Gå til indhold

Innovationsnetværket for Finans IT

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

FORSK 2025, forslag til Fintech tema


Baggrund

Innovationsnetværket for Finans IT rummer en række organisationer, der hver især er involveret som høringspartnere i forhold til FORSK 2015. Sty-regruppen omfatter repræsentanter fra Aarhus Universitet, Alexandra Insti-tuttet, CBS, CFIR, DELTA, DI-digital, DTU, Finansforbundet, Finansrådet, Forsikring og Pension, ItBranchen, ITU og KU.

Styregruppen har besluttet at bakke om nedenstående fælles indspil til Styrelsen for Forskning og Innovation.

Fintech – og den digitale forandring af den finansielle sektor: Samfundsmæssige udfordringer og muligheder.

1. Resumé

Forskningsmæssigt er der stadig mangel på viden om den finansielle sektors rolle og funktion i samfundet – både på mikro og på makroniveau. Den digitale forandring som sektoren undergår i disse år rejser nye spørgsmål i forhold til

 • sektorens rolle i samfundet (regulering, pengesystemet, systemisk risiko, innovation og produktivitet)
 • virksomheder og forretningsmodeller og anvendelsen af blockchain teknologi, samt
 • forholdet til brugerne (sikring af forbrugere tab, aftaler, data – her-under IoT).

2. Samfundsudfordringer og/eller muligheder

Området tager udgangspunkt i den udfordring, at fintech som bredt område står overfor en meget stor digitaliseringsudfordring, hvis konsekvenser bliver sværere at overskue, fordi viden om området i forvejen er mangelfuld. Centrale drivere og tendenser på dette områder er

 • Big Data og IoT. Adgang til og evne til at anvende store datamæng-der, der opsamles på finansielle områder og hændelser, som før har skullet skønnes.
 • Artificial Intelligence og Machine Learning ændrer grundlaget for og gennemførelsen af processer spændende fra administration over indberetning til rådgivning.
 • Blockchain som helt nyt grundlag for digital og decentral infrastruk-tur
 • Ændrede forretningsmodeller baseret på direkte kobling af udbydere og brugere, som påvirker sektorstruktur, deltagere og samspil til økonomisk udvikling og styring
 • Udfordringer i forhold til udsatte grupper – inklusion, et område, som nok i Danmark er mindre end tilfældet er globalt

I lyset af sektorens betydning for økonomien bør der findes en offentlig satsning på området, der følges op af styrket privat forskning.

Udfordringen udgør samtidig en mulighed. Danmark har tunge forsknings-kompetencer på centrale områder som big data, computer science, cyber security (og ikke mindst kryptering) samt designthinking. Den videntunge branche og et stærkt netværk skaber en ramme, hvor en systematisk forsk-ningsindsats relativt hurtigt vil kunne danne grundlag for udvikling af frem-tidens løsninger som afsæt for innovation, vækst og eksport.

3. Forskningsbehov

 • Samspillet mellem finansielle systemer og realøkonomien - forbed-rede markoøkonomiske modeller
 • Udvikling af pengesystemet og betydningen for den makroøkonomi-ske styring, herunder tilkomsten af nye (krypto)valutaer
 • Finansiel regulering – styring under usikkerhed
 • Governance, hvidvask og kunder
 • Styring og systemisk risiko i et kontantløst samfund
 • Digital forandring af den finansielle sektor og herunder konsekven-serne på mange niveauer af muligheder i blockchainteknologi, Big Data IoT og Artificial Intelligence.
 • Nye finansielle forretningsmodeller, tillid og samspillet til det finan-sielle system i samfundet såvel som brugernes finansielle adfærd
 • Fremtidens betalingssystemer
 • Forståelsen for finansiel adfærd og finansiel beslutningstagning- bå-de hos forbrugere og virksomheder, herunder som grundlag fx for udvikling af digitale rådgivningssystemer.
 • Hertil kommer, at der i samarbejde med UFM er identificeret forsk-ningsbehov på cybersecurity området, som også har afgørende be-tydning for bevarelsen af tillid i det finansielle system.

4. Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forskningsindsatsen

Med etableringen af samarbejdet om Innovationsnetværket for Finans IT er der skabt et stærkt samarbejde mellem fem universiteter, to GTS’er, fire brancheorganisationer, en fagforening og ca. 90 virksomheder, hvoraf ca. halvdelen SMV. Det betyder, at der er et stærkt grundlag for at formidle ny viden og for at modtage input om forretningsmæssige udfordringer med relation til forskningen under projekternes gennemførelse. Hermed er der også et godt grundlag for efterfølgende at få omsat ny viden i innovation. Gennem samspillet til andre innovationsnetværk er der samarbejde til alle øvrige større uddannelsesinstitutioner samt internationale og nationale parter.

5. Danske forudsætninger

På fintech området har Danmark en vigtig styrkeposition baseret på fire ho-vedområder, nemlig information, kompetence, innovation og kultur. De ek-sisterende fintech virksomheder har gennem en årrække skab unikke digita-le løsninger på det finansielle område, som udgør et stærkt fundament at bidrage til udvikling af forskningen ovenfor. Dette fundament vurderes et godt udgangspunkt for etablering af en dansk fintech hub af international interesse.

For mere information se den samlede beskrivelse af styrkepositionen her (http://www.cfir.dk/danmarksfinansitstyrkeposition/Pages/default.aspx ) og analysen af Københavns muligheder som nordisk fintech centrum her (http://www.cfir.dk/Projekter/projekter/Copenhagen%20as%20a%20Nordic%20fintech%20hub/Pages/Study-and-recommendations.aspx ).

Den danske forskning på finans og it er højt anerkendt på områder som

 • Cybersecurity og kryptering
 • Big Data
 • Betalingssystemer
 • Finansiel viden

Det betyder, at en tværfaglig forskningsindsats på de bekrevne områder kan være med til at udvikle et dansk fintech institute, som kan tiltrække internationalt talent til både forskning og forretning.

5. Mål, effekt og perspektiver

Det er anerkendt, at effektive finansielle markeder er et fundament for øko-nomisk vækst. En solid forskningsindsats kan danne grundlaget for udvikling af fremtidens konkurrencedygtige finansielle sektor og for en effektiv under-støttelse af det digitale samfund. Det er vigtigt i en periode, hvor også dan-ske virksomheder og den danske offentlige sektor undergår betydelige for-andringer i en digital økonomi.

6. Kontaktperson

CEO Anette Broløs, CFIR abr@cfir.dk +45 3016 1103

7. Forslagets prioritering

Forslaget bør tillægges høj prioritering. Forslaget opfattes ikke som grund-lag for branchespecifik forskning og udvikling, men som grundlag for den samfundsmæssige forståelse af samspillet mellem fremtidens produktion og fremtidens digitale finansielle systemer. Det kan anbefales at tildele forslaget et selvstændigt undertema i et hovedafsnit om konkurrencekraft i frem-tidens innovative og digitale samfund. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. januar 2022