltager i behandlingen af egne ansøgninger og ej heller bevilger midler til sig selv.

Det uheldige i en sådan form for bevilling 'fra eget råd til egen forskning' turde være indlysend.

Ovennævnte politik omkring inhabilitet bliver forhåbentlig håndhævet. Ingen kan dog bevidne det.

Forbehold

Der tages forbehold for eventuelle fejl og uoverenstemmelser i forhold til PDF'en, som er den gældende version. 

Spørgsmålet om "egenbevilling" har i denne sammenhæng en bredere betydning idet den ikke er indsnævret til kun at omhandle RM's påvirkning af FSS' bevillinger til sig selv, men begrebet omfatter også det samlede råds bevillinger til RM'er og disses samarbejdspartnere, .

For ikke at trække denne del af diskussionen i langdrag skal det tidligere ordvalg "egenbevilling" frafaldes og her ændres til det noget længere "rådsbevillinger til RM'er og disses samarbejdspartnere". Det sidste –RM'ernes "netværk" – kan f.eks. bedømes ud fra medforfatterskaber inden for de sidste 5 år mellem ansøger og et eller flere RM' er. En sådan 5 års grænse anvendes uden problemer af bl.a. PhD studienæv m.fl. når de skal afgøre om en foreslået bedømmer er inhabil.

Det kan undre at man med denne semantiske manøvre forsøger at undvige at besvare hovedparten af de stilede spørgsmål – og dermed undlader at tage reel stilling til det centrale spørgsmål om nepotisme i forbindelse med uddelinger fra FSS.

Man udelukker på denne måde muligheden for at besvare et reelt spørgsmål af stor betydning for forståelsen af FSS's videnskabelige funktion og samfundsmæssige værdi. Spørgsmålet om nepotisme fortjener snarere en reel behandling. Styrelsen burde have en selvstændigt og uafhængig interesse i at nepotisme ikke finder sted. Når man på denne måde vælger at ignorere enhver mulig forekomst af "rådsbevillinger til RM'er og disses samarbejdspartnere" indenfor FSS, så kunne man frygte at styrelsen end ikke reflekterer over egen praksis. Man kunne forvente intern evaluering, faglig selverkendelse, selvkontrol og selvjustits. Ingen af disse egenskaber synes at være indarbejdet i styrelsens praksis og dets svar er i den henseende ikke betryggende..

Således returneres sagen idet ordet "egenbevilling i samtlige spørgsmål hvor det måtte forekomme erstattes af" rådsbevillinger til RM'er og disses samarbejdspartnere" som defineret ovenfor.

Systemet har her en unik chance for at rette op og rettidigt håndtere en mulig og potentiel meget alvorlig brist i forskningsrådssystemet (i dette tilfælde FSS). Man hævder i svaret at en undersøgelse af bevillingspraksis overfor RM'er netværk ikke er mulig. Et eksempel på at det kan lade sig gøre vedlægges i bilag 1 og 2, som viser de spørgsmål (termer) man kan anvende for gennemføre en søgning på PubMed for at undersøger om der er findes sampublikationer mellem ansøger og et eller flere rådsmedlemmer indenfor de sidste 5 år, og en delvis gengivelse af resultatet af sådanne søgninger.

Det fremgår at styrelsens svar at den blotte etablering af inhabilitet –formentlig ved hjælp af selvdeklaration – skulle være nok at sikre at der ikke finder nepotisme sted i forbindelse med "rådsbevillinger til RM'er og disses samarbejdspartnere". Det er en antagelse som fortjener en nøjere vurdering. Derfor anmodes om en liste der viser hvilke FSS-RM der har erklæret sig inhabil i behandlingen af hvilke ansøgninger til FSS med information – for samtlige ansøgere – om RM's navn samt ansøgers navn, tilhørsforhold og projekttitel.

Specifikke kommentarer:

Ad. 1.)

Det kan undre at man automatisk antager, at FSS altid overholder en etisk og teoretisk praksis. Man godtager således og uden ønsker om at undersøge fakta, at de siddende RM i FSS udfører ønskværdig adfærd og praksis.

