Gå til indhold

Afgørelse i genoptaget sag om videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har i dag truffet afgørelse i en sag, hvor der i en tidligere afgørelse fra den 18. december 2013 blev konstateret videnskabelig uredelighed i 6 artikler inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

Klageren havde påstået, at 12 artikler, som den indklagede forsker havde medvirket til at skrive, var videnskabeligt uredelige.  På baggrund af henvendelser fra medforfattere til nogle af de 12 artikler, hvorved der kom nye oplysninger i sagen, og på baggrund af den indklagedes anmodning om genoptagelse, har UVVU vurderet sagen på ny.

Afgørelsen, der er truffet af et enigt udvalg indebærer, at den indklagede forsker fortsat får kritik for 4 af artiklerne, og at 2 artikler ikke længere anses for videnskabeligt uredelige.

De nye oplysninger, som førte til genoptagelsen, har således gjort det klart, at der i to artikler, hvor samme forsøgspersoner anvendes, uden at læseren oplyses herom, ikke har fundet en uoplyst selektion af forsøgspersoner sted, som UVVU ellers fandt i afgørelsen af 18. december 2013. Der er også fremkommet oplysninger, der har ført til, at UVVU ikke i den konkrete sag finder det videnskabeligt uredeligt, at visse målinger inden for samme artikel kun udføres på en undergruppe af den samlede forsøgspopulation uden nærmere redegørelse og forklaring herpå over for læseren.

UVVU’s konklusioner

Sagen vedrører en anmeldelse om videnskabelig uredelighed i 12 videnskabelige artikler.

UVVU finder, at der i 4 af de 12 artikler er begået videnskabelig uredelighed af den indklagede forsker. Hovedkonklusionerne er:

  1. At Indklagede i artikel 4 og 5 forsætligt har begået et alvorligt brud på god videnskabelig praksis i lighed med uoplyst forvredet fortolkning af egne resultater, jf. UVVU-bekendtgørelsen § 2, nr. 4, ved ikke at oplyse om, at biopsimaterialet stammer fra de samme forsøgspersoner, som indgår i artikel 1 og i en anden artikel med Indklagede som forfatter. Læseren forholdes i disse konkrete tilfælde viden om, at resultater baseret på samme forsøgspersoner anvendes til at understøtte konklusionerne i artikel 4 og 5. Se nærmere afsnit 7.16.1 og 7.16.2 i afgørelsen.
  2. At Indklagede i artikel 3 og 5 forsætligt har begået et alvorligt brud på god videnskabelig praksis i lighed med uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater, jf. UVVU-bekendtgørelsen § 2, nr. 2, ved ikke at oplyse om, at biopsimaterialet stammer fra tidligere studier med flere forsøgspersoner end det antal, der indgår i artikel 3 og 5. Læseren forholdes herved viden om, at der er foretaget en selektion af forsøgspersoner. Se nærmere afsnit 7.16.1. og 7.16.2 i afgørelsen.
  3. At Indklagede i artikel 12 ved grov uagtsomhed har begået et alvorligt brud på god videnskabelig praksis i lighed med uoplyst konstruktion af data, jf. UVVU-bekendtgørelsen § 2, nr. 1, ved ikke at oplyse om, at 8 forsøgspersoner stammer fra et tidligere studie (anvendt i artikel 8), og således har udført en anden forsøgsprotokol end den, der beskrives i artikel 12’s metodeafsnit. Se nærmere afsnit 7.16.4 i afgørelsen.
  4. At Indklagede i artikel 4 ved grov uagtsomhed har begået et alvorligt brud på god videnskabelig praksis i lighed med uoplyst konstruktion af data, jf. UVVU-bekendtgørelsen § 2, nr. 1, ved at undlade at reagere på den tydelige billedmanipulation i artiklen. Se nærmere afsnit 7.17.3 i afgørelsen.

Hvordan er sagen behandlet?

UVVU's afgørelser er kompliceret stof. Derfor følger en kort redegørelse for væsentlige emner til forståelse af UVVU’s virksomhed:

1. UVVU’s mandat

UVVU’s opgave er at behandle klager om videnskabelig uredelighed med det sigte at styrke dansk forsknings troværdighed. Hovedbegrebet er fastlagt ved lov om forskningsrådgivning m.v.:

”Videnskabelig uredelighed: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater.”

I sager, hvor UVVU konstaterer, at der foreligger videnskabelig uredelighed, afgiver udvalgene en udtalelse, dvs. en afgørelse, hvori der udtrykkes kritik. UVVU kan samtidig bl.a. henstille, at det pågældende videnskabelige arbejde, typisk en videnskabelig artikel, trækkes tilbage fra forlaget. UVVU har ikke mere alvorlige sanktionsmuligheder, dvs. UVVU kan ikke pålægge de involverede parter at foretage bestemte handlinger.

