Gå til indhold

Forslag til "Fjern en regel"

Der er indkommet i alt 49 forslag. Nogle af forslagene er ens eller næsten ens

Forslag

 • "1,08-ordningen" bør fjernes. Ordningen betyder, at ansøgere, der søger ind på en videregående uddannelse inden for to år efter de afslutter deres adgangsgivende uddannelse, får ganget deres karaktergennemsnit (efter den nye karakterskala) med 1,08.
 • Ordningen med at indskrive Bonus-A på studentereksamensbeviset, der indebærer, at man kan få ganget sit eksamensgennemsnit med 1,03 eller 1,06, hvis man har et eller to fag på A-niveau, bør fjernes.
 • Det er en forudsætning for adgang til nogle af de humanistiske bacheloruddannelser, at man udover engelsk har et begyndersprog på A-niveau eller fortsættersprog på B-niveau. Dette krav bør fjernes.
 • Reglen om at studerende med tilvalg eller kombinationsfag skal opfylde de specifikke adgangskrav, bør fjernes, da kravet er unødvendigt og hindrende for de studerende.
 • Der bør være mulighed for at aflevere opgaver digitalt.
 • Reglerne om afskaffelse af gruppeprøver skal fjernes.
 • Hvis der afholdes forelæsning om eller mundtligt forsvar af en opgavebesvarelse, eller hvis prøven tager udgangspunkt i en opgavebesvarelse udarbejdet af flere studerende, må disse studerende ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. Denne regel bør fjernes.
 • Universitetet fastsætter efter eksamensbekendtgørelsen en frist for rettidig afmelding fra prøver. Denne regel om tidsfrist for afmelding bør fjernes.
 • Regler om reeksamen bør ophæves. Reeksamen bør ikke være muligt, da gevinsten herved ikke står mål med udgifterne.
 • Reglen om at man ved udmelding og genindskrivning i samme semester ikke kan deltage i eksamen, bør fjernes.
 • For at kunne leve op til de studerendes krav på en hurtig omprøve, kan universiteterne fastsætte en frist for aflevering af eksamensopgaver i december. Denne regel bør fjernes.
 • Kravet i studieordningen for kandidatuddannelsen for molekylær biomedicin om at fastlægge dato for aflevering af specialerapport bør fjernes.
 • Punkt 10 og 11 bør fjernes fra § 33 i eksamensbekendtgørelsen.
 • Ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen, kan kun optages på en bachelor- eller kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser. Denne regel bør fjernes.
 • Regler om snævre tidsbegrænsninger på praktikophold som følge af rigide tidsrammer for gennemførelse af uddannelsen bør ophæves.
 • Reglen om at bacheloruddannelsen består af et centralt fag i kombination med et tilvalg uden for det centrale fag begrænser bachelorstuderendes muligheder for at blive udvekslingsstuderende, og bør derfor ophæves.
 • Det er – medmindre universitetet konkret dispenserer herfra – ikke muligt for en studerende at være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen, eller at læse ud over uddannelsens normering. Denne regel bør fjernes.
 • Regler om placering af bachelorprojekt og kandidatspeciale, som er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelsen, gør uddannelserne ufleksible og forsinker mange studerende, og bør derfor ophæves.
 • Den interne regel på et universitet, der fastlægger, at man kun må overskride ECTS-pointrammen med 7 points, bør fjernes.
 • Reglen om at man ikke må starte på kandidatuddannelsen, før man har afsluttet sin bacheloruddannelse, bør fjernes.
 • Bachelorprojektet skal flyttes fra femte til fjerde semester. Reglen om bachelorprojektets placering på studiet bør derfor fjernes.
 • Det følger af adgangsbekendtgørelsens § 40, stk. 2, at studerende skal have bestået studieelementer svarende til et helt år, før der kan ske intern overflytning til en beslægtet uddannelse ved samme universitet. Denne regel bør fjernes.
 • Der skal være bedre muligheder for at forlænge tidsbegrænsede ansættelser.
 • Forskere bør ikke aflønnes efter hvor mange artikler de skriver, men efter hvor meget de får iværksat i virkeligheden.
 • Universiteterne skal have frihed til at fastsætte de institutlederlønninger, som de selv mener er nødvendige for at rekruttere og fastholde medarbejderne.
 • Overnatningsregler på RUC fjernes.
 • Reglen om at man skal være under 30 år for at aflevere en prisopgave på KU fjernes.
 • Scient.adm.-uddannelsen skal fjernes fra uddannelsesbekendtgørelsen – kun scient.pol.-uddannelsen bør blive tilbage.
 • Reglen om at man skal være tilknyttet en dansk uddannelsesinstitution for at få udlandsstipendium, skal fjernes.
 • Regler, der forhindrer, at flere uddannelser kan kunne føre til, at man kan blive advokat, bør fjernes.
 • Opsparingsmulighed af SU genindføres.
 • Krav om underskrift på lektorbedømmelsesskema fjernes.
 • Regler om deltagergebyr for deltidsuddannelse fører til længere studietid, og bør derfor ophæves.
 • Der må maksimalt gå fire år, efter at uddannelsen er afsluttet, inden en (nyuddannet) læge vælger speciale. Denne regel bør afskaffes.
 • Kravet om, at en censor på forhånd skal registres på censorkorpslister, bør fjernes.
 • Fjernelse af regler som regulerer deltagerprisen for deltidsuddannelser.
 • Fjernelse af regler om specifikke adgangskrav til tilvalg på bacheloruddannelser.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. februar 2013