Gå til indhold

Indkaldelse af forslag til to menige bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Frie Forskningsfond pr. 1. januar 2025

21. marts 2024
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalder hermed forslag til to menige medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse. Der er frist torsdag den 16. maj 2024 kl. 16.00.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalder hermed forslag til to menige medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse.

Der vil ved udgangen af året være to ledige pladser i Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse efter professor Lone Gram, der udtræder efter seks år i bestyrelsen, og professor Hanne Birgit Schiøtt, der udtræder med udgangen af april 2024 efter fem og et halvt år i fonden for at tiltræde en stilling som dekan ved Faculty of Natural Sciences på Aarhus Universitet.

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har en fondsfunktion og en rådgivnings-funktion. Fonden har til opgave at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at yde tilskud til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udmønte midler til tematisk forskning. Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse, fem faglige forskningsråd og et varierende antal tematiske ad hoc-udvalg. De fem faglige forskningsråd er:

  • DFF | Kultur og Kommunikation
  • DFF | Natur og Univers
  • DFF | Samfund og Erhverv
  • DFF | Sundhed og Sygdom
  • DFF | Teknologi og Produktion

Ved udmøntning af midler til tematisk forskning, dvs. forskning inden for et specifikt tema, som er politisk prioriteret og tildelt særskilt bevilling på finansloven, kan bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg. I 2024 vil bestyrelsen nedsætte seks ad hoc-udvalg til dækning af følgende politisk aftalte områder: Fri grøn forskning, Arktisk forskning – Klimaforandringer og bæredygtige arktiske samfund, Styrket klinisk og uafhængig forskning, Bedre rammer for forskning i psykiatrien, Ældreforskning, Forskning i ensomhed, Forskning i udsatte børn og unge og mistrivsel, Læring og trivsel i grundskolen og Stærkere forskningsmiljøer for erhvervsuddannelserne og arbejdspædagogik og praksislæring.

Bestyrelsen

Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse består af formand, næstformand og syv medlemmer. Medlemmerne udpeges for en periode på indtil fire år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem har været udpeget i samlet seks år.

Bestyrelsen skal sikre, at bevillinger til forskningsformål tildeles efter retningslinjer, der er bindende for alle faglige forskningsråd, herunder at den faglige bedømmelse af ansøgninger varetages under relevant inddragelse af eksterne bedømmere. Hertil har bestyrelsen ansvaret for, at rådets virksomhed udøves i koordination med det øvrige forskningsrådssystem. Bestyrelsen er øverste ansvarlige for Danmarks Frie Forskningsfonds rådgivningsfunktion.

Bestyrelsen fastlægger fondens strategi for en treårig periode. Fonden kan indgå i internationale samarbejder. Bestyrelsen fastlægger rammer og retning for fondens internationale engagement.

Bestyrelsesmøderne foregår sædvanligvis på dansk.

Bestyrelsen holder årligt syv ordinære bestyrelsesmøder og et strategiseminar. Derudover medvirker bestyrelsesmedlemmerne i andre af fondens arrangementer og i aktiviteter på vegne af fonden.

Bestyrelsesmøderne foregår primært i Odense, hvor sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond er lokaliseret.

De faglige forskningsråd

Hvert faglige forskningsråd består af 12-18 medlemmer. Medlemmerne udpeges for en periode på indtil fire år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem har været udpeget i samlet seks år.

Rådene afholder ordinære møder i Danmark ca. fire gange om året og har derudover løbende skriftlig procedure for rådgivningssager, hvor det er nødvendigt. Hvert råd behandler årligt i gennemsnit 300-500 ansøgninger.

Tematiske ad hoc-udvalg

De tematiske ad hoc-udvalg har mellem 9 og 20 medlemmer, som beskikkes for et halvt år.

Krav til kandidater

Alle medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse, faglige forskningsråd og ad hoc-udvalg skal være anerkendte forskere, dvs. personer der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning gerne med erfaring fra erhvervslivet.

Bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, kan ikke samtidig sidde i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond, bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, udvalg under Danmarks Frie Forskningsfond eller udvalg under Danmarks Innovationsfond.

Ligestilling

Uddannelses- og forskningsministerens udpegning af medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse er omfattet af bestemmelserne om offentlige udvalg, kommissioner og lignende i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen anmoder om, at der indsendes forslag af både kvinder og mænd til bestyrelsen.

Indsendelse af forslag

Forslag sendes elektronisk sammen med kandidatens CV og publikationsliste (i én pdf-fil navngivet med kandidatens fulde navn; se nedenfor), en samtykkeerklæring fra kandidaten om behandling af personoplysninger (en pdf-fil navngivet med kandidatens fulde navn; se nedenfor) og en motivation for kandidaten (en pdf-fil navngivet med kandidatens fulde navn; se nedenfor).

Derudover skal følgende informationer være klar, inden forslag kan sendes ind elektronisk: Kandidatens fulde navn, som det fremgår af CV’et (korrekt angivet med æ, ø og å), fødselsår, universitetsgrad, e-mailadresse, stilling, titulering (spørg kandidaten, hvordan vedkommende vil tituleres), ansættelsessted og fagområde.

Alle kandidater skal være adspurgt, inden forslag indsendes.

CV og publikationsliste

CV og publikationsliste skal være på dansk eller engelsk.

CV’et (maks. to sider) skal indeholde den foreslåede persons nøjagtige institutionsadresse eller -adresser, hvis ansat mere end ét sted (på dansk for danske institutioner evt. i parentes efter det engelske navn i et engelsksproget CV) og oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, hædersbevisninger, akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder, projektledelse og vejledning. CV’et må ikke indeholde fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nummer), og orlovsperioder undtaget barsels- og adoptionsorlov angives uden yderligere specificering.

Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til publikationer fra de seneste fem år og gerne opdelt på peer-reviewed og øvrige videnskabelige indlæg samt angivelse af det fulde antal publikationer.

Pdf-filen med CV og publikationsliste navngives med kandidatens fulde navn, XXX, således at navnet bliver ’CV-XXX’.pdf’.

Samtykkeerklæring fra kandidaten om behandling af personoplysninger

Formularen Samtykkeerklæring for kandidater foreslået til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd (Filnavn: DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger) underskrives af kandidaten, dateres og skannes. Pdf-filen navngives med kandidatens fulde navn, XXX, således at navnet bliver ’Samtykke-XXX’.pdf’.

Kandidater uden samtykkeerklæring til behandling af kandidatens personoplysninger vil ikke komme i betragtning.

Motivering for kandidaten

Der skal sendes en motivering med til forslaget til en kandidat. Pdf-filen med motiveringen navngives ’M-XXX.pdf’

Forslagene skal være Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i hænde senest torsdag 16. maj 2024 kl. 16.00.

Videre proces

De indkomne forslag til posten som bestyrelsesmedlem vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren, som udpeger bestyrelsesmedlemmer til fonden. Når ministeren har foretaget udpegning, får de udpegede besked om det fra ministeriet. Herefter vil de udpegede blive kontaktet af sekretariat for Danmarks Frie Forskningsfond med henblik på indtrædelse i fonden. Det første bestyrelsesmøde i 2025 forventes at blive afholdt primo februar.

Behandling af personoplysninger

Yderligere oplysninger

Evt. spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til fuldmægtig Vibeke Kalsbeek (+45 7231 8335, vka@ufm.dk).

Generelle spørgsmål vedr. Danmarks Frie Forskningsfond kan rettes til kontorchef Jesper Risom (+45 7231 9122, DFF_forvaltning@ufm.dk)

Handlinger tilknyttet webside