Gå til indhold

Januar ministersag med daværende videnskabsministers kommentarer

Bilag til nyheden "De anonyme henvendelser om forskningsråd i 2009". Siden er oprettet af hensyn til brugere, der kan have problemer med tilgængelighed i PDF'ere. Siden gengiver indholdet fra PDF'en. Der tages forbehold for evt. fejl og uoverenstemmelser ift. PDF'en, som er den gældende version.

Frist:

[Skrevet med håndskrift: M-ref alene Uffe & Inge M. uge 8 ... ]

[Stempel: 04 MRS 2009]

[Skrevet med håndskrift: Retur VPC]

[Skrevet med håndskrift: OK 25/2 2009 og en krusedulle, som er Helge Sanders "mærke"]

Emne: Bevillinger til medlemmer af Det Frie Forskningsråd
Indstilling: At M orienterer sig i sagen
Bilag: – Oversigt over ansøgninger og bevillinger til medlemmer af Det Frie Forskningsråd i 2007
– Bindende retningslinjer vedrørende inhabilitet for Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråds udøvelse af fondsfunktionen, juni 2007

Koordination:

[Skrevet med håndskrift: opfølgende m-ref uge 12/13: 1) Denne m-sag, 2) Ombudsmandssag, 3) Spørgsmål fra HS [to streger] set/cst og Helge Sanders "mærke"]

Forelæggelse for ministeren

M har anmodet FI om at redegøre for succesraten for siddende medlemmer af de faglige forskningsråd under Det Frie Forskningsråd, hvad angår ansøgninger til rådets fondsmidler.

Rådsmedlemmers ansøgninger og bevillinger i 2007

Nedenstående redegørelse tager udgangspunkt i fondsstatistikken for 2007, idet der endnu ikke er lavet endelige opgørelser for 2008.

I 2007 modtog Det Frie Forskningsråd samlet 2965 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på knap 6 mia. kr. I alt var det muligt for rådet at imødekomme godt 17 % af det ansøgte beløb.

De faglige forskningsråd har samlet 88 medlemmer. I 2007 var siddende rådsmedlemmer hovedansøger på 20 ansøgninger til større virkemidler. 9 ansøgninger blev imødekommet med et samlet beløb på godt 28 mio. kr., svarende til knap 3 % af rådets samlede rådighedsbeløb.

[Følgende afsnit er indrammet med håndtegnet firkant og der er sat et udråbstegn i margen:] Succesraten i 2007 for rådsmedlemmerne var godt 33 % af det ansøgte beløb, mens den samlede succesrate var godt 17 %, også af det ansøgte beløb.

Retningslinjer vedrørende inhabilitet

Søger et rådsmedlem om midler fra det råd, vedkommende sidder i, er vedkommende inhabil og må derfor ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller på nogen måde yde rådgivning i forbindelse med sin sag. Til uddelingsmøder betyder dette konkret, at rådsmedlemmet forlader mødelokalet, når ansøgning skal behandles. [Næste sætning er understreget i originalen:] Hvis ansøgningen fra et rådsmedlem overstiger 1 mio. kr. anvendes eksterne bedømmere.

Anerkendte forskere

Det Frie Forskningsråd skal ifølge loven bestå af anerkendte forskere, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Langt de fleste rådsmedlemmer er stadig aktive forskere.

Forskningsrådssystemet er en væsentlig del af finansiering af forskning i Danmark og for at sikre, at rådet består af de bedste forskere, er det således nødvendigt, at rådsmedlemmer kan søge om fondsmidler.

[I margen er skrevet: Ex. på forskere som medl. før/efter (succesrater)]

Det må formodes, at rådsmedlemmers højere succesrate på 33 % mod gennemsnittet på 17 % kan skyldes to ting:

  • at rådsmedlemmer hører til blandt de dygtigste forskere inden for deres område
  • at rådsmedlemmer har stor erfaring i at skrive ansøgninger til en lang række fonde og råd.

Ulla Høeberg Hansen

Sagen er modtaget i VPC den 15. januar 2009. Sagen er i FI godkendt af Carsten Aabo og Inge Mærkedahl.

