Gå til indhold

Hvad betyder Brexit for dig?

Her kan du læse mere om, hvad Brexit betyder på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Storbritannien er trådt ud af EU den 31. januar 2020.

Den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemslande har indgået en udtrædelsesaftale, der fastsætter betingelserne og reglerne for Storbritanniens udtræden af EU.

Udtrædelsesaftalen fastsætter bl.a. rettigheder for britiske statsborgere, der opholder sig i en EU-medlemsstat inden udgangen af den overgangsperiode, som er fastsat i aftalen. Overgangsperioden udløb ved udgangen af 2020.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets område viderefører udtrædelsesaftalen alle eksisterende rettigheder for britiske statsborgere, der har taget ophold i Danmark inden udgangen af overgangsperioden og deres familiemedlemmer.

Optagelse på videregående uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding

Ansøgere, der søger optagelse på videregående uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding, dvs. erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og bacheloruddannelser, på baggrund af en adgangsgivende eksamen fra en EU/EØS-medlemsstat, får behandlet deres ansøgning i kvote 1 og kvote 2 på samme vilkår som ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen. Til brug for vurdering i kvote 1 får de omregnet deres karakterer fra gymnasiale eksaminer til den danske 7-trinsskala. Borgere med eksaminer fra EU/EØS-medlemsstater, der ikke kan omregnes, eller borgere med eksaminer fra tredjelande kan udelukkende søge optagelse via kvote 2. 

Adgangen til videregående uddannelse er ikke berørt af den udtrædelsesaftale, der er indgået mellem Storbritannien og EU om borgerrettigheder. Det betyder, at ansøgere til videregående uddannelse i Danmark med et eksamensbevis fra Storbritannien – uanset nationalitet - ikke længere kan søge om optagelse via kvote 1, men alene via kvote 2. Det er dog besluttet, at der etableres en overgangsordning til og med sommeroptagelsen 2023, således at ansøgere med gymnasiale eksamensbeviser fra Storbritannien i denne overgangsperiode kan vurderes i kvote 1 på baggrund af deres omregnede gennemsnit. Efter udløbet af overgangsordningen vil ansøgere med gymnasiale eksamensbeviser fra Storbritannien – uanset statsborgerskab – alene kunne søge om optagelse via kvote 2 på samme måde som ansøgere med eksamensbeviser fra øvrige tredjelande, f.eks. USA. 

Hvis du har eller forventer at få en adgangsgivende eksamen fra Storbritannien, og du har spørgsmål vedr. optagelse på en videregående uddannelse via Den Koordinerede Tilmelding, kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på kot@ufm.dk

Optagelse på top-up-uddannelser og kandidatuddannelser 

Hvis du ønsker at søge optagelse på en top-up-uddannelse, søger du optagelse på baggrund af en relevant erhvervsakademiuddannelse. Hvis du ønsker at søge optagelse på en kandidatuddannelse, søger du optagelse på baggrund af en relevant bacheloruddannelse. Hvis du har spørgsmål til optagelse på en top-up-uddannelse eller en kandidatuddannelse, skal du henvende dig til det uddannelsessted, hvor du ønsker at søge optagelse.

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Brexit har medført, at fra den 1. januar 2021 betragtes alle britiske statsborgere som tredjelandsborgere i relation til nye anerkendelser af deres lovregulerede erhverv i Danmark. Det betyder f.eks., at læger fra Storbritannien ikke længere har en EU-sikret ret til automatisk anerkendelse og ophold i Danmark, men skal søge om anerkendelse og ophold på samme vilkår som tredjelandsborgere.

Hvis du som britisk statsborger har fået anerkendt dine lovregulerede erhvervsmæssige kvalifikationer inden udgangen af overgangsperioden 31/12 2020, gælder anerkendelsen stadig fremadrettet.

Storbritanniens regler for danskeres anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer kan findes ved:

Hvis du har spørgsmål vedr. anerkendelse af erhvervsmæssige eller uddannelseskvalifikationer, kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på kontaktpunkt@ufm.dk.