Adskillige konkrete sager fremsendt til ministeriet og styrelsen vidner om det modsatte.

Notatets svar forekommer derfor ansvarsløst, arrogant og utidssvarende.

Svaret er slet ikke dækkende ift. de eksisterende fakta fra FSS uddelingspraksis.

Ad. 2.) og 3.)

Her har man misforstået spørgsmålene og pointen.

Hvorfor kan man ikke oplyse om disse forhold allerede ifm. uddelingern?

'Henvendelsesmuligheden' på forskerens eget initiativ bør aldrig være en nødvendighed ift. åbenhed i systemet, hvorfor denne 'henvendelsesmulighed' ikke er løsningen herpå.

Desuden er det ikke meningen at man skal have erindringshjælp ift egen ansøgning, men derimod skal man kunne se hvilke andre bevillinger, der følger de enkelte virkemidler.

Se desuden i nedenstående punkter vedrørende det samme emne.

Ad. 4.)

Her undlader man at svare.

Hvorledes kan man få adgang til det nævnte 'for omfangsrige' svar?

Hvor omfangsrigt er det, siden det ikke kan håndteres af staten?

Ad. 5.) og 6.)

Det oplyses at 11 RM ansøgte FSS i 2007 med i alt 17 ansøgninger. Heraf fik 12 tildelt midler.

Er der tale om 12 bevillinger til 12 personer (RM) eller til 12 projekter?

Betyder det at alle de RM som søgte FSS i 2007 fik midler?

Eller fik nogle af RM midler mere end én gang?

Det oplyses at 9 RM ansøgte FSS i 2008 med i alt 15 ansøgninger. Heraf fik 9 tildelt midler.

Er der tale om at alle 9 RM fik midler?

Eller fik enkelte RM midler mere end en gang?

Denne statistik må udarbejdes ikke kun for årene 2007-2008, men for årene 2000-2008, mhp at undersøge om formodningen om at der [følgende ord er understreget] efter [understregning slut] 2006 opstår en brist i FSS og dennes forvaltning. Det synes faktuelt at FSS i perioden 2006-2008 har uddelt særdeles mange midler til de i FSS siddende RM.

Problemerne opstår i perioden [understregning i hånden begynder] efter [understregning slut] 2006, dvs i perioden efter [cirkel tegnet i hånden rundt om følgende navn] Lars Fugger tiltrådte formandsposten i FSS.

Der bør således udarbejdes statistik for uddelingspraksis i FSS for årene hhv. [understregning begynder] før [understregning slut] og [understregning begynder] efter [understregning slut] den nuværende formand tiltrådte FSS (før og efter [understregning i hånden begynder] august 2004 [understregning slut]).

Desuden skal man her sørge for at separere formandskabets periode (efter 2006) og dvs separere uddelingspraksis [understregning begynder] før [understregning slut] og [understregning begynder] efter [understregning slut] Lars Fugger blev formand.

Således anmodes om åbenhed omkring uddelingspraksis i FSS i flg. 3 perioder:
2000-2004
2004-2006
2006-2008

Desuden anmodes om en sammenligning af FSS' uddelingspraksis versus uddelingspraksis hos ét af de [understregning i hånden begynder] øvrige faglige forskningsråd [understregning i hånden slut] (f.eks. rådet for kultur og kommunikation) – begge i ovennævnte årsperioder (2000-2008).

[Under teksten er der med håndskrift skrevet: "snarere Natur og Univers (FNU)?"].

Ad 7.)

Man har undviget at besvare det flg spørgsmål:

[Understregning begynder] Hvordan vil man forsvare at RM i FSS har denne gigantiske succesrate ifm deres egne ansøgninger? [understregning slut]

I notatet udvises overfor dette helt centrale aspekt en sjælden set mangel på forståelse. mangel på ønsket om forståelse, mangel på rettidig omhu, samt total mangel på ansvarsfølelse.