Lasse Holm Grønning

16. januar 2009

[Skrevet med håndskrift: Interessant! / UTP 19/1/09]

[Skrevet med håndskrift i hjørnet: NAG]

[Skrevet med håndskrift over tabellen: Før/efter medlem?]

Rådsmedlemmers direkte involvering i ansøgninger til Det Frie Forskningsråd i 2007

I nedenstående tabel bedes de sager angivet, hvor et rådsmedlem har været ansøger eller medansøger. For i hvert fald FTP's vedkommende er START-ansøgninger ikke medtaget. Nogle ansøgninger er gengangere fra forår til efterår 2007.

Tabel: Rådsmedlemmers direkte involvering i ansøgninger til Det Frie Forskningsråd i 2007
Forsk-
nings-
råd
Sagsnr.TitelAnsøgerMed-ansøgerAnsøgt
beløb kr.
Bevilget
beløb kr.
Støtte-formInsti-
tution
FSS 271-07-0614 [Streget over i PDF] Anne Tybjærg Hansen    4.151.060   Forsk-nings-projekt Rigs-
hospi-
talet
FSS 271-07-0244  [Streget over i PDF] Bente Finsen    1.761.891   Forsk-nings-projekt Syd-
dansk
Univer-
sitet
FSS 271-07-0634 Contribution
of microglial
interleukin-1
and neuropathology
in Alzheimer's disease
Bente Finsen    2.544.829  1.260.000 Forsk-nings-projekt Syd-
dansk
Univer-
sitet
FSS 271-07-02811 Prevention of weight
gain among normal weight, high risk,
preschool children
– a randomized
controlled
interventions

