Om FORSK2020

Et videngrundlag for strategiske investeringer i forskning
Kontakt
Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

FORSK2020 udpeger med afsæt i en række væsentlige samfundsudfordringer og særlige danske forudsætninger løfterige forskningsområder for Danmark i forhold til vækst, beskæftigelse og velfærd.

Et bredt anvendeligt videngrundlag

FORSK2020-kataloget skal styrke videngrundlaget for det forskningspolitiske arbejde, herunder ikke mindst den politiske prioritering af strategiske investeringer i forskning. Det er samtidig ambitionen, at kataloget skal række bredere ud og give inspiration til prioriteringsarbejdet på f.eks. universiteter eller i private fonde samt inspirere til styrket offentlig-privat forskningssamarbejde om at adressere store samfundsudfordringer. Hertil kommer anvendelse i forbindelse med forskningssamarbejde i EU og en kommende dansk innovationsstrategi.

Samfundets behov for forskning

FORSK2020-kataloget er resultatet af en omfattende kortlægnings-, analyse- og dialogproces med inddragelse af ministerier, repræsentanter for regioner og kommuner, forskningsråd, universiteter, professionshøjskoler, erhvervs- og interesseorganisationer mv. Kataloget udgør således et forsøg på at afspejle disse samfundsaktørers vurdering af, hvilke forskningsområder der er de mest løfterige for Danmark i de kommende år. Det er i den forbindelse væsentligt at understrege, at kataloget ikke udtrykker politiske prioriteringer.

Sammenhæng til EU’s Horizon 2020

FORSK2020s udfordringsorienterede tænkning er i dag en internationalt anerkendt tilgang til forskningsprioritering og benyttes også i EU sammenhæng i forbindelse med fastlæggelsen af indholdet i EU´s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. De identificerede forskningstemaer og visioner i FORSK2020 har et dansk udgangspunkt, men de spiller godt sammen med de temaer, som drøftes i EU sammenhæng med udgangspunkt i de store "Grand challenges".

Mere fokuseret end FORSK2015

 

FORSK2020 erstatter FORSK2015 som viden- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i forskning. Set i forhold til FORSK2015 er FORSK2020 fokuseret på færre temaer og har et endnu skarpere fokus på store danske såvel som globale samfundsudfordringer og potentialer i forhold til vækst, beskæftigelse og velfærd. Samtidig er temaerne samlet i fem hovedområder, som hver især indeholder en overordnet vision om udviklingen af vigtige samfundsområder. De fem visioner danner hver ramme om to til fire underliggende forskningstemaer, som hænger sammen indbyrdes.

Senest opdateret 16. oktober 2015