Ret til uddannelsesstøtte, herunder udlandsstipendium, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte

Udtrædelsesaftalen betyder, at allerede herboende britiske statsborgere, som inden udgangen af 2020 udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, fortsat vil have samme ret til uddannelsesstøtte, herunder udlandsstipendium, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse i Danmark og udlandet. De bevarer dermed de samme rettigheder, som gælder for EU-borgere i henhold til EU-retten. Det samme gælder for deres familiemedlemmer samt for britiske grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer.

Dette gælder også for allerede herboende britiske statsborgere, der først påbegynder en støtteberettigende uddannelse efter udgangen af 2020, så længe de har taget ophold i Danmark efter EU-retten før udgangen af 2020 og fortsat har ret til ophold i medfør af udtrædelsesaftalen.

Betaling for uddannelse i Danmark

Udtrædelsesaftalen betyder, at allerede herboende britiske statsborgere, som inden udgangen af 2020 udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, fortsat vil have samme ret til statsfinansieret uddannelse i Danmark, som andre EU-borgere har i henhold til EU-retten. Det samme gælder for deres familiemedlemmer og britiske grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer.

Der vil kun blive opkrævet deltagerbetaling i det omfang, der opkræves deltagerbetaling fra andre EU-borgere.

Dette gælder også for allerede herboende britiske statsborgere, der først påbegynder en uddannelse efter udgangen af 2020, så længe de har taget ophold i Danmark efter EU-retten før udgangen af 2020 og fortsat har ret til ophold i medfør af udtrædelsesaftalen..

Britiske statsborgere i udlandet med dansk uddannelsesstøtte

Udtrædelsesaftalen betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der på udtrædelsestidspunktet allerede modtager SU, udlandsstipendium m.v. til uddannelse i udlandet, fastholder retten til at modtage uddannelsesstøtte til den uddannelse, som de er godkendt som støtteberettigende til, efter de regler, der følger af EU-retten.

Danske statsborgere og andre EU/EØS-statsborgere i Storbritannien med dansk uddannelsesstøtte

Danske statsborgere og andre EU/EØS-borgere, der på udtrædelsestidspunktet allerede modtager SU, udlandsstipendium m.v. til uddannelse i Storbritannien, vil fastholde retten til at modtage uddannelsesstøtte til den uddannelse, som de er godkendt som støtteberettigende til, efter Storbritanniens udtræden ud af EU.

Desuden vil der fortsat kunne søges om SU og udlandsstipendium samt specialpædagogisk støtte til uddannelse i Storbritannien efter 2020. Ansøgninger herom vil blive behandlet efter reglerne om støtte til uddannelse i et land uden for EU og EØS.

Studieafgifter for danske studerende på hele uddannelser ved britiske universiteter

Storbritanniens regering har tilkendegivet, at alle EU-studerende, der er indskrevet på en britisk uddannelsesinstitution forud for udtrædelsesdatoen, fortsat vil kunne opnå ”Home Fee Status” og dermed betale studieafgifter på samme niveau som britiske statsborgere efter Storbritanniens udtræden.

Endvidere har Storbritanniens regering meldt ud, at EU-studerende, der allerede er optaget eller optages i studieårene 2019/2020 samt 2020/2021, fortsat vil kunne opnå ”Home Fee Status” og dermed være underlagt de samme betingelser for studieafgifter som britiske statsborgere.

EU borgere der optages efter overgangsperioden, kan ikke forventes at kunne opnå "Home Fee Status" men vil betale studieafgifter på samme niveau som andre tredjelandsborgere.

Hvis du har spørgsmål til SU, særlig uddannelsesstøtte eller uddannelsesstipendium , kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på su@ufm.dk.

Opholdsregler for danske studerende i Storbritannien

Storbritannien oplyser, at danske studerende med ophold i Storbritannien inden udgangen af overgangsperioden skal søge om opholdstilladelse gennem EU Settlement Scheme senest den 30. juni 2021.

For studerende, der planlægger at tage til Storbritannien for at studere efter de nuværende regler for fri bevægelighed, er dette ikke længere en mulighed. Hvis studerende skal opholde sig i Storbritannien i mere end 6 måneder, skal der ansøges om et studie visum.

Hvis du har spørgsmål vedrørende britiske statsborgeres ret til ophold i Danmark i henhold til udtrædelsesaftalen, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på uim@uim.dk.

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende Brexit, kan du kontakte Udenrigsministeriet på brexitinfo@um.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. november 2023