study
Berit Heit-mann    8.365.900 1.546.500 Forsk-nings-projekt Institut
for
Sygdoms-fore-
byggelse
FSS 271-07-0646  [Streget over i PDF]   Berit Heit-mann     2.209.400    Forsk-nings-projekt  Institut
for
Sygdoms-fore-byggelse
FSS 271-07-0272 Charac-
terization of GPRC6A – a
promiscuous L-a-amino acid 7TM receptor with preference for basic amino acids
Hans Brauner-Osborne    3.019.274  1.440.000 Forsk-nings-projekt Køben-
havns
Univer-
sitet
FSS 271-07-0341 [Streget over i PDF] Jørgen Lous    2.916.000   Forsk-nings-projekt Syd-
dansk
Univer-
sitet
FSS 271-07-0266 Functional epistasis between genes conferring risk to or protection against multiple sclerosis Lars Fugger    3.600.000  3.000.000 Forsk-nings-projekt Aarhus Univer-
sitets-hospital
FSS 271-07-0324 Genes, Environment and Preterm Delivery Mads Melbye   1.568.640 1.200.000 Forsk-nings-projekt Statens Serum-institut
FSS 271-07-0224 The OPUS-trial A randomised multicentre trial of integrated versus standard treatment for patients with a first episode of psychotic illness –ten years follow-up Merete Norden-toft   4.177.612 1.546.500 Forsk-nings-projekt   
FSS 271-07-0251 [Streget over i PDF] Merete Norden-toft   2.977.687   Forsk-nings-projekt Bispe-
bjerg Hospital
FSS 271-07-0288 Charac-
terization of y1 herpesvirus-encoded and – regulated 7TM receptors – Novel putative targets for the treatment of EBV-related diseases
Mette
Rosen-kilde
  2.520.000  1.440.000 Forsk-nings-projekt Køben-havns Univer-
sitet
FSS 271-07-0627 Sacral nerve stimulation (SNS) for severe constipation and irritable bowel syndrome (IBS) Prospective doubled blinded placebo controlled randomized trials Søren Laurbjerg   3.168.000 1.800.000 Forsk-nings-projekt Århus Univer-sitets-hospital
FKK 273-07-0391 [Streget over i PDF] Peder Kaj
Pedersen
  1.067.000              0 Senior-forsk-nings-projekt  
FKK 273-07-0259 Content creation: creativity, competence, critique Kirsten Drotner       80.000       80000 Kon-ference Aarhus Univer-sitet
FSE 275-07-0239 Social Security, Health and Retirement Nabanita Datta Gupta  3.895.059  1.499.274 Forsk-nings-projekter SFI
FSE 275-07-0268 [Streget over i PDF]   Peter Kurrild-Klitgaard   1.779.991              0 Forsk-nings-projekter Køben-hans Univer-sitet
FSE 275-07-0270 Center for Industrial Economics: A Network for Research in Competition and Regulation   Per
Baltzer Overgaard
  1.800.000     600.000 Forsk-nings-netværk Køben-havns Univer-sitet
FNU 272-07-0633     Hans Brix   3464105    
FNU 272-07-0448              afslag    
FNU 272-07-0631              afslag    
FTP 274-06-0283 [Streget over i PDF] Anja Boisen   13.500.000             0 Større FP MIC-DTU
FTP 274-07-0150 [Streget over i PDF]   Jesper
Mørk
  1.332.000             0 Post doc. COM-DTU
FTP 274-07-0151 [Streget over i PDF]   Jesper Mørk   2.035.818             0 Post doc. COM-DTU
FTP 274-07-0149 Electro-
magnetic stimulation tools for micro- and nano-cavities
  Jesper Mørk   1.212.000 1.212.000 Post doc.; COM-DTU
FTP 274-07-0230 Finite-Difference-Time-Domain Maxwell-Bloch simulation of active nanophotonic devices   Jesper Mørk   2.160.000 2.160.000 Post doc. COM-DTU
FTP 274-07-0141 [Streget over i PDF]   Peter Lind   3.637.395             0 FP DTU
FTP 274-07-0072 [Streget over i PDF] Annette Kjær Ersbøll     4.378.786             0 FP KU
FTP 274-07-0093 [Streget over i PDF] Karen Skriver   4.280.310             0 FP KU
FTP 274-07-0098 [Streget over i PDF]   Lars Lading   4.202.350             0 FP  Århus Univer-sitet
FTP 274-07-0136 Spectrum sharing for Next Generation Mobile Communication Networks   Torben Larsen   5.995.249  5.700.000 FP Aalborg Univer-sitet
FTP 274-07-0148 Development og yeast-based system for component-resolved diagnostics and treatment of wasp venom allergies   Ib Sønder-gaard og Anja Boisen   2.258.400 2.258.400 Post doc Bio-
Centrum-DTU
FTP 274-07-0160 Anskaffelse af apparatur i forb. m. "Tag based sequencing – transcriptome analysis beyond microarrays"   Jens Stougaard Jensen   3.480.852 3.480.852 Apparatur Aalborg Univer-sitet
FTP 274-07-0056 [Streget over i PDF]   Ib Sønder-gaard og Anja Boisen   4.275.482               0 FP Bio-
Centrum-DTU
FTP 274-07-0059 [Streget over i PDF]   Marcel Somers   5.487.145               0 FP DTU
Efterår 2007
FTP 274-07-0173 Unravelling plant regulatory networks: NAC transcription factors in senescence and disease resistance Preben Bach Holm 14.963.448  14.963.448 Større FP Århus Univer-sitet
FTP 274-07-0344 The influence of stress on growth- and transformation kinetics of interstitial alloys   Marcel Somers   2.684.318 2.924.318 Post doc DTU
FTP 274-07-0375 [Streget over i PDF]   Inge S Foms-gaard   1.150.880             0 Post doc Århus Univer-sitet
FTP 274-07-0385 Reconstructing transcription regulatory networks of plants defensive strategies using gene expression microarrays and ChlP-on-chip analysis   Karen Skriver   1.400.431 1.400.431 Post doc KU
FTP 274-07-0459 Nanophotonic Single-Photon Sources for Quantum Information Technology   Jesper Mørk   5.721.600 5.721.600 FP  COM-
DTU
FTP 274-07-0463 [Streget over i PDF]   Jesper Mørk   3.978.400             0 FP Ørsted-DTU
FTP 274-07-0492 Grain boundary engineering of functional thin films   Marcel Somers   4.125.109 3.850.000 FP DTU
FTP 274-07-0513 Microbial exo-interactomics and its relevance for biotechnological use of secondary metabolites hydrophobins and extracellular enzymes   Ib Sønder-gaard og Anja Boisen   4.332.232 4.000.000 FP Bio-
Centrum-DTU
FTP 274-07-0517 [Streget over i PDF]   Jesper Mørk  5.880.289              0 FP COM-
DTU
FTP 274-07-0529 Chemoselective coupling of bacterial lipopolysaccharides for multiplex flow cytometry   Peter Lind  2.768.380 2.768.380 FP DTU
FTP 274-07-0530 [Streget over i PDF]   Anja Boisen  2.011.200             0 Post doc MIC-
DTU
FTP 274-07-0556 [Streget over i PDF] Preben Bach Holm    2.290.282             0 FP Århus Univer-sitet

