Gå til indhold

Rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles af styrelsen, har du en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, ud over oplysningspligten, skal du kontakte styrelsen, som også kan give dig nærmere informationer om dine rettigheder.

Se mere om dine rettigheder her:

Oplysningspligt

Styrelsen skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af styrelsen. Oplysningerne fremgår for visse typer af sager af disse sider.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om styrelsen behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Styrelsen skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at styrelsen behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for styrelsens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at styrelsen som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at styrelsen i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må styrelsen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod styrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder styrelsen.

Senest opdateret 01. oktober 2020