Derfor får det samme spørgsmål hermed naturligvis en ny chance for at lade sig besvare.

Ad. 8.)

Tallene bør opgøres per individ, således det fremgår hvorvidt FSS-RM modtager større beløb per individ, end de øvrige non-RM forskere med samme anciennitet.

[Til højre for teksten under Ad.8.) er med håndskrift noteret "!"]

Ad. 9.)

Denne bør udarbejdes absolut snarest.

Ad. 10.)

Dette svar bekræfter beklageligvis det anførte samt det i Eksempel 1 (sidste side) beskrevne.

Ad 11.)

Svaret herpå illustrerer netop pointen med flg. fremsatte spørgsmål:[understregning begynder] Hvorfor oplyser FSS ikke uddelingernes relation til de opslåede virkemidler?

Hvorfor skjule uddelingernes relation til hhv. projektbevillinger, post. doc., biobanker, etc? [understregning slut]

Således fastholdes spørgsmålet.

Ad 12.)

Se bilag 1 og 2, som er vedlagt til opklaring af netop dette aspekt.

Ad 13.)

Der henvises til afsnittet GENERELT i starten af dette brev.

Ad. 15.)

[Til højre ud for Ad. 15.) er med håndskrift noteret "Siddende formænd"]

Denne bør udarbejdes absolut snarest. Det er skammeligt at man har udeladt dette og udviser manglende rettidig omhu.

Såfremt man ønsker det, fremsendes den selvsamme opgørelse gerne.
Vedr. ignorance overfor egenbevillings-begrebet, henvises til afsnittet GENERELT i starten af dette brev.

Ad. 16. og 17.)

Man opfordres til at se herpå, uanset hvad man plejer at gøre.
Det kan undre at man ikke, på opfordring, ønsker at foretage denne ganske overskuelige statistik.

Ad 18.)

Hermed opfordres man til at udarbejde denne opgørelse.

Endvidere oplyse hvilke af RM i FSS som har ladet sig erklære inhabile i hvilke tilfælde?

Hvorledes garanterer man at et FSS-RM rent faktuelt har fulgt den i notatet beskrevne praksis?
Se desuden punkterne nedenfor.

Ad 19.)

Denne taler for sig selv.

Ad.20.)

Dette svar er særligt interessant, idet man her modsiger sig selv og egne påstande.

Såfremt FSS-RM er så unikke og esoterisk dygtige. som man forsøger at fastholde i notatet, så er det påfaldende at et RM først for ganske nyligt er blevet professor (det oplyses der er tale om et midlertidigt professorat. som på forhånd var opslået til selvsamme navngivne RM. Dette kan dokumenteres, såfremt man ønsker indsigt i den parallele nepotisme, som foregår i øvrigt.

Ad 21.)

Denne statistik bør udarbejdes absolut snarest, og den er ikke kun i forskernes interesse.

Hvorledes garanterer man at et FSS-RM rent faktuelt har fulgt den i notatet beskrevne praksis?

Ad 22.)

Der henvises til afsnittet GENERELT.

Der anmodes om information om hvilke af de individuelle RM i FSS som har haft sig erklæret inhabile?

Denne inhabilitetserklæring bør oplyses ift relevante ansøger og ansøgning. Som det fremgår af bilag 1 og 2, skal Mads Melbye i så fald have været erklæret inhabil ganske mange gange.

Som det endvidere fremgår af bilag 1 og 2, skal såvel Mette Rosenkilde, Albert Gjedde og Lars Fugger også have været erklærede inhabile et større antal gange.

Dette bedes belyst med statistik for perioden 2006-2008 hvoraf disse erklæringer fremgår – fordelt per RM, per ansøger og per ansøgning som man har behandlet i FSS.

Ad 25. og 26.)

Hvorledes garanterer man at et FSS-RM rent faktuelt har fulgt den i notatet beskrevne praksis og har erklæret sig inhabil? – og hvomår?

Ad. 28.)

Hermed opfordres man til at få lavet denne statistik.