Rådsmedlemmers direkte involvering i ansøgninger til Det Frie Forskningsråd i 2007

Startansøgninger er ikke medtaget

Tabel: Rådsmedlemmers direkte involvering i ansøgninger til Det Frie Forskningsråd i 2007
Forsk-nings-rådSagsnr.TitelAnsøgerAnsøgt beløb kr.Bevilget beløbStøtte-
form
Insti-
tution
FSS 271-07-0614 [Streget over i PDF] Anne Tybjærg Hansen 4.151.060             0 Forsk-
nings-
projekt
Rigs-hospitalet
FSS 271-07-0244 [Streget over i PDF] Bente Finsen 1.761.891             0 Forsk-
nings-
projekt
Syddansk Universitet
FSS 271-07-0634 Contribution of microglial interleukin-1 to neuroinflammation and neuropathology in Alzheimer's disease Bente Finsen 2.544.829  1.260.000 Forsk-
nings-
projekt
Syddansk Universitet
FSS 271-07-0281 Prevention of weight gain among normal weight, high risk, pre-school children – a randomized controlled interventions study Berit Heit-mann 8.365.900 1.546.500 Forsk-
nings-
projekt
Institut for Sygdoms-forebyggelse
FSS 271-07-0646 [Streget over i PDF] Berit Heit-mann 2.209.400             0 Forsk-
nings-
projekt
Institut for Sygdoms-forebyggelse
FSS 271-07-0272 Charac-
terization of GPRC6A – a promiscuous L-a-amino acid 7TM receptor with preference for basic amino acids
Hans Brauner-Osborne 3.019.274 1.440.000 Forsk-
nings-
projekt
Københavns Universitet
FSS 271-07-0341 [Streget over i PDF] Jørgen Lous 2.916.000             0 Forsk-
nings-
projekt
Syddansk Universitet
FSS 271-07-0266 Functional epistasis between genes conferring risk to or protection against multiple sclerosis Lars Fugger 3.600.000 3.000.000 Forsk-nings-projekt Aarhus Universitets-hospital
FSS 271-07-0324 Genes, Environment and Preterm Delivery Mads Melbye 1.568.640 1.200.000 Forsk-nings-projekt Statens Seruminstitut
FSS 271-07-0234 The OPUS-trial: A randomised multicentre trial of integrated versus standard treatment for patients with a first episode of psychotic illness – ten-years follow-up Merete Norden-toft 4.177.612 1.546.500 Forsk-nings-projekt Bispebjerg Hospital
FSS 271-07-0251 [Streget over i PDF] Merete Norden-toft 2.977.687             0 Forsk-nings-projekt Bispebjerg Hospital
FSS 271-07-0288 Charac-
terization of y1 herpesvirus-encoded and – regulated 7TM receptors – Novel putative targets for the treatment of EBV-related diseases
Mette Rosen-kilde 2.520.000  1.440.000 Forsk-nings-projekt Københavns Universitet
FSS 271-07-0627 Sacral nerve stimulation (SNS) for severe constipation and irritable bowel syndrom (IBS) Prospective doubled blinded placebo controlled Søren Laurberg 3.168.000 1.800.000 Forsk-nings-projekt Århus Universitets-hospital
FKK 273-07-0391 [Streget over i PDF] Peder Kaj Pedersen 1.067.000              0 Senior-forsk-nings-projekt Aalborg Universitet
FNU 272-07-0448 [Streget over i PDF] Hans Brix  1.620.225              0 Ramme-ansøgning Aarhus Universitet
FNU 272-07-063[?] [Streget over i PDF] Marit Solveig Seiden-krantz  3.492.289              0 Stor ramme-ansøgning Aarhus Universitet
FTP 274-06-0283 [Streget over i PDF] Anja Boisen 13.500.000              0 Større forsk-nings-projekt  MIC-DTU
FTP 274-07-0072 [Streget over i PDF] Annette Kjær Ersbøll  4.378.786              0 Forsk-nings-projekt KU
FTP 274-07-0173 Unravelling plant regulatory networks NAC transcription factors in senescence and disease resistance Preben Bach Holm 14.963.448 14.963.448 Større forsk-nings-projekt Århus Universitet
FTP 274-07-0556 [Streget over i PDF] Preben Bach Holm  2.290.282               0 Forsk-nings-projekt Århus Universitet

