Gå til indhold

Kommissorium for Forum for læreruddannelsen

Forum for læreruddannelsen skal danne ramme om et langsigtet og fagligt samarbejde med det formål at følge og understøtte læreruddannelsens udvikling og at sikre de bedste forudsætninger for en vellykket ny læreruddannelse.

Forum for læreruddannelsen skal danne ramme om et langsigtet og fagligt samarbejde med det formål at følge og understøtte læreruddannelsens udvikling og at sikre de bedste forudsætninger for en vellykket ny læreruddannelse. Forummet skal fungere som et mødested, hvor læreruddannelsens primære interessenter kan drøfte uddannelsens elementer, deres samspil og opfyldelsen af ambitionerne i den nye læreruddannelse. Samtidig skal forummet følge op på samarbejdet mellem læreruddannelsens primære interessenter i den tidligere udviklingsgruppe og den tidligere dialoggruppe samt fastholde og forpligte de deltagende parter på en fælles retning og ambition om en fagligt stærkere og mere praksisnær læreruddannelse.

Forummets arbejde tager udgangspunkt i den politiske aftale om en ny og bedre læreruddannelse fra september 2022, som efterfølgende er blevet omsat til en ny bekendtgørelse for læreruddannelsen. Det indgår således både i den politiske aftale og i bekendtgørelsen, at der skal etableres et nyt forum for læreruddannelsens primære interessenter, som skal følge og understøtte læreruddannelsens udvikling, jf. pkt. 67-69 i den politiske aftale og § 25 i bekendtgørelsen.

Forummets opgaver

Forummets arbejde vil overordnet bestå af følgende tre opgaver:

 1. Følge og understøtte læreruddannelsens udvikling.
 2. Kommentere ændringer i fællesdelen af studieordningen for læreruddannelsen.
 3. Udtale sig om læreruddannelsens status og udviklingsbehov.

De tre hovedopgaver udfoldes nedenfor.

1. Følge og understøtte læreruddannelsens udvikling

Forummet skal følge den løbende udvikling i sammenhængen mellem læreruddannelsen og folkeskolen samt de frie grundskoler, aktuelle udfordringer samt udviklingen i udvalgte nøgletal og andre mere kvalitative data om læreruddannelsen, f.eks. om timetal og feedback. Forummet skal på baggrund heraf drøfte, hvordan læreruddannelsens udvikling bedst kan understøttes på kort og lang sigt. Drøftelserne kan blandt andet tage udgangspunkt i: 

 • Udvalgte nøgletal for læreruddannelsen (søgning, tilgang, frafald, ledighed, beskæftigelse mv.).
 • Den konkrete målopfyldelse i forhold til timetallet (planlagte undervisnings- og vejledningstimer).
 • Udbuddet af og det faglige niveau i undervisningsfagene samt dimensioneringen af fagene.
 • Den udstrakte og integrerede praktik.
 • Samarbejdet mellem læreruddannelsen/professionshøjskoler og praktikskoler/kommuner.
 • Arbejdet med den brede ambition om at udvikle egentlige uddannelsesskoler.
 • Uddannelse af praktikvejledere.
 • Lærerdimittendernes videreuddannelsesmuligheder.

2. Kommentere ændringer i fællesdelen af studieordningen for læreruddannelsen

Ifølge § 21, stk. 2 i bekendtgørelsen for læreruddannelsen skal forummet høres i forbindelse med væsentlige ændringer af fællesdelen af studieordningen, som udarbejdes af professionshøjskolerne i fællesskab. Ud over prøvestrukturen og prøveformerne fastsætter fællesdelen fremover også betingelser og procedurer for godkendelse af praktikforløb, regler om professionsprøven på 4. studieår mv.

3. Udtale sig om læreruddannelsens status og udviklingsbehov

Efter hvert møde udarbejdes et kort referat, der opsummerer forummets drøftelser, herunder eventuelle påpegede opfølgningsbehov. Det af parterne godkendte referat og relevant datamateriale tilgår efterfølgende ordførerne fra aftalepartierne, som på denne måde orienteres løbende om forummets drøftelser, herunder udviklingen i de centrale nøgletal.

For at understøtte en bedre sammenhæng mellem læreruddannelsen og folkeskolen kan forummet i sit arbejde desuden bidrage til samarbejdet i ”Sammen om skolen”.

Forummets organisering

Forummet sammensættes af følgende organisationer:

 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Kommunernes Landsforening
 • Danmarks Lærerforening
 • Lærerstuderendes Landskreds
 • Danske Professionshøjskoler (herunder Læreruddannelsens Ledernetværk)
 • DM (tidligere Dansk Magisterforening)
 • Censorformandskabet for læreruddannelsen
 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Skolelederforeningen
 • Børne- og Kulturchefforeningen
 • Danske Skoleelever
 • Danske Universiteter
 • Dansk Friskoleforening
 • Frie Skolers Lærerforening
 • Danmarks Private Skoler

Forummet forankres i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS). Ud over at varetage ledelsen af møderne vil UFS have ansvar for at udarbejde referat efter hvert møde. UFS inddrager fire centrale organisationer (Danske Professionshøjskoler, Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening og Lærerstuderendes Landskreds) i forberedelsen af møderne samt i efterbehandlingen og opfølgningen på møderne i forummet. Alle deltagere i forummet kan foreslå punkter til mødernes dagsorden.

Forummets mødefrekvens

Forum for læreruddannelsen skal samles mindst én gang om året eller oftere efter behov. I opstartsfasen vil der blive indkaldt til flere møder årligt.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juni 2023