Ad. 29.)

Dette spørgsmål er helt centralt for sagens kerne, og notatet undlader helt at svare herpå, idet man forsøgsvis omtaler helt andre aspekter.

Denne manøvre afvises.

Det samme spørgsmål rejses hermed igen.

Ad. 30.)

Dette spørgsmål er helt centralt for sagens kerne, og der anmodes derfor om svar på spørgsmålet.

Man forsøger at tale udenom sagen ved at inddrage inhabilitetsaspektet, og dette er naturligvis ikke accepteret pga irrelevans ift spørgsmålet.

Dét er et faktum, at der [understregning begynder] efter [understregning slut] 2006 opstår en brist i FSS og dennes forvaltning. Det er faktuelt at FSS i perioden 2006-2008 har uddelt særdeles mange midler til de i FSS siddende RM. Uanset om disse RM evt. har erklæret sig inhabile ifm behandlingen af ansøgningeme.

Dette forbliver dog gætterier, idet forholdene vedr RMs mulige erklærede inhabilitet endnu ikke er blevet dokumenteret.

Dokumentation udbedes.

Det bemærkes at ovenstående faktum ikke lader sig benægte eller glemme, uanset retorik og sløringssvar.

Ekstra

Eksempel 1

Rådsmedlem Mette Rosenkilde er indtrådt i FSS 1. august 2007. Mette Rosenkilde danner sammen med Birgitte Holst og Thue W. Schwartz en samlet gruppe indenfor molekylær farmakologi, der tidligere (især i 1990'eme) og igennem flere år var med i den absolutte top.

Mette Rosenkilde modtog i 2007 og 2008 en samlet bevilling på 5.154.506 kr

Thue W Schwartz modtog i 2007 en bevilling på 3.000.000 kr

Birgitte Holst modtog i 2008 en bevilling på 3.521.154 kr

I 2007 + 2008 modtog gruppen i alt 11.676.060 kr

Dette giver gennemsnitligt knap 6 mio. årligt i støtte til gruppen.

Spørgsmål:

Hvad modtog de samme tre personer i perioden 2002 til 2006 før Mette Rosenkilde indtrådte i FSS?

Hvad var den gennemsnitlige årlige tildeling til gruppen i denne periode?

Eksempel 2

Rådet har i 2007 og 2008 tildelt RM samt netværk (identificeret ved fællespublikationer, se bilag 1 og 2) mere end 70 mio. kr. årligt. Dvs at ca. 1/3 af bevillingssummen tildeles RM og eget netværk.

Mads Melbye er indtrådt i FSS 10. august 2004 og siden modtaget bevillinger årligt. Merete Nordentoft er indtrådt i FSS 1. februar 2005 og har siden 2006 modtaget bevillinger årligt

FSS bevillinger er blevet tildelt Mads Melbye 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 og Merete Nordentoft 2002, 2004, 2006, 2007 og 2008.

Spørgsmål:

Hvad er uddelingen til netværk (defineret ved sampublikation indenfor uddelingsåret samt de to tidligere år) for henholdsvis Mads Melby og Merete Nordentoft i perioden 2002 til 2008 fordelt på årsbasis?

Hvilke eksempler kan Rådet fremvise på tilsvarende uddelingsmønstre som eksempel 1 + 2 med tilsvarende bevillingsstørrelser og tildelingsfrekvens?

Adskiller den uddeling der sker fra FSS til egne medlemmer sig fra den uddeling der finder sted i de andre faglige råd?

Der skal for de enkelte faglige råd udarbejdes en liste over det enkelte råds uddeling til egne medlemmer på årsbasis med angivelse af antal medlemmer der har modtaget bevilling og bevillingsstørrelse sat i forhold til rådets samlede uddeling for perioden 2004 til 2008.

Findes der en øget tildeling af bevillinger til RM efter Lars Fugger er blevet formand for rådet?

Bilag 1 og 2 [komplekse tabeller, som ikke er tilgængeliggjort, red.]

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. februar 2013