Kolofon til ovenstående:
16. januar 2009

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Sagsbehandler
Ulla Høeberg Hansen
Telefon 3544 6332
Telefax 35446201
E-post uhh@fi.dk
Sagsnr. 09-048529
Dok nr. 798201

Ministeriet for Videnskab
Teknologi og udvikling

Sagsbehandler
Lasse Holm Grønning
Telefon 3395 1224
Telefax 33325013
E-post lhg@vtu,dk
Sagsnr. 09-048828
Dok nr. 805520


Bindende retningslinjer vedrørende inhabilitet for Det Frie Forskningsråds og Det Strategiske Forskningsråds udøvelse af fondsfunktionen

I medfør af § 25, stk. 4, i lov nr. 405 af 28. maj 2003 om forskningsrådgivning m.v. med senere ændringer, samt i medfør af § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 274 af 20. april 2004 om fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Koordinationsudvalget, har Koordinationsudvalget på sit møde den 7. juni 2007 drøftet og i efterfølgende skriftlig procedure fastsat nedenstående bindende retningslinjer for habilitet for Det Frie Forskningsråds og Det Strategiske Forskningsråds udøvelse affondsfunktionen efter lovens §§ 7 og17.

Retningslinjerne er fastsat på baggrund af afsnittene vedrørende inhabilitet i betænkning om forskningsrådenes sagsbehandling m.m. (betænkning nr. 1317, 1996).

Retningslinjerne erstatter Koordinationsudvalgets tidligere fastsatte retningslinjer af 14. september 2004 vedrørende inhabilitet for Det Frie Forskningsråds og Det Strategiske Forskningsråds udøvelse af fondsfunktionen.

Retningslinjer vedrørende inhabilitet

For rådenes afgørelser gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet. For rådenes øvrige virksomhed i forbindelse med fondsfunktionen gælder tilsvarende habilitetskrav på et uskrevet grundlag. Koordinationsudvalget har herudover fastsat, at der normalt foreligger inhabilitet i nogle tilfælde, hvor forvaltningsloven og uskrevne regler ikke med sikkerhed kan siges at medføre inhabilitet, men hvor der er vægtige grunde til at antage, at der foreligger inhabilitet, eller hvor der er behov for at præcisere gældende regler om inhabilitet.

Nedenstående retningslinjer gælder for såvel medlemmer af råd og programkomiteer og udvalg i tilknytning de nævnte, som for personer, der er udpeget til at deltage i behandlingen af en sag. I det efterfølgende betegnes den, der er omfattet af nævnte personkreds, som "vedkommende" eller "vedkommende person".

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal forlade mødelokalet under sagens behandling og må ikke yde nogen rådgivning i sagen til dem, der skal deltage i sagens behandling eller i en del af sagens behandling.

For sekretariatsmedarbejderes vedkommende gælder tilsvarende habilitetskrav. En inhabil sekretariatsmedarbejder må kun deltage i processer, der ikke på nogen måde kan øve indflydelse på sagens udfald.

De nedenfor anførte habilitetskrav kan i ganske særlige tilfælde modificeres i henhold til forvaltningslovens § 4. Det skal dog understreges, at § 4 udgør en forholdsvis snæver undtagelse. Forvaltningslovens §§ 3 og 4 er citeret til sidst i dette dokument.

Et nært familiemæssigt tilknytningsforhold til en person, der selv ville være inhabil efter nedenstående regler, medfører inhabilitet. Ved nær familie forstås: Forældre, børn, ægtefælle, svigerinder, svogre, søskendebørn, svigerforældre og svigerbørn. Andre familiemedlemmer betragtes som nær familie, hvis medlemmet jævnligt omgås vedkommende. Fast samlivsforhold sidestilles med ægteskab.

Inhabilitet foreligger i henhold til forvaltningslovens § 3, stk. 1, hvis

1.Vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
2.Vedkommende persons ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
3.Vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
4.Sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
5.Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommende persons upartiskhed.

Koordinationsudvalget har herudover fastsat følgende stramninger og præciseringer:

 Der foreligger inhabilitet i følgende tilfælde:

6.Vedkommende er ansat ved en offentlig institution, et fakultet, en faglig enhed eller et institut m.v., ansættelsesstedet er ansøger, og sagen har meget væsentlig betydning for ansættelsesstedet.

7.Vedkommende er leder eller medlem af et ledende organ ved en offentlig institution, et fakultet, en faglig enhed, en ph.d.-skole, et institut m.v., og den pågældende offentlige institution m.v. er ansøger.

 

Eksempler vedrørende universiteter:

En rektor er inhabil, hvis et fakultet, en faglig enhed, en ph.d.-skole eller et institut m.v. ved det pågældende universitet er ansøger. Derimod er medlemmer af et akademisk råd, dekanen, direktøren for den faglige enhed, sektorchefen, ph.d.skolelederen og institutlederen ikke inhabile, fordi universitetet som sådan ansøger, medmindre sagen har meget væsentlig betydning, jf. pkt. 6 ovenfor.

Et medlem af det ledende organ ved et center el.lign. er inhabil, uanset om pågældende er indsat for at repræsentere rådet.

Vedkommende er inhabil i tilfælde, hvor vedkommende er medlem af universitetsbestyrelsen, og ansøger er universitetet selv, et fakultet, en faglig enhed, en ph.d.-skole eller et institut på universitetet.

Derudover vil der foreligge inhabilitet i tilfælde, hvor vedkommende er medlem af universitetets repræsentantskab, og ansøger er universitetet selv, dvs. ansøgningen er indsendt ved rektor. Der foreligger ikke inhabilitet ved ansøgninger fra fakulteter, faglige enheder, institutter eller ansatte, idet afstanden til de nævnte er så stor, at repræsentantskabets typisk svage loyalitetsfølelse over for universitetet ikke kan begrunde inhabilitet.

8.Vedkommende er leder af en offentlig institution, et fakultet, en faglig enhed, en ph.d.-skole eller et institut m.v., hvor ansøger er ansat. Eksempel: Inhabilitet foreligger kun, hvis ansøger er vedkommendes "underordnede".

9.Vedkommende er medlem af et ledende organ ved en offentlig institution, et fakultet, en faglig enhed, en ph.d.-skole, et institut m.v., og en ansat er ansøger, og ansøgningen har meget væsentlig betydning for ansættelsesstedet.

Eksempler vedrørende universiteter:

En vedkommende person, der er medlem af universitetsbestyrelsen vil være inhabil, hvis ansøgningen er fra en ansat på universitetet, og ansøgningen har meget væsentlig betydning for universitetet. Hvis en ansøgning fra en ansat på universitet ikke har meget væsentlig betydning for universitetet, foreligger der ikke inhabilitet, idet vedkommende ikke qua sit medlemskab af bestyrelsen har personaleledende funktioner.

Vedkommende, der er medlem af et akademisk råd vil være inhabil, når ansøgeren er en ansat på det pågældende fakultetet eller den faglige enhed, og ansøgningen har meget væsentlig betydning for fakultetet eller den faglige enhed. Hvis en ansøgning fra en ansat på fakultetet eller den faglige enhed ikke har meget væsentlig betydning for fakultetet eller den faglige enhed, foreligger der ikke inhabilitet, idet vedkommende ikke qua sit medlemskab af et akademisk råd har personaleledende funktioner.

10.Vedkommende er ansat på en offentlig institution, et fakultet, en faglig enhed eller et institut m.v., hvor ansøger er leder. Eksempel: Inhabilitet foreligger, hvis vedkommendes rektor, dekan, direktør, sektorchef eller institutIeder er ansøger, men ikke hvis ansøger er almindeligt medlem af et ledende organ.