UVVU kan ikke behandle sager, der vedrører videnskabelige teoriers holdbarhed eller sandhed eller sager, der vedrører forskningskvaliteten af et videnskabeligt produkt. Dvs. UVVU forholder sig ikke til de forskningsmæssige konklusioner og resultater. UVVU forholder sig heller ikke til, om forskningen er god eller dårlig.

2. Hvad er et ”alvorligt brud på god videnskabelig praksis”?

Loven henviser til den praksis, som anvendes inden for videnskaben. Praksis, som dermed ikke er et nedskrevet regelsæt, ændrer sig over tid, hvilket bl.a. har sammenhæng med, at forskningen til stadighed er i udvikling.

Det er de faglige medlemmer af udvalget, der er udpeget efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd, og som skal være anerkendte forskere, der har til opgave ud fra deres kendskab til praksis at bedømme, om der i den enkelte sag er sket et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, der efter loven skal have en lighed med forfalskning, fabrikering og plagiering. Der er dermed tale om et fagligt skøn, hvilket også kendes fra en lang række andre råd og nævn, der bedømmer om et fags standard er overholdt eller tilsidesat.

3. Tilregnelighed: Forsæt eller grov uagtsomhed

Det følger af lovens definition, at der er tale om videnskabelig uredelighed, når der foreligger et alvorligt brud på god videnskabelig praksis (i stil med forfalskning, fabrikering eller plagiering), og hvis et sådant alvorligt brud er begået enten forsætligt (bevidst) eller groft uagtsomt, dvs. under grov tilsidesættelse af den agtpågivenhed eller omhyggelighed, som normalt kan forventes i den konkrete situation. Hændelige eller undskyldelige fejl, herunder fejl begået med en mindre (simpel) grad af uagtsomhed, er således ikke omfattet af uredelighedsbegrebet.

Den forsætlige eller groft uagtsomme adfærd har været omfattet af uredelighedsbegrebet siden det første udvalg vedrørende videnskabelig uredelighed blev nedsat i 1992. Tilsvarende tilregnelighedsbegreber findes i udlandet. Desuden er det en fast del af dansk retstradition, at man ikke kun skal være ansvarlig for sin forsætlige (bevidste) adfærd, men (i det mindste) også for sin groft uagtsomme adfærd.

4. Medansvar

Forfattere af en videnskabelig artikel har ikke et objektivt ansvar for de øvrige forfatteres bidrag. Men det følger af god videnskabelig praksis, at alle forfattere af en videnskabelig artikel har et vist medansvar for artiklens samlede indhold, herunder medansvar for at have gennemlæst det færdige manuskript inden indsendelse til tidsskriftet.

Det er UVVU’s opfattelse, at den (eller de) ledende forfatter(e) (ofte betegnet seniorforfatter(e) eller sidsteforfatter(e)) af en videnskabelig artikel generelt har et særligt ansvar for artiklens samlede indhold, herunder et ansvar for at have læst det færdige manuskript grundigt igennem inden indsendelse til et tidsskrift.

Det afgøres under alle omstændigheder efter en helt konkret vurdering, om der i en sag om uredelighed er tale om medansvar. Der skal både foreligge et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, og den medansvarlige skal i den forbindelse have handlet forsætligt eller groft uagtsomt. UVVU baserer en sådan vurdering på de konkrete forhold i den enkelte sag, herunder den indklagedes kvalifikationer og andre relevante forhold, således at vurderingen relaterer sig til den indklagedes konkrete rolle og bidrag til de videnskabelige artikler.

5. Genoptagelse

UVVU’s afgørelser er endelige i den forstand, at der ikke er nogen anden administrativ myndighed, som behandler klager over UVVU’s afgørelser. UVVU har dog mulighed for at genoptage behandlingen af en allerede afgjort sag i tilfælde, hvor der fremkommer væsentlige nye oplysninger, som hvis de havde foreligget under sagens behandling, må antages at kunne have ført til et andet udfald.

UVVU modtog efter den første afgørelse i sagen nye oplysninger fra medforfattere til nogle af de anmeldte artikler, og den indklagede tilsluttede sig selv, at sagen på det grundlag blev genoptaget.

Afgørelsen i den genoptagne sag adskiller sig fra den tidligere afgørelse af 18. december 2013 væsentligst derved, at UVVU nu finder, at den indklagede alene har begået videnskabelig uredelighed i fire artikler mod tidligere seks artikler.

København, den 28. august 2014

Henrik Gunst Andersen
Formand for UVVU


For yderligere oplysninger, kontakt:

Styrelsen for Forskning og Innovation

Kontorchef Charlotte Elverdam, tlf. 72 31 82 20, e-mail: chel@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. august 2014