11.Vedkommende er ansat (men ikke leder) ved samme offentlige institution, fakultet, faglige enhed eller institut m.v. som ansøger (der ikke er leder af institutionen m.v.), og sagen har meget væsentlig betydning for vedkommende persons ansættelsessted eller for vedkommende selv eller en forskergruppe, som vedkommende er eller indtil for nylig har været deltager i.

12.Vedkommende er eller har indtil for nylig været deltager i en forskergruppe, hvor forskergruppen eller en deltager i forskergruppen er ansøger. Dette gælder dog kun, hvis der er tale om fortsættelse af et projekt, som vedkommende har deltaget i.

13.Vedkommende person for tiden er vejleder for eller har påtaget sig fremover at være vejleder for eller indtil for nylig har været vejleder for, eller står som anbefaler for ansøger.

14.Vedkommende er ansat, leder eller bestyrelsesmedlem m.v. ved en privat enhed, hvor ansøger er ansat, leder eller bestyrelsesmedlem m.v. Dette gælder dog kun, hvis ansøgningen er af betydning for den private enhed.
Eksempel: Hvis der ansøges om støtte til et projekt, som ansøgeren vil udføre efter at have fratrådt sin stilling i den private enhed, foreligger der ikke inhabilitet.

KUF har endvidere fastsat følgende regel om inhabilitet ved nærliggende konkurrence mellem ansøgninger:

15. Den, der er inhabil i forhold til en ansøgning, er også inhabil i forhold til andre ansøgninger, når situationen er den, at 10 ansøgere eller derunder konkurrerer. Den, der er inhabil i forhold til en af de 10 ansøgere, vil derfor være afskåret fra at medvirke ved behandlingen af alle 10 ansøgninger. Hvis den ansøgning, vedkommendes inhabilitet er knyttet til, afgøres endeligt og dermed udgår af behandlingen, kan den pågældende deltage i behandlingen af de resterende ansøgninger.

Oplysningspligt: Vedkommende person har pligt til at oplyse rådet eller sekretariatet herom, hvis man er bekendt med, at der for ens eget vedkommende er forhold, som kan medføre inhabilitet. Oplysningen gives så vidt muligt til sekretariatet, inden det aktuelle møde afholdes.

Ved behandling af generelle sager skal vedkommende, der uden at være inhabil men kan have en særlig interesse i sagen eller er knyttet til andre med en mulig interesse i sagen, oplyse rådet, programkomiteen eller udvalget herom.

Stillingtagen til eventuel inhabilitet: Rådets, programkomiteens eller udvalgets stillingtagen til et spørgsmål om inhabilitet skal fremgå af referatet af det pågældende forums møde. Vedkommende må ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om sin inhabilitet og skal forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om spørgsmålet.

Uddrag af forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985 med senere ændringer)

§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

  1. vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
  2. vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
  3. vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
  4. sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
  5. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eIler i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

§ 4. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke, hvis det ville være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkelighed at lade en anden træde i den pågældendes sted under sagens behandling.

Stk 2. For medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gælder bestemmelserne i § 3, selvom en stedfortræder ikke kan indkaldes. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis myndigheden ville miste sin beslutningsdygtighed eller det af hensyn til myndighedens sammensætning ville give anledning til væsentlig betænkelighed, dersom medlemmet ikke kunne deltage i sagens behandling, og behandlingen ikke kan udsættes uden væsentlig skade for offentlige eller private interesser.

Stk. 3. Ved kollegiale forvaltningsmyndigheders valg af medlemmer til hverv kan et medlem uanset bestemmelserne i § 3 deltage, selvom medlemmet er bragt i forslag. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke for regionsråds eller kommunalbestyrelsers beslutninger om vederlag m. v. til medlemmer.

Kolofon til ovenstående:
15. juni 2007

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen
Bredgade 40
1260 København K
Telefon 3544 6200
Telefax 3544 6201
E-post fist@flst.dk
Netsted www.fist.dk
CVR-nr. 19918440

Annette D. N. Rasmussen
Telefon 35446279
E-post anr@fist.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